Skip to content

Hans Chr. Schmidts tale ved overrækkelsen af EU's miljøpris

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Hans Christian Schmidt
Miljøminister

Dato

Sted

Ingeniørforeningen

Tale

Tak for indbydelsen til at være med til dagens prisuddeling.Det gør jeg meget gerne. For det arbejde og det engagement, som belønnes med en pris i dag, er et godt udtryk for, at danske virksomheder tager hensyn til miljøet. Både i den daglige drift og ved udviklingen af nye produkter.Det er et indtryk, jeg har fået bekræftet på de mange virksomheder, jeg har besøgt i det forløbne år.Danmark skal fortsat være blandt de bedsteVi er kommet langt i Danmark, og vi skal fortsat være mellem de allerbedste til at nedbringe forurening og spild af ressourcer.Den langsigtede opgave er at afkoble ressourceforbrug og miljøbelastning fra den økonomiske vækst og skabe en bæredygtig udvikling.Mindre bureaukrati - Virksomhedsudvalget• Det er ikke noget, der kan gøres en gang for alle.• Det er mange forskellige processer, der skal virke sammen, og• Det opnår vi ikke med regelstyring alene; - med bureaukratisk godkendelse og kontrol.Miljøkrav kan sikre en minimumsstandard. For at komme videre, skal vi have incitamenter, der giver omkostningseffektive løsninger og som påskønner og belønner en ekstra indsats."Noget for noget" - kalder vi det i regeringen.Derfor gik jeg tidligt i gang med at drøfte ideer til at forenkle miljøreguleringen med industrien, så livet bliver lettere for de virksomheder, der gør en aktiv miljøindsats.Og jeg nedsatte et virksomhedsudvalg, som jeg bad om at komme med forslag til forenklinger af vores virksomhedsgodkendelser og af miljøtilsynet.I efteråret kunne jeg fremsætte et lovforslag på baggrund af udvalgets anbefalinger. Det er blevet vel modtaget og skulle komme til 3. behandling her den 16. marts.Samtidig er vi i ministeriet ved at forberede en omlægning af miljøtilsynet.
Forslag til forenklet godkendelsessystemLad mig kort ridse hovedlinierne op:Den nye lov indebærer, at op mod 3/4 af virksomhederne føres over på et nyt, forenklet- troværdig retorik Man skal altså fortsat have en miljøgodkendelse for at etablere sig eller ændre sin produktion. Men kravene til ansøgning og dokumentation fokuseres på de væsentlige miljøproblemer.På den måde får vi både forenklet ansøgning og godkendelse, så virksomhederne vil opleve• at det bliver betydeligt lettere at ansøge, og• at myndighedernes behandling bliver væsentligt kortere.For yderligere at forenkle sagsgangen vil der desuden komme standardiserede miljøkrav for en række brancher.Det gælder først og fremmest brancher med mange ensartede virksomheder eller produktionsprocesser.En sådan liste med standardkrav vil være en stor hjælp for virksomhederne og gøre godkendelserne nemmere at overskue. Den vil også give en større ensartethed i miljøkravene ud over landet.Det nye system vil med andre ord både give• administrative lettelser,• kortere sagsbehandlingstider og• mere ensartede afgørelser, som erhvervslivet har efterlyst gennem mange år.Og det sker vel at mærke ikke på bekostning af miljøet. Det er ikke miljøkravene der bliver gjort mere lempelige. Der er tale om forenkling af administrationen, som både vil komme virksomheder og myndigheder til gode.Der er omkring 650 virksomheder der er omfattet af den fælles-europæiske godkendelsesordning efter det såkaldte IPPC-direktiv. De kommer i sagens natur ikke over på det nye system; - og der er omkring 100 andre virksomheder, hvoraf de fleste er omfattet af EU-kravene om WM-vurdering, som heller ikke overføres.Det er alle sammen virksomheder, som kan have virkelig væsentlige miljøpåvirkninger, og de skal fortsat behandles efter de fælleseuropæiske regler.
Forslaget til det fremtidige tilsynVirksomhedsudvalget har også foreslået forenklinger i myndighedernes tilsyn med virksomhederne.Det gælder som bekendt alle de virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven. Ikke kun dem, der skal have en miljøgodkendelse.Her er hovedideen. at lægge mere vægt på virksomhe-dernes egen miljøindsats, når tilsynet skal tilrettelægges. Vi skal frem til en større differentiering af tilsynet.De virksomheder, der af egen drift gør en stor og systematisk indsats og har orden i miljøforholdene, skal have færre besøg af tilsynet og andre administrative lettelser.Den virksomhed der selv gør en forskel, skal også mærke en forskel. Det er helt i tråd med Regeringens princip om "noget for noget".Og ved at lette på kontrollen med de virksomheder der kan og vil selv, kan vi bruge flere kræfter på dem, der har problemer.• Det vil give os en mere effektiv anvendelse af ressourcerne og håndhævelse af• Det vil give virksomhederne større tilskyndelse til at gøre noget for miljøet.Et af regeringens mål er jo at lette erhvervslivet for 25 % af de administrative byrder.Så for mig har det været en helt central opgave, at gøre miljø reguleringen mindre besværlig for virksomhederne og effektivisere myndighedernes arbejde, uden at give køb på vores miljø kvalitet.
Strukturkommissionen Hvordan miljøadministrationen skal indrettes i fremtiden hænger naturligvis sammen med resultatet af den igangværende strukturdebat.Strukturkommissionen har haft hele den offentlige sektor til serviceeftersyn. Ud over landet er debatten i gang om den fremtidige opgavefordeling og den administrative inddeling.Regeringen vil spille ud med sine forslag til den fremtidige opgavefordeling om et par måneder. Der er vist næppe tvivl om, at vi vil få betydelig færre og større kommuner, og måske en halvering af antallet af amter eller regioner.Det vil naturligvis også føre til forandringer på miljøministeriets område: Både i planlægningen og i miljø- og naturforvaltningen.Opgaven bliver at sikre, at forandringerne fører til en styrket og mere effektiv varetagelse af miljøhensyn.Jeg ser frem til et samarbejde med de danske virksomheder om en fortsat udvikling til gavn for vores natur og miljø.Tillykke med de fine priser.Det er mig en fornøjelse at medvirke til at hædre den smukke indsats, I har gjort.

Kilde

Ophavsret

Tags