Skip to content

Marie Christensens tale ved festen til fordel for Husassistenternes Fagskole

Lars Peter Elfelt

Om

Taler

Marie Christensen
Leder for Husassistenternes Fagskole

Dato

Sted

Koncertpalæet

Omstændigheder

For at samle penge ind til en bygning til Husassistenternes Fagskole  afholdtes en tredags fest i København, der endte med at indbringe  7000 Kr.
Fra indledningen i Social-Demokraten:
"Ved Aabningshøjtideligheden i Gaar Middags i Koncertpalæet havde en repræsentativ Forsamling givet Møde. Bl.a. bemærkedes Overpræsident Jonquières, Fru Stauning, Fru Nina Bang, Fru Emma Gad, Borgmester Jensen med Frue og Raadmand K. M. Klausen med Frue. I den store Sal, der var smykket med Guirlander og garneret med Borter, festlige Opstillinger og interessante Interiører, tog Gæsterne Plads. Efter en stemningsfuld Koncert af Kjellerup-Trioen bad Lederen for Husassistenternes Fagskole, Frøken Marie Christensen, i en lille velformet Tale Velkommen."
Efter velkomsttalen holdt inspektøren for Købmandsskolen Emil. B. Sachs selve åbningstalen.

Tale

- Det var et stort Vovestykke sagde Frøken Christensen - da vi i sin Tid aabnede Fagskolen. Vi disponerede kun over 11.000 Kr. Den Lejlighed, vi lejede, kostede alene 5000 Kr. om Aaret, og saa skulde den desuden monteres. Men Planen lykkedes for os. At vi her imødekom et dybtfølt Savn fremgik af, at de unge Kvinder i stort Tal strømmede til Skolen. Saa foretog vi forskellige haardt tiltrængte Udvidelser, og vi er nu oppe paa en aarlig Udgift af 6000 Kr. Vor Opgave er nu atter at foretage Udvidelser, da Skolen trænger til endnu større Rammer, for at vi kan imødekomme alle de Krav, der stilles til os. Vi har i den forløbne Aarrække oplært 1200 Piger, men alene her i København findes der 22,000 Husassistenter. Alle vil være enige om, at det saavel er i Husmødrenes som i Pigernes Interesse, at de unge Husassistenter dygtiggøres til deres Gærning. Vi vil derfor nu rejse en Bygning for Fagskolen til Uddannelse af de unge Kvinder, der har valgt det Kald at ville tjene og hygge Hjemmene. Dette Kald maa regnes blandt et af Samfundets største og vigtigste Opgaver, eftersom det netop er Hjemmene, der danner Samfundet. Derfor slaar vi nu til Lyd for Fagskolens Udvidelse, for at den kan blive saa stor, at den staar i passende Forhold til vor Stand. Vi har glædet os over, at saa mange Gæster - med Overpræsidenten og Borgmesteren i Spidsen er kommet til stede og har gjort os den Ære at yde os deres Bistand. Jeg byder, alle vore Gæster hjærteligt Velkommen! ---
De smukke og varmtfølte Ord hilstes med stærkt Bifald.

Kilde

Kilde

3-Dages-Festen i Koncertpalæet. Social-Demokraten 13. okt. 1916, nr. 286 s. 5

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret