Skip to content

Marie Christensens formandsberetning ved Husassistenternes Forbunds Kongres

Lars Peter Elfelt

Om

Taler

Marie Christensen
Formand for Husassistenternes Forbund

Dato

Sted

Husassistenternes Forbunds Kongres i Randers

Tale

Det er nu 2 Aar siden, vi sidst holdt Kongres. De vanskelige forhold har grebet ind paa mange steder. Men medens alle andre Organisationer har sat Medlemstallet op, gælder det desværre ikke for os.
Som det vil erindres, vedtog vi paa sidste Kongres en Lønreform, som vi direkte fra Forbundet skulde føre igennem for Medlemmerne, nemlig 15 Kr. for ganske unge Piger, 30 Kr. for Ene-Assistenter og 45 Kr. for Stue- og Kogeassistenter pr. Mnd. Endvidere skulde vi søge Lønnen hævet med 1 a 2 Øre pr. Time – med andre Ord en Lønforhøjelse paa 3–6 Kr. pr. Maaned. Det var jo et beskedent Krav, men det vakte dog store Betænkeligheder. Der udsendtes i København ca. 100 Skrivelser, paa hvilke vi fik Ja til Svar paa Halvdelen. Der blev Bladpolemik om Sagen, og det hjalp, thi den gennemsnitlige Løn i København er nu 35–45 Kr. pr. Maaned.
I Provinserne ser det daarligt ud med Lønnen, og dette forhold maa ændres ved, at vi styrker vor Organisation.
Ialt har vi afholdt 50 Agitationsmøder over hele Landet og vi har faaet indmeldt 585 nye Medlemmer. Men ved Afgang er det samlede Medlemstal desværre gaaet noget ned i vore 8 Afdelinger.
Vi har nu to faste, dygtige Agitatorer i Frk. Marie Nellemann, København, og Frk. Anna M. Sandbæk, Horsens.
Grunden til Nedgangen i Medlemstal maa først søges i den skiftende Ungdom, vi arbejder med; stadig skifter Afdelingerne Ledelse, idet man rejser til København, hvor større Løn opnaas. Men vi skal nok vinde frem, naar al Energi lægges i Arbejdet.
Vi skylder Fællesorganisationerne rundt om stor Tak for beredvillig Hjælp i Organisationsarbejdet, ligesom ogsaa Socialdemokratiet har ydet os udmærket Støtte, idet man derfra har givet os 1500 Kr. til Agitationen.
Do socialdemokratiske Ungdomsforeninger, Landarbejderforbundet og den socialdemokratiske Presse skal ogsaa have en hjertelig Tak for god Assistance.
I forbindelse med Agitationsarbejdet maa bemærkes, at vi i 2000 Ekspl. har udgivet Pjecen »Vor Kamp mod gamle Fordomme«, der næsten er udsolgt.
Vi har holdt 18 Hovedbestyrelsesmøder.
I Maj fik vi Opfordring fra Centralarbejdsanvisningsdirektoratet til Samarbejde, hvad angaar Anvisning af Pladser for arbejdsløse, og der har siden været en Del Samarbejde, som dog kun har bragt ringe Resultater. Husmødre og Husassistenter har nemlig endnu ikke rigtig Forstaaelsen af at søge denne Vej, men gaar til de private Fæstekontorer.
Ved tidligere Valg, da Valghandlingen var offentlig, har vi interpelleret Kandidaterne angaaende Tyendelovens Afskaffelse.
Da det viste sig under Ernæringskortsystemet, at faa Husassistenter paa deres Fridage fik Brødkort, Smørkort eller Kostpenge, satte vi os i Bevægelse, og denne har baaret god Frugt.
Efter at have omtalt Forholdene i de enkelte Afdelinger, meddelte Taleren, at man fra Forbundets Side med Held havde skredet ind i adskillige Tilfælde, hvor der forelaa Nægtelse af Løn, urigtig Opsigelse og Mishandling overfor Husassistenter.
Ved den store Fest i København til Fordel for Husassistenternes Fagskole indkom et Overskud paa 7000 Kr., som danner et Byggefond. Fagskolen arbejder nu ellers under vanskelige Forhold paa Grund af Dyrtiden og Rationeringen. Vi har desværre maattet lukke Afdelingen i fin Husholdning, men i en nær Fremtid vil der blive etableret Kursus for arbejdsløse Kvinder. Fondet til Alderdomshjemmet er nu paa ca. 42,000 Kr.
Jeg udtaler Haabet om, at vor Kongres maa give gode Resultater for vor Stand.
Efter at Frk. Sandbæk havde udtalt sig om Agitationen godkendtes Beretningen enstemmigt.

Kilde

Kilde

Husassistenterne. Kongeressen i Randers. I Horsens Social-Demokrat 22. juli 1918, nr. 165, s. 4

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags