Skip to content

Karen Ankersteds tale ved finanslovsbehandlingerne i Folketinget

Om

Taler

Karen Marie Ankersted Hansen
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Jeg skal paa mit Partis Vegne anbefale dette Lovforslag til Vedtagelse og til hurtig Vedtagelse, da det jo er af stor Betydning, at dette Arbejde hurtigst muligt kan komme i Gang, saaledes at det hele kan staa færdigt til Sæsonens Begyndelse. Alle, der har opholdt sig ovre paa Silkeborg Kuranstalt, vil vist være enige om, at denne har en stor samfundsmæssig Betydning. Anstalten har ved sin Beliggenhed, ved sin Jernkilde og ved sine lune Granskove alle Betingelser for at kunne erstatte de dyre udenlandske Kuranstalter af lignende Art, og man ser ogsaa mange mindre bemidlede Mennesker fra hele Landet søge derover for at vinde deres Helbred tilbage. Staten har erkendt Anstaltens samfundsmæssige Betydning derved, at den har stillet Fripladser til Raadighed, og jeg er enig med det ærede Medlem fra Silkeborg (Jacob Christensen) i, at det vilde være ønskeligt, om der blev stillet nogle flere Fripladser til Raadighed for mindre bemidlede. Jeg har selv opholdt mig paa Kuranstalten flere Gange og har set, hvor mange Mennesker der søger dertil. For mange af dem har det knebet med at udrede de Pengesummer, som maa til, naar de ikke har hel Friplads, og det vilde derfor være ønskeligt, om Staten i højere Grad end hidtil vilde yde Hjælp til Fripladser derovre. Igennem de Betingelser, Ministeriet har stillet, og som Bestyrelsen har accepteret, er man sikret imod, at Arealet anvendes paa anden Maade end den tilsigtede. Jeg skal ikke udbrede mig nærmere hverken om selve Lovforslagets Indhold eller om disse Betingelser, da det allerede er omtalt, men jeg skal kun anbefale Lovforslaget paa det varmeste til hurtig Vedtagelse. Jeg havde ikke tænkt, at det skulde være nødvendigt at lade dette Lovforslag gaa i Udvalg, men jeg skal ikke modsætte mig det, naar det ønskes fra anden Side.

Kilde

Kilde

www.folketingstidende.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Faksimile

Kilde

www.folketingstidende.dk/ebog

Type

Maskinskrevet manuskript

Tags

Relateret