Skip to content

Hans-Ole Bækgaards prædiken ved Indre Missions årsmødefestival

indremission.dk

Om

Taler

Dato

Sted

Mørkholt Strand Camping, Børkop [og radiotransmitteret på P1]

Tale

Bøn: Treenige Gud, tak for at du har gjort dig kendt for os. Tak, at du har elsket verden så højt, at du har givet din enbårne Søn, Jesus Kristus, til redning, så at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Vi beder om, at budskabet om din nåde og kærlighed må nå ud til endnu flere, så de vender om, tror på dig og følger dit ord. Amen.
Vi vil rejse os og lytte til dette hellige evangelium, som evangelisten Matthæus skriver: Matt 28,16-20. Hellige Far, hellige du os i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen.
Den treenige Gud vil frelse
Der er noget ligefremt og enkelt over missionsbefalingen trods dens dybde i Guds væsen, dens horisontale perspektiv og dens gyldighed indtil Jesu genkomst. Jesus taler og befaler. Han sender og er med os indtil verdens ende – og til befalingen ophører.
I dagens evangelium skinner det tydeligt igennem, at den treenige Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden – komme til tro på Jesus og finde livets mening i ham. Bibelens helt centrale budskab!
Med ordene fra Esajas får vi et lille kig ind i den treenige Guds væsen og vilje til at frelse. Den unikke tjener (Jesus) er kaldet fra undfangelsen til at bære Guds navn og gjort til Guds ord. Han bliver holdt skjult indtil tidens fylde, indtil han skal træde frem for dem, der er nær (jøder), og dem, der er på afstand (hedninger). For han er både et ”skarpt sværd” og en ”spids pil”.
Faderen befaler og holder ham klar i en personlig forberedelse, reserveret til en særlig mission, der udvirkes ved Ånden. Sønnen er lydig og afventer, at Faderen vil vise sin herlig- hed ved ham, så alle kan se, at her er Gud nær, her er Gud-med-os, Immanuel!
Jesus er nemlig ikke blot en kommunikation af Guds frelse. Han er i sin egen person den frelse, som verden har brug for.
En altafgørende og anderledes magt
Jesus har sat apostlene stævne på nordsiden af Genesaret Sø – og måske har der været andre til stede også. I dag står der en stor sten på det sted, hvor begivenheden formodentligt har fundet sted, med et stort kors i midten og elleve streger rundt om.
Flere gange har jeg stået dér og set ud over søen og området og ”set” videre i et missions- historisk perspektiv, hvad dette møde den dag og denne særlige befaling satte i gang, og stadig virker i verden, i vores land, i vores liv, i mit liv.
Jesus træder frem med guddommelig autoritet. Han har fået overdraget sin mission af Faderen og giver den videre til sine disciple og sender ved sin Ånd. Han gør sin herlighed kendt her i verden ved sit folk, dem som ved tro og dåb tilhører ham.
Jesus har fået givet al magt i Himlen og på jorden. Han har nemlig den altafgørende magt, den magt, der alene betyder noget, når al anden magt har udspillet sin rolle.
Jesus har også magt over Satan, som stadig vil bekæmpe Gud og virke ondt gennem mennesker. Mennesker vil stadig være oprørske mod Gud, være styret af egoisme i hjertet over for andre og vil forfølge de troende, hævder Jesus. I den åndskamp har han magt til at sige ”gå” – for ingen magt kan i sidste ende hindre, hvad han vil virke.
Når Jesus siger al magt, betyder det den altafgørende magt, men også en hel anden slag magt end den, vi tillægger betydning. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Han har magt og myndighed på jorden til at tilgive synder.
Jesus har magten til at frelse. Den udøver han i dåben. Derfor kan Jesus ikke tale om sig selv og sin magt uden at nævne dåben, som er nødvendig til frelse.
Jesus har magten til at lære. Med Bjergprædikenen gav han indblik i Guds vilje og lærte som en, der har myndighed. Han proklamerer sin magt ved at sige, at ”de skal lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”. Der er ingen udløbsdato for hans bud og lære – heller ikke i 2022.
Jesus har magten til at holde dom. Ved verdens ende vil det blive klart for alle, at der ikke er frelse i nogen andet end ham, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.
Jesu magt er en anderledes magt. Han er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesu magt viser han som den, der tjener.
Den som tror og bliver døbt
Hvad er det så for et glædeligt budskab og godt nyt, som Jesus har sendt os med. Han forklarer selv, hvad evangeliet lærer: ”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” (Mark 16,16).
Evangeliet handler om Guds frelse, og hvad Kristus har gjort for os – og intet andet! Her hører du med ordene ”skal frelses”, Himlen åben og Helvede lukket i, loven og Guds dom ophævet, synd og død begravet, og liv og frelse lagt åbent frem for enhver, når man blot vil tro det.
På reformationstiden kæmpede man tit mod en farlig og utilnærmelig Gud, så man måtte anstrenge sig for at hjælpe til med sin frelse. I vores moderne tid er Gud snarere blevet ufarlig og så tilpasset os selv, at man nærmest ikke kan slippe for frelsen. Og alle bliver vel frelst til sidst uanset!
I begge tilfælde sker det på bekostning af en sand forkyndelse af evangeliet og om troen. Fokus på Jesus forskydes og sætter et andet evangelium i stedet, som tilslører det helt grundlæggende i en sund kristen forkyndelse og lære.
Vi frelses alene, fordi vi har Kristus ved troen og dåben. For at troen desto stærkere skal gribe og fastholde, hvad Kristus har gjort for at frelse os, giver han os dåben, for med dette synlige tegn at bevidne, at Gud antager os og virkelig skænker os det, som ved evangeliet bliver forkyndt og rakt os.
Enhver skal altså modtage dåben og være forvisset om, at Kristus selv ved den bevidner for os, at vi nu er antaget af Gud Fader, Søn og Helligånd. Det er det, der ligger i at være døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Sådan skal dåben ved siden af ordet og løftet, være et sikkert tegn og segl på, at vi er kaldet til Kristi rige og indlemmet i ham. Og hvis vi i troen hænger fast ved ham, skal vi være Guds børn og arvinger til det evige liv.
Give det videre for intet
Vi skal bringe den besked ud i verden. Det skal vi, der nu lever som Jesu disciple. Fordi han siger det! Og fordi det er nødvendigt for frelsen, eftersom kun enhver, der tror på ham, skal frelses, og fordi det er livets mening.
Vi skal gøre det med glæde, i taknemmelighed og i sand næstekærlighed. Og gør vi ikke det, er vi ulydige og feje og uden hjerte for andre.
Derfor sender vi mennesker både ud i verden og rundt om i vores eget land i mission, beder for dem og støtter dem økonomisk. Og vi, der er sendt til vores egen hverdag, skal gøre det, hvor vi bor og lever. I vores daglige virke, i vores personlige relationer og i det fælles liv i og ud fra menigheden.
Løftet om at være med os alle dage
Jesus vil bruge os, som vi er. Han elsker os og kender os. Vi hører ham til. Han taler til os på tværs af vores tro, tvivl, tøven, tilbageholdende, hovmod, bekymringer osv. Og så sender han os i sit navn, fyldt af Helligånden, til at virke for ham – med hans myndighed.
Se, jeg er med jer alle dage indtil verden ende. Hvem giver det løfte, som rummer alt, hvad vi behøver? Det gør han, som har magt til: at frelse fra synden, magt til at lære, hvad der er sandt og ret, og magt til at holde dom og gøre alt retfærdigt op til sidst.
Jesus er nær ved os. Vi er aldrig alene. Sådan vil han også bruge sin magt – og vandre med os hver dag! Det giver frimodighed til at lede til Jesus og leve i Ham!
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen!
Kirkebøn
Treenige Gud. Tak for at du har gjort dig kendt i vores verden og åbenbaret, hvem du er, og hvad du har gjort til frelse for os. Tak, at du er kærlighed i dit inderste væsen og ikke har holdt din kærlighed skjult for os. Tak, at du elsker os!
Vi takker dig for, at du har al magt og ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Tak, at du giver adgang til dit Rige og livet med dig ved tro og dåb. Tak, Herre Jesus, at du er nær og sender din hellige Ånd til os, så vi ikke på egen hånd skal vandre på vejen hjem til evigt liv hos dig. Tak for løftet om, at du er med os alle dage indtil verdens ende.
Tak, at vi har fået dit ord som en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Hjælp os til at finde trøst, styrke og håb i dit ord, og lad os ved din gode Ånd være sandheden tro i kærlighed.
Vi beder om frimodighed og glæde til at leve som dine børn og til at være vidner om dig i ord og handlinger i vores hverdag og relationer – blandt familier, naboer, arbejde, skole, venner, eller hvor du sender os.
Vi beder om, at du vil åbne døre og hjerter for budskabet om dig, Jesus, hvor vi bor. Lad også det under ske blandt jøder, muslimer og hedninger. Send vækkelse!
Se til alle forfulgte og lidende medkristne og vær nær med din fred. Vi lægger de fremmede iblandt os over til dig og beder om, at de må opleve venlighed og omsorg.
Vi beder for Indre Missions virke i vores land og rundt om i de mange lokale fællesskaber og klubber. Vi beder for børn, unge, voksne og ældre. Vi beder for medarbejdere og alle frivillige. Velsign missionsarbejdet, så det må bære frugt for dit Rige.
Vær med Dronningen og hele den kongelige familie. Vi beder for udsendte danskere og soldater i deres tjeneste. Vi beder for alle i vores samfund, som har fået givet magt. Giv dem forstand til at træffe gode beslutninger, som er efter din vilje og til gavn for mennesker – og lad kristne værdier komme til at præge vores samfund.
Velsign familier og ægteskaber, og lad kærligheden vokse sig dybere. Hjælp dem, der kæmper med brudte relationer. Vi beder for de forældre, der har fået et lille menneskeliv betroet. Vi beder for dem, der savner børn eller andre nære relationer. Vi beder for de ufødte børn, at du vil beskytte deres liv og vise vej til at værne om livets ret.
Vær nær hos dem, hvor livet er svært, og giv styrke og håb. Vær nær hos dem, som sørger, og trøst dem med din barmhjertighed. Giv håb til alle, der har mistet. Vær med dem, der skal dø, at de må kende det evige liv i troen på dig, Jesus.
Treenige Gud: Bevar os hos dig på vores vandring gennem livet, og lad os få del i den store opstandelse til det evige liv! Det beder vi om i Jesu navn. Amen.
Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags