Skip to content

H.M. Kong Christian X’s tale i anledning af Grosserer-Societetets 100 årsjubilæum

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Fhv. konge af Danmark

Dato

Sted

Børsen

Tale

På Dronningens, min Slægts og egne Vegne bringer jeg Grosserer-Societetets Komité min hjerteligste Lykønskning til Højtidsdagen; men paa en Dag som i Dag kan jeg ikke andet end udtale min varmeste Anerkendelse for den Trofasthed, dansk Handel og Skibsfart har vist i disse svære Tider, og hvorved de har søgt at lindre den Nød, vi har og mulig faar herhjemme. Jeg ved godt, at det er Fædrenes Arbejde, der gør, at vi har Ørenlyd derude; men derfor er vor Tids Indsats lige saa megen Ære værd. 

Jeg vil også her mindes den Trofasthed, hvormed vore Søfolk færdes paa Havet, trodsende baade synlige og usynlige Farer. Alle føler vi Deltagelse for dem, der mistede Slægtninge under Udførelsen af deres lovlige Ærinde paa Havet.

Jeg er forvisset om, at ogsaa den unge Handelsstand paa lige saa værdig Maade vil udfylde sin Opgave herhjemme og i Udlandet. Jeg bringer mine bedste Ønsker om en lys og lykkelig Fremtid for vor Handelsstand til Ære for vort Fædreland og udbringer med disse Ord et trefoldigt Leve for Danmark. 

Kilde

Kilde

Frederiksborgs Amts Avis

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Faksimile

Kilde

Frederiksborg Amts Avis, 24. april 1917

Tags