Skip to content

Elna Munchs tale om kvindelige præster VI

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Omstændigheder

Behandling af Forslag til Lov om den faste Voldgiftsret
Opr. trykt i Rigsdagstidende 1918/19 Forhandlingerne Folketinget s. 8209-8210

Tale

Der er ikke opnaaet Enighed i Udvalget om Lovforslaget. Flertallet kan ikke tiltræde Landstingets Affattelse som Helhed, men anbefaler, at § 2 udgaar. Mindretallet derimod slutter sig til Landstingets Affattelse. Personlig vil jeg udtale, at det skulde glæde mig, om Lovforslaget kunde gennemføres i den Skikkelse, i hvilken Flertallet anbefaler det. Fra Landstingets Side har man gjort opmærksom paa, at Folketingets Affattelse ikke gav fuld Ligestilling for Mænd og Kvinder, idet der var visse Stillinger, som nu er forbeholdte Kvinder, og som Mænd ikke kan opnaa. Jeg antager, at man i Landstinget har tænkt paa saadanne Stillinger som Sygeplejersker, Jordemødre og, da man særlig fremhævede Skolerne, Forskolelærerinder. Forsaavidt Mænd egner sig til disse Stillinger, har jeg intet at indvende imod, at der aabnes dem Adgang dertil. Jeg stiller mig noget tvivlende overfor, om de virkelig skulde søge dem, det er forholdsvis lavt lønnede Stillinger. Men hvis Mænd virkelig søger disse Stillinger, vil det sikkert bevirke, at Lønniveauet hæves, og det vil jeg kun hilse med Glæde. Jeg skal tillige gøre opmærksom paa, at efter denne Affattelse, som Flertallet giver Lovforslaget, har Kvinder Adgang til Stillinger under de militære Ministerier, naturligvis forsaavidt der til disse ikke kræves, at Værnepligt skal aftjenes. Dette kan vi ikke have noget imod.
Endelig skal jeg gøre opmærksom paa, at i Overensstemmelse med Ændringen maa Titelen paa Lovforslaget forandres saaledes som antydet. Jeg skal da paa det var- meste anbefale Flertallets Ændringsforslag og Indstilling til Vedtagelse.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret