Skip to content

Elna Munchs tale om kvindelige præster V

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Opr. trykt i Rigsdagstidende 1918-1919 Forhandlingerne (Folketinget), s. 5690-5691

Tale

Jeg brugte det Udtryk, at det Ændringsforslag, der var stillet af det ærede Medlem fra Kolding (N. Johan Laursen), var dobbelttydigt. Jeg sigtede udtrykkelig til det sidste af de to Ændringsforslag, men da det ærede Medlem replicerede overfor mig, gennemgik han det første af Ændringsforslagene, om hvilket jeg ikke har sagt, at det var dobbelttydigt. 
Det ærede Medlem fra Kolding sagde, at det maaske var tvivlsomt efter de nugældende Love, om Kvinder kunde blive Præster eller ikke. Den Lov, man har at støtte sig paa, er utvivlsomt Christian den Femtes danske Lov, hvori der staar, at „Een hver Indlændisk, eller Udlændisk, som er til sinds at lade sig bruge paa Prædikestoelen . .“ [sic], og som opfylder forskellige Betingelser, har taget forskellige Eksaminer og har „ført et got [sic] stille Levnet, uden ny Noder og anden Letfærdighed“, kan faa Lov til „at lade sig høre paa Prædikestoelen og tage Kaldsbrev“ o. s. v. 
Andre Love derom findes, saa vidt jeg ved, ikke, men her er altsaa Spørgsmaalet: „hvorledes skal dette „hand“ fortolkes? Naar det er en Straffelov, vi staar overfor, er der ingen Tvivl, men naar det er en Lov, der giver Rettigheder, saa ved jeg i hvert Fald, at der i Praksis er rejst Tvivl om, hvorvidt „hand“ skal kunne forstaas baade som han og hun. Men det er netop denne Tvivl, man har villet udrydde ved det af Regeringen fremsatte Lovforslag, og jeg ser ikke, at man kommer ud over Tvivlen ved det af det ærede Medlem fra Kolding subsidiært stillede Ændringsforslag.
Jeg kaldte det dobbelttydigt, og jeg vilde meget gerne have at vide, hvorledes de ærede Medlemmer af Tinget, der muligvis har i Sinde at stemme for det, opfatter det. Hvorledes den nuværende konservative Ordfører (J. Oskar Andersen) opfatter det, har jeg hørt; jeg har forstaaet det ærede 20de Medlem for Hovedstaden saaledes, at han mener, at det efter Vedtagelsen af dette subsidiære Ændringsforslag vil være udelukket, at Kvinder bliver Præster. Det er ud fra dette Synspunkt, at det ærede 20de Medlem stemmer derfor. Det ærede Medlem sagde udtrykkelig, at han var ikke bange for, at Kvinder kunde blive Præster efter dette Ændringsforslags Vedtagelse. Ministeren vilde derefter ikke vove at indstille en Kvinde til at blive Præst. Nu vil jeg gerne vide, om det ærede Medlem fra Kolding deler denne Anskuelse. Er det ud fra den Anskuelse, at Kvinder ikke kan og ikke bør blive Præster efter dette Ændringsforslags Vedtagelse, at det ærede Medlem fra Kolding har stillet det? thi [sic] hvis dette er Tilfældet, forstaar jeg aldeles ikke, at det har været nødvendigt for det ærede Medlem at stille det. Hvis der, hvad det jo kunde se ud til, ved denne Afstemning skal ske Sammensmeltning mellem det konservative Folkeparti og Venstre, saa ved jeg ikke, hvorfor de ikke mødes paa det konservative Ændringsforslags Grund, som kort og utvetydigt forhindrer, at Kvinder kan blive Præster. Det vilde være meget naturligere, om man gik den Vej, thi saa vidste man dog, hvad man havde at rette sig efter.

Kilde

Kilde

www.folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Faksimile af originalen

Kilde

folketingstidende.dk/ebog

Type

Dokumentation på online medie

Tags

Relateret