Skip to content

C. Th. Zahles tale ved Rigsdagens åbning

Om

Taler

C.Th. Zahle
Danmarks konseilspræsident

Dato

Sted

Den midlertidige rigsdagsbygning i Fredericiagade

Tale


Konseilspræsidenten oplæste følgende allerhøjeste Reskript om Rigsdagens Aabning: 

Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Vi vil herved have Dem som Vor Konseilspræsident bemyndiget til i Vort Navn at erklære den Mandagen den 4. Oktober d. A. til en ordentlig Samling sammentrædende Rigsdag for aabnet og til at foranledige det i saa Henseende videre fornødne.


Skrevet paa Amalienborg, den 1. Oktober 1915. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Christian R. 

(L. S.) 

Zahle. 

Til 

Vor Konseilspræsident, Justitsminister Carl Theodor Zahle. 

Efter Oplæsningen af det kongelige Reskript udbragte Folketingsmand Markvorsen et "Kongen og Grundloven leve", der ledsagedes af et nifoldigt Hurra. 

Konseilspræsidenten erklærede derefter i Henhold til den ham givne Bemyndigelse i Kongens Navn nærværende ordentlige Rigsdagssamling for aabnet og opfordrede Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere sig under Aldersformændenes Ledelse.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags