Skip to content

H.M. Kong Christian X’s tale ved Folketingets åbning

Wikimedia Commons

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Fhv. konge af Danmark

Dato

Sted

Den midlertidige rigsdagsbygning i Fredericiagade

Tale

Kl. 12 ankom Hans Majestæt Kongen med Følge samt Deres kongelige Højheder Prins Harald, Prins Gustav og Prins Valdemar.

Efter at have taget Plads foran Tronstolen oplæste Hans Majestæt Kongen følgende Tale, der overraktes Hans Majestæt af Statsministeren:

Danske Mænd og Kvinder, Folkets Repræsentanter!

Naar jeg i Dag staar for Dem paa dette Sted, skal min første Hilsen til Dem være: Vel mødt paa Tinge! og dernæst en Tak for Vort Møde i Foraaret under de tunge Dage, Vi i Fællesskab gennemlevede – et Møde, jeg aldrig skal glemme.

Arbejdet for Danmarks Vel har kaldet Dem, og til Udførelsen af dette Arbejde ønsker jeg Dem alt godt, saa at fælles Virken maa blive til Ære, Fremgang og Lykke for Land og Folk.

Det er mig en Glæde at kunne fastslaa, at vi staar i venskabeligt og godt Forhold til alle fremmede Magter, og det er min faste Villie – som jeg ogsaa ved, det er Rigsdagens – at fortsætte vor hidtidige upartiske Holdning udadtil.

For yderligere at styrke det gode Venskabsforhold er det min Agt efterhaanden at aflægge Besøg hos forskellige Landes Suveræner.

Der vil i den forestaaende Samling blive stillet Rigsdagen en Række betydningsfulde Lovgivningsopgaver. Den vigtigste af disse er ubestridelig den Forfatningsforandring, om hvilken min Regering i de nærmeste Dage agter at forelægge Forslag for Rigsdagen, hvorved det navnlig tilsigtes at gøre saavel Folketinget som Landstinget til et, hvert paa sin Vis, mere fuldgyldigt Udtryk for Befolkningen, end det nu kan siges at være Tilfældet.

Det er mit Haab, at Rigsdagen i nøje Samarbejde med mit Ministerium vil bidrage, hvad den formaar, til at bringe denne store Sag til en heldig Løsning.

Efter at det er lykkedes gennem de to sidste Aars Arbejde at tilvejebringe Ligevægt mellem Statens Indtægter og Udgifter, vil Rigsdagen med større Tryghed end forhen kunne gaa til sit Arbejde, idet Finansernes Tilstand ved fortsat Iagttagelse af god Økonomi paa alle Statshusholdningens Omraader nu vil kunne tillade en videre Udvikling af den Lovgivning til Fremme af økonomiske, sociale og kulturelle Formaal, som i de foregaaende Aar allerede har sat saa gode Frugter.

Blandt de Lovforslag, som Regeringen i den nu forestaaende Samling vil fremsætte for Rigsdagen, skal jeg særlig fremhæve saadanne, der tilsigte en videre Udvikling af vor humane Lovgivning, nemlig Forslag til Lov om Understøttelse til Børn af ubemidlede Enker og Enkemænd samt Forslag om en Revision af enkelte af de nugældende sociale Love. Endvidere Forslag til Lov Om Bankselskaber, om Spare- og Laanekasser, om Præsternes Lønning, om Ordning af Læge- og Apotekervæsenet, om en Udvikling af Samfærdselsforholdene og Undervisningsvæsenet paa Færøerne samt Lovforslag sigtende til Gennemførelse af den vedtagne Retsreform. Maatte det paa disse og andre vigtige Omraader lykkes Dem at naa til Resultater, der kunne være til Gavn for Land og Folk!

Idet jeg hermed erklærer Rigsdagens ordentlige Samling for aabnet og opfordrer Tingene til at forsamle sig under Aldersformændenes Ledelse, udtaler jeg til Slutning Ønsket om, at Guds Velsignelse maa følge Dem i Deres Arbejde, og jeg gør min højtelskede Faders Ord til mine ved at udtale, at De altid hos Kongen ville finde et aabent Øre for alt, hvad der tjener til Gavn for Folket og Danmark.

Dermed Gud befalet!

Derefter udbragte Folketingsmand J. C. Christensen et "Kongen leve", der efterfulgtes af et nifoldigt Hurra, hvorpaa Hans Majestæt forlod Salen.

Tags