Skip to content

Thorvald Staunings tale til Færøernes Lagting

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Thorshavn

Omstændigheder

Besøg i det færøske Lagting

Tale

Jeg har den Ære og Glæde at overbringe en Hilsen til Færøernes Lagting og derigennem til hele Befolkningen fra Danmarks Regering, og jeg ved, at i dette Forhold staar ogsaa hele den danske Befolkning bag os. —

Jeg har ingen Grund til at fremsætte nogen længere Udtalelse, men har ikke villet undlade at møde her, under mit korte Besøg. Som det for er udtrykt fra Regeringens Side, er der for os ingen Tvivl om Karakteren af Forholdet mellem denne og den anden Del af Danmark. Den Samhørighed, der har sin rimelige Forklaring i aarhundredgammelt Samliv og Slægtskab vil sikkert bestaa og kan bestaa uden at spærre for den frie Udvikling, som navnlig er ønskelig paa kulturelle Omraader.

Det politiske Forhold mellem de to Landsdele er klarlagt igennem Udtalelser fra den forrige Statsminister i 1923, Udtalelser der har faaet Tilslutning baade fra den nuværende Regering og fra Befolkningen heroppe.

Disse Udtalelser viser imidlertid ogsaa, hvad jeg ønsker at understrege, at der er klar Forstaaelse af, at der maa tages særlige Hensyn i Forholdet til Færøerne. Og jeg mener ogsaa, at den danske Rigsdag har vist stor Villighed til at imødekomme Ønsker af særlig Art. Vi forstaar, at Livsvilkaarene arter sig anderledes her end i den anden Del af Danmark. Vi ser, at Befolkningen her maa føre en haard Kamp for at fravriste Naturen det fornødne til Livets Ophold og der er derfor god Vilje til at støtte alle forstandige Bestræbelser for en sund Udvikling af Erhvervsforhold og Erhvervsmuligheder.

Omend Forhold og Vilkaar er vanskelige her, ser vi dog Muligheder for en Udvikling af de naturlige Næringsveje og paa dette Omraade vil vi tilstræbe en Virksomhed der kan faa Betydning for Nationen som Helhed. De økonomiske Forhold, som de har udviklet sig under og efter Verdenskrigen, undgaar ikke at efterlade sig Spor ogsaa heroppe, og navnlig ved jeg, at de usikre Valutaforhold forvolder en Række Besværligheder.

Her samles imidlertid Bestræbelserne om en Stabilisering af Forholdet. En Række Undersøgelser og Overvejelser finder Sted for Øjeblikket, og jeg haaber, at vi inden lang Tid maa have erhvervet den gamle Soliditet tilbage.

Paa det kulturelle Omraade er det vort Ønske, at Færøernes Befolkning skal have Frihed til at indrette sig saaledes som det bedst stemmer med dens Tanker og Interesser.

Uden at rokke det der bærer Fællesskabet — Rigets Forfatning og Rigets Sprog — kan der særdeles godt være vidtgaaende Frihed paa Kulturlivets Omraader, og det er da ogsaa nylig tilkendegivet Befolkningen her, at et vigtigt kulturelt Omraade maa klarlægges heroppe, uden at Spørgsmaalet skal være Stridsgenstand mellem Færøerne og Danmark. Her maa man søge at komme til Enighed om Formerne for den kulturelle Udvikling, og naar saadan Enighed og Klarhed er tilvejebragt, vil man ogsaa kunne paaregne fornøden Forstaaelse hos Regeringen og den danske Befolkning.

Med stor Tilfredshed har vi i den sidste Tid set færøske Børn paa Besøg i København. Jeg nævner dette, idet jeg tager det som et godt Varsel om Udviklingen af Samfølelse og Samvirken og jeg haaber, at man fra begge Sider, vil bidrage til at fremme saadanne Bestræbelser for at, knytte Befolkningerne til hinanden.

Det har været min Hensigt at gøre et Besøg heroppe tidligere og af større Varighed, men Forholdene tillod ikke dette. Jeg ønskede imidlertid alligevel at gøre Rejsen for foreløbig at faa et lille Indblik i Livet her, og jeg ser, at jeg ikke faar Anledning til at fortryde dette.

Jeg er glad over at have aflagt dette Besøg og jeg takker for, at jeg ogsaa har faaet Lejlighed til paa dette Sted at overbringe en Hilsen.

Jeg haaber og tror paa en god Udvikling af Samarbejde og Forstaaelse og jeg tilsiger Dem god Vilje til at tage Hensyn til berettigede Ønsker, hvis Maal er at højne og udvikle det Samfund, der bestaar paa disse Øer.

Jeg ønsker Held og Fremgang for Færøerne og disses Befolkning.

Kilde

Kilde

Stauning, Th. (1931). Tanker og Taler: Et Billede af 25 Aar i det offentlige Liv. København og Oslo: Jespersen og Pios Forlag

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags