Skip to content

Thorvald Staunings tale ved indvielsen af H.C. Ørstedværket

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Ukendt

Tale

Vi er samlet her for at indvie H. C. Ørsted-Værket, Nordens største Elektricitetsverk, der træder frem som Resultat af et intimt Samarbejde imellem Industriens og Teknikens Moderland Storbritanien og det lille Danmark med sin forholdsvis ny og beskeden Industri.
Jeg hilser dette Storværk med Glæde, og jeg lykønsker Landets Hovedstad, min Fødeby København, til dette Foretagende, til den vældige Udvidelse, som nu er fuldbyrdet.
Det er kun godt 13 Aar siden, at den første Del af Værket sattes i Drift, og 7 Aar siden, at anden Del var fuldført, men nu staar vi ved en Afslutning, der fører København op paa Tinderne med hensyn til Elektricitetsforsyning.
Der er noget betagende, storslaaet ved et saadant Kraftanlæg. Herfra udgaar Lyset til Hundredtusinder af Hjem, til Butikker, Fabriker, Gader og Havne. Og herfra udgaar Kraften til Virksomheder, hvor Tusinder af Mennesker beskæftiges.
Men endnu mere Perspektiv er der herude fra H. C. Ørsted-Værket. Ved dette knyttes Traade mellem Land og By, udover Sjælland er der et Net, som staar i forbindelse med dette Værk. Store Dele af Sjælland vil faa sin Forsyning herfra, og nye masker kan stadig føjes ind i Nettet. Og over Sundet, den gyngende Landevej, gaar ogsaa Forbindelse herfra og hertil. Sundet skiller ej – som Digteren sang, nej, det nye har banet sig Vej. En intim Samvirken er etableret med Sydsveriges store Værker, og Just igennem dette Samarbejde er Uafhængighed og sikkerhed forøget paa begge sider at Sundet.
Der er forløbet godt 100 Aar, siden H. C. Ørsted, hvis Navn pryder dette Værk, opdagede Elektromagnetismen og udsendte den første Afhandling derom. Det var Grundstenen til denne Højborg for Elektriciteten, den vidunderlige Kraftkilde, som vi almindelige Mennesker ikke forstaar og ikke kan forklare. Vi bøjer os i Ærbødighed for Mindet om den danske Videnskabsmand, som ydede en saa betydningsfuld Indsats i international Forsknings Interesse, og vi ønsker, at Værket her maa staa i Slægtled efter Slægtled, bærende Navnet H. C. Ørsted, til Ære for den fremragende Landsmand.
Men naar vi i Dag indvier dette store Anlæg, vil vi ogsaa fremhæve det som en Indsats i det produktive Liv, det, som vi ønsker rig Udfoldelse i Menneskehedens Interesse. Vi ser med Sorg arbejdsdygtige Mennesker henviste til Lediggang, og vi ønsker, at denne tid snart maa være til Ende, at der igen maa blive Efterspørgsel ogsaa efter menneskelig Kraft og Snilde. H. C. Ørsted-Værket staar nu rede til at betjene mange flere, end det hidtil var Hjælper for.
Jeg lykønsker Københavns Kommune til Anlægets Fuldførelse, og jeg udtaler Regeringens, Landets og Folkets Tak for det, her er præsteret.
Og navnlig vil jeg udtale min Paaskønnelse for det Samarbejde med vor britiske Frænde, som her er gennemført. Der er ikke tvivl om kvaliteten af det Turbineanlæg eller af andet, som er leveret fra England til dette Værk, men det maa glade os alle, at Københavns Kommunalbestyrelse valgte denne Forbindelse. Der er Slægtskab mellem det britiske og det danske Folk, og der er en gammel Forbindelse, som vi har Grund til at ønske bevaret.
Dansk Landbrug, vort Lands meget store Erhverv, har i saa mange Aar haft et stort Marked i England og ønsker selvsagt at bevare dette, men vi vil ogsaa yde Gengæld, naar det er muligt, og Københavns Kommune har vist hvad der i den Henseende er muligt.
Det tilkommer ikke mig at gennemgå Firmaerne, som har været Leverandører til Værket her, men jeg vil dog fremhæve en Installation, der rager op ved Siden af Turbinerne, nemlig Dieselanlæget med Generator og Transformator. Denne Dieselmotor er ca 50 pCt. større end Verdens hidtil største, og den er leveret af det gamle, danske Firma Burmeister & Wain, hvilket formentlig vil være et Vidnesbyrd om dansk Industris og danske Arbejderes anselige Stade.
Det er mig en Glæde og en Ære at have haft Lejlighed til at sige disse Ord ved Indvielsen af det store Elektricitetsværk derude paa den yderste Ø; Jeg lykønsker Byen og Landet med H. C. Ørsted-Værket, gid det maa virke til Ære for Landet, til Held og til Gavn for Folket.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags