Skip to content

Thorvald Staunings tale ved indvielsen af Fredericias nye havn

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Fredericia Havn

Tale

Fredericia indtager som vi ved en fremtrædende Plads i Danmarks Historie, og i Dag fejres netop en Mindedag, der igennem 90 Aar har paakaldt almindelig Interesse i Landet, Dagen da store Begivenheder udspilledes i denne By.
Til de historiske Minder, der har paakaldt Opmærksomhed, er imidlertid ogsaa føjet en Foretagsomhed, der i Dag sætter en ny Blomst.
Fredericia hører ikke til de ældgamle Byer; den fik sine første Privilegier i 1650, altsaa for henved 300 Aar siden, men der var store Planer med den denne by. Den skulde
udvikles til en stor By og fik derfor særlige Begunstigelser, f.Eks. 10 Aars Told- og Skattefrihed for dem, der vilde bosætte sig i det, der den Gang endnu hed Frederiksodde.
Allerede i 1657 var Byen Skueplads for Krig og Besættelse. Fæstningen var ikke fuldført, og efter Datidens Forhold var det betydelige Tab og Lidelser, son Byen maatte udstaa.
1664 blev Frederiksodde ændret til Fredericia, og i 1728 udarbejdedes den Plan – Byplan – kan man kalde det, som blev fulgt ved Anlæget af den By, vi nu kender, og Meningen var, at gøre en stor By, maaske en Hovedstad, ud af den oprindeligt lille Flække.
Saavidt naaede Fredericia ikke, men den har alligevel hævdet sig, baade i Historien, ved de Begivenheder, der kostede Blod, og ved den fredelige Udvikling af et ganske betydeligt Erhvervsliv. Man er ikke henvist til en enkelt industriel Virksomhed, men glæder sig ved en hel Række og den nye Havn, som nu aabnes, vil sikkert medføre forøget Liv og Virksomhed med Arbejde og Indtægt for den Befolkning, der findes i denne interessante og særprægede By
Da jeg for omtrent 48 Aar siden kom her for at arbejde ved mit gamle Fag, var der endnu Avlsgaarde og Marker inde i Byen og denne forbindelse imellem By og Land er bevaret, selv om Markerne efterhaanden er blevet erstattet af Gader, Torve og Huse.
Store Fabriksvirksomheder giver Beskæftigelse, Omsætning og Indtægt, og den store Omlægning af Jernbanen, da Broen forbandt Fyen med Jylland, tog ikke Modet fra den sejge og arbejdsivrige Befolkning i Fredericia, hvor Fortids Slægter har kendt til Fattigdom, Modgang og Lidelser.
Nu aabnes en ny Havn, og forhaabentlig vil Ideen om at gøre Byen til Stabelplads nu blive til Virkelighed, medens det ikke lykkedes for 300 Aar siden, da det første Gang var Planen.
En Havn kan betyde Liv, Virksomhed og Omsætning, og hvad der sker af godt for Fredericia er til Gavn og til Hæder for hele Landet.
Jeg lykønsker da paa Regeringens Vegne vor smukke By ved Lillebælt, Byens Styrelse og Byens Næringsliv til den Udvidelse af Sejladsmulighederne, som nu er fuldført, og haaber paa Held for Havnen og Fremgang for Byen.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags