Skip to content

Thorvald Staunings tale ved Grundstensnedlæggelsen af Polyteknisk Læreanstalts nye teknisk-kemisk Laboratorium

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Polyteknisk Læreanstalt

Tale

Jeg vil ikke undlade at lykønske Polyteknisk Læreanstalt til den Udvidelse af virksomheden, hvortil Grunden nu er lagt.
For dansk Erhvervsliv og dermed for hele Samfundet, har Læreanstalten igennem Aarene ydet en værdifuld Indsats, og jeg haaber, at den paabegyndte Udvidelse, der sikkert maa følges af anden udvidelse, i forøget Grad vil bidrage til fremme af Landets erhvervsmuligheder og dermed til Formindskelse af den Arbejdsløshed, der saa Længe har været Landets Ulykke.
Udviklingen af det videnskabelige arbejde til intim Samkvem med det praktiske Liv man være maalet for den nye virksomhed som for den gamle, og idet jeg udtaler Haabet om, at det nye Institut, ligesom de gamle, vil øve Gerning til Held og til Ære for vort Folk og vort Land, udbringer jeg et Leve [for] vort Fædreland: Leve Danmark.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags