Skip to content

Thorvald Staunings tale ved åbningen af den nordiske fotografiudstilling

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Charlottenborg

Tale

Den 19. August 1839 blev Daguerreotypien demonstreret i en offentlig Forsamling i Videnskabernes Akademi i Paris, og dermed blev fotografiet indlemmet i Opfindelsernes Række.
Der var gaaet mange Eksperimenter forud, men det var Daguerre, som fandt den første Metode for Fotografering, d.v.s. Gengivelse af Personer og Ting, og igennem 100 Aar har Fotografiet gaaet sin Sejrsgang igennem Verden.
Naar Nordens Fotografer i Dag møder her paa Charlottenborg med en tusindtallig Samling af fotografier – baade Fagmands og Amatørers Værk – viser dette en ærlig Stræben efter at faa Lejlighed til at præsentere, hvor langt denne Opfindelse er naaet frem i Udvikling, og hvad Fagets Udøvere kan præstere baade af kunstnerisk og praktisk Arbejde.
I det moderne Samfund er Fotografien blevet en næsten uundværlig Faktor. Det gælder navnlig for Videnskab og Lægekunst, men derfor ogsaa for den levende Slægt. Patienten, som Lægen, vilde vare daarligt tjent med at undvære Røntgenfotografiet, og Kortlægningsarbejdet f. Eks. i Grønland, vilde have meget lange Udsigter hvis Topografen ikke havde Fotografi-Apparatet som Hjælper.
For Tusinder af Mennesker er Amatørfotografien en fortræffelig, udviklende Beskæftigelse, der samtidig er til stor Glæde for Udøveren og for hans Vennekreds.
For Slægt efter Slægt er Fotografiet blevet en Nødvendighed. Barnets Træk opbevares, og de forskellige Aargange Fotografler er for talrige Familler som en Historiens Billedbog, i hvilken man gerne fordyber sig.
Men langt videre er Fotografiet trængt frem. Ethvert moderne Blad maa bringe Fotografier baade af Personer og Begivenheder endog i en saadan Udstrækning, at vi er nogle, som er blevet meget kendte deraf.
Og saa er der hele den vidunderlige Filmsindustri og Filmskunst. Den er kun muliggjort ved den storslaaede Udvikling af Opfindelsen, som nu ligger 100 Aar tilbage i Tiden, og naar vi nu beundrer Filmskunst af de forskellige Arter: underholdende, munter, tragisk, oplysende, Naturskildring og Mennesketyper, saa tænkes der ikke meget paa den Kendsgerning, at det hele kun er muligt, fordi Fotografering er mulig, og fordi Fotografering er udviklet til et meget højt liggende Niveau.
Fotografien er ikke længere blot et lille Fag, der fotograferer Barnet, Soldaten, de Forlovede og de Nygifte. Den er taget i Pressens, i Forretningslivets, i Reklamens, i Videnskabens og i Kunstens Tjeneste og er i vore Dage et Fag af særdeles stor Betydning og et Fag, hvori der er ydet en stor Indsats, saaledes at Faget – i sig selv fremtræder som Kunst.
Og nu her Nordens Fotografer samlet sig om den Opgave at vise os en stor Udstilling af smukt udførte Billeder, samt en historisk Fremvisning af 100 Aars Udvikling.
Jeg lykønsker Arrangørerne, baade Dansk Fotografisk Forening[,] Foreningerne i vore Broderlande og Amatørklubberne, som har overvundet de praktiske Vanskeligheder og nu aabner Porten for Publikum.
Jeg lykønsker til Udstillingen, men ønsker ogsaa, at det etablerede Samarbejde baade for Fotograferne og for andre i Befolkningen maa være et nyt Baand, der tjener den sunde Kappestrid, men samtidig styrker Samfølelse og Broderskab imellem de fem nordiske Nationer.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags