Skip to content

Thorvald Staunings tale ved åbningen af Kunststævnet i Forum

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Forum, København, Frederiksberg, Julius Thomsens Plads 1

Tale

Kunststævnets aabning i Forum
Jeg har ofte haft Lejlighed til at sige nogle Ord, naar Dansk Arbejde blev stillet frem til Bedømmelse af Offentligheden. 
Det Kunststævne, som nu skal aabnes, er ogsaa en Opvisning for Offentligheden, men af hidtil ukendt Art. Det danske Kunststævne er noget nyt. Det er første Gang, at der paa dansk Grund er foranstaltet en samlet Opvisning af alle danske Kunstarter, og der er straks Grund til at glædes over, at Kunstnerne fra de forskellige Omraader ved Samarbejde har tilvejebragt dette originale Stævne. 
Her møder Malere og Tegnere, Billedhuggere, Tonekunstnere og Forfattere. Her præsenteres paa et Sted, under samme Tag, de forskelligste Kunstarter, og her bydes den store Offentlighed ind til Bedømmelsen. 
Der er noget tiltalende ved dette Forsøg, noget der tyder paa frejdigt Initiativ. 
Her aabnes Portene til den store Hal. Her bydes Folket ind, og her præsenteres en Repræsentation for den danske Kunst, i den Ramme som Kunstnere har dannet. 
Vi glæder os med Rette over den Kunnen, den Kunst, — som gives os i veludført Arbejde, hvad enten det er videnskabeligt eller haandværksmæssigt. Men endnu stærkere gribes vi af den skønne, den fri Kunst. 
Kunsten giver os Livets Sandhed, Naturens Skønhed, gribende, stærke Billeder, der taler til vore Følelser, til vor Skønhedssans, til Fantasien. 
Kunsten giver os skønne og karakteristiske Værker, Udsnit af Naturen eller af Menneskers Liv, saaledes som geniale, ejendommelige, skønhedssøgende Mennesker har opfattet det sete. 
Ofte lærer Kunstneren os at se, ofte faar vi nye Indtryk, stærkere Glæde, dybere Følelser ved Kunstens Hjælp, og den Berigelse, som Kunsten er, bør staa til Raadighed for alle, og det søges gennemført her ved dette Stævne. 
Paa Forhaand har Stævnet fremkaldt stor Interesse ogsaa hos Kunstnere i Udlandet. Jeg haaber, selve Opvisningen vil øge Interessen, ogsaa i Folkets brede Lag, saaledes at Sansen for den ædle Kunst vil udvikle sig ved dette Stævnes Hjælp. 
Jeg hilser Kunstnerne, som har samlet sig om den store, smukke Opgave, og ønsker dem Held med Foretagendet. 
Og i Forvisningen om, at Præsentationen her vil være til Ære for vort Land, erklærer jeg 1. danske Kunststævne aabnet. 

Kilde

Kilde

Stauning, Th. (1931). Tanker og Taler: Et Billede af 25 Aar i det offentlige Liv. København og Oslo: Jespersen og Pios Forlag

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags