Skip to content

Thorvald Staunings tale ved åbningen af Vildsundbroen

Wikimedia Commons

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Vilsundbroen, Nordjylland

Tale

Danmark er, som vi ved, et Ørige, der hidtil bestod af talrige Øer og Landomraader, som var adskilte fra hinanden. Det var ikke blot Landsdelene: Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Jylland, som var adskilte fra hinanden, men talrige Fjorde, Sunde og Vige gjorde Samkvem og Forbindelse meget besværlig – saaledes som det i høj Grad er kendt her i Amtet og iøvrigt i de Dele af Landet, som ligger ved Limfjorden. 
Den moderne Teknik har stærkt bidraget til at muliggøre et bekvemmere Samliv for Nationen og i mange Henseender vil denne Udvikling vise sig betydningsfuld.
Jylland og Fyn er forbundet ved Lillebæltsbroen, Sjælland og Lolland-Falster ved Storstrømsbroen, Thy og Vestjylland ved Oddesundbroen, og her staar vi ved den nye Oplevelse – Forbindelsen mellem Mors og Thy over Vildsund. Ude i Fremtiden tegner sig Aggersundbroen, Broen over Sallingsund, Broen fra Sjælland til Møen, og flere endnu større Projekter er udformede og venter paa kommende Tider, maaske ogsaa paa nye Slægtled.
Det er en smuk Udvikling, som saaledes foregaar, en Imødekommen af Befolkningens Trang til Samliv og Samvirken og en Konstatering af alle Befolkningsdeles Samhørighed.
Det er en forholdsvis beskeden Bro, ved hvilken vi i Dag befinder os, et Anlæg, der giver Vej over en Afstand paa 635 Meter. Og saa er det en Bro, der bærer Nationens eget Mærke.
Det er danske Ingeniører, der har projekteret, danske Firmaer og danske Arbejdere, som har præsteret det smukke Arbejde, og i vid Udstrækning er ogsaa danske Materialer anvendt til dette arbejde – saaledes som Tid og Forhold kræver det.
Der er ikke tvivl om, at en Udvikling af Vej- og Broforbindelser er af Værdi baade for den nødvendige Trafik som ogsaa for den, der synes at være Luksus, men er den kulturbefordrende Trafik imellem Landsdele og Befolkningslag, som før var afskaaret fra hinanden.
Og set paa længere Sigt er Broanlægene gode samfundsnyttige Foranstaltninger, som billiggør den nødvendige Trafik [og] [Fo]rbindelse, og skaber Muligheder for en Udveksling af Produkter, som før var vanskeliggjort af Naturtilstanden.
Ferierejser og Udflugter er i vore Dage blevet Led i hele Folkets liv, og de Egne af Landet, som har baade Skønhed og Ejendommelighed, kan nu gøre sig Haab om at faa et Fremmedbesøg, som tidligere var utænkeligt. Cykler og Automobiler holder sig fortrinsvis til de banede veje, og hver Bro, der aabnes, lukker op for de tusinder af Mennesker, der benytter deres Ferie til at lære at kende deres eget skønne og frugtbare Land.
Saaledes ser jeg for mig Virkningen af dette Bro-Anlæg som af de tidligere. Landet som før var lukket af Fjord og Sund, gøres tilgængeligt. Nyt Liv vil udfolde sig, Trafik, Erhvervsliv, Produktion, Omsætning og Beskæftigelse vil være Resultatet af hvert Fremskridt af den Art, som vi fejrer og hylder i Dag.
Jeg lykønsker Amtsraadet, der har forestaaet Bygningen af Vildsund-Broen, og jeg lykønsker de Befolkningsdele, som her faar den nye, bekvemme Forbindelse, og jeg lykønsker vort Land til hvert saadant Fremskridt, som viser Foretagsomhed og Forstaaelse for den Samhørighed indenfor Nationen som er af saa stor Betydning for vort Fædreland. Man har det Indtryk, at man flere Steder uddyber Kløfter imellem Menneskene, jeg tager dansk Initiativ som et Symbol for den modsatte Bestræbelse. En Bestræbelse, der fylder Kløfterne eller slaar Bro over dem, saa vi efterhaanden kan mødes i et Arbejde for Fremgang og Trivsel i Landet og for Folket.
Lykke med Broen og Held med fortsat Arbejde heroppe i vor nordlige Del af Landet.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags