Skip to content

Thorvald Staunings mindetale til Mathilde Bajer

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Ukendt

Tale

Det er godt fire Aar, siden at vi fejrede Mathilde Bajers 90 Aar Fadselsdag, og nu har hun forladt os efter et smukt liv, et Liv i ideel Stræben efter det bedste for Menneskeheden.
Aandsfrisk og livlig var fru Bajer endnu paa Fødselsdagen for 2 Maaneder siden, og hun havde gerne levet iblandt os nogle Aar endnu, selv om hendes Mission var endt. Det er et rigt Liv, der er afsluttet, og den Afdøde var i al sin Beskedenhed lykkelig over den Gerning, hun havde haft ved siden af den store Idealist Fredrik Bajer.
De to, Fredrik og Mathilde Bajer, var paa en sjælden Maade som en Enhed i Forholdet til de store opgaver, hvormed de beskæftigede sig, og om det end var Manden, der fremsatte Ideerne for offentligheden, i Tale og i Skrift, saa blev det aldrig rigtig opklaret, om ikke Mathilde Bajer netop havde en meget stor Andel i Ideernes tilblivelse og Udformning, thi de to, de talte sammen og havde for Alvor fælles Maal.
Kvindens Rejsning og Frigørelse
Menneskenes Samvirken paa skandinavisk Grund og
Fred mellem Folkene
det var nogle af de store Maal, der vinkede de to, der gik bort.
Mathilde Bajer var med Liv og sjæl med i de nye bevægelser, der udgik fra hendes lille Hjem, og hun oplevede en Udvikling fra Enevælde ag Krigsbegejstring fra Foragt for Kvinden og de brede Folkelag frem til Fredsviljens Overtag, til Demokratiet, til politisk Frihed for Kvinder og andre, der i svundne Tider var politisk ufri og undertrykte.
Den første Forening, der særlig optog Kvindens politiske og retslige Ligestilling paa Programet og Dansk Fredsforening udgik under Medvirkning af Mathilde Bajer, og hun oplevede at se Resultater af det arbejde, der efterhaanden fik mange Hjælpere.
Stille og beskeden færdedes Mathilde Bajer i Livet, og dog øvede hun Indflydelse, dog satte hendes Livsgerning Spor, og just derfor fik hun et Liv, der trods Modgang og Sorger ikke manglede Solglans og Skønhed.
Vi maa ønske, at Mathilde Bajers smukke Eksempel vil have sin Indflydelse længe, at hendes ideelle stræben for Kulturværdierne maa blive fortsat til Gavn for vort Folk, og med dette Ønske tager vi Afsked med Mathilde Bajer.
Her ved hendes Baare skal lyde en tak for ædel Virken, for god Gerning i Hjem og i Folk.
Æret levede hun, og hendes Minde vil leve videre til Opmuntring for dem, der fortsætter Vandringen frem mod Idealerne.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags