Skip to content

Thorvald Staunings meddelelse om den tyske hærs indmarch i Danmark

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Rigsdagen

Omstændigheder

Besættelsen af Danmark 1940

Tale

Det var med smertelig Sorg, at Befolkningen i Morges erfarede om de Begivenheder, der var i udvikling.

Vi regnede med, at den Politik, Danmark har ført, kunde have holdt os uden for alvorlige Forviklinger, men Tryghedsfølelsen blev afbrudt, da der i Nat blev forebragt Udenrigsministeren en Meddelelse om, at den tysk-danske Grænse var overskredet af tyske Tropper, og at Landgang foregik forskellige Steder i Landet. Under Indrykket af disse alvorlige uvarslede Begivenheder og af en Viden om, at Bombardementsmaskiner overfløj Landets Hovedstad, maatte Kongen og Medlemmer af Ministeriet i Morges Kl. 5-5 1/2 tage Standpunkt til den foreliggende Tilstand og til Meldingen om, at den tyske Regering besatte Landet med tysk Militær.

Vi valgte at søge Landets Forhold ordnet under denne Besættelse i Tillid til Forsikringen om, at Tyskland ikke har den hensigt igennem de iværksatte Foranstaltninger at antaste Danmark territoriale Integritet og politiske Uafhængighed.

Vi valgte denne Vej for at skaane Landet og Folket for en Krigstilstands følger – men vi maa dybt beklage Tabet af gode danske Sønner i denne Morgens første Timer, og at mange er blevet Indvalider.

Der er straks nedlagt Protest over for Tysklands Gesandt i Anledning af den skete Besættelse, og jeg er sikker paa, at den danske Rigsdag staar sammen med Regeringen om de Følelser, denne Begivenhed maa fremkalde.

Den nuværende Regering har Ansvaret for den Afgørelse, der blev truffet i denne Dags Morgen, og vi føler, at vi har handlet ud fra en ærlig Overbevisning om, at vi ved Afgørelsen fritog Land og Folk for en tungere Skæbne.

Det er Regeringens Ønske, at den Besættelse, som er foregaaet, maa blive ledet med Forstaaelse og human Følelse over for en gammel nordisk Nation, der ærligt har gennemført en upartisk Neutralitetspolitik i Forventning om derved at kunne bevare sit nationale Liv i fredelig Udvikling.

Forholdene er blevet anderledes, end vi haabede; men vi vil fremdeles søge at sikre Land og Folk imod Krigens Ulykker, og vi stoler paa Folkets medvirken.

Jeg henviser til den i Dag udsendte Proklamation til det danske Folk og gentager:

Lad Ro og Orden præge Landet og lad os vente en forstandig og loyal Holdning af alle Landets Borgere.

Vort fælles Ønske er fred mellem Folkene, og med dette Ønske slutter jeg ogsaa denne Redegørelse.

Til denne Meddelelse skal jeg endnu føje den Oplysning, at der paa ny er blevet forhandlet om Regeringens Sammensætning, og der er givet Tilslutning til en Udvidelse, saaledes at de 4 store Partier nu bliver præsenteret i Ministeriet. De nærmere Meddelelser om Enkeltheder haaber jeg at kunne give i Morgen.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags