Skip to content

Peter Skaarups tale ved Dansk Folkepartis årsmøde

Om

Taler

Peter Skaarup
Gruppeformand for Dansk Folkeparti

Dato

Sted

Herning Kongrescenter

Optagelse

Tale

 
 Årsmødetale 2021 
Godmorgen alle sammen! 
Jamen, det var da en dejlig fest i går. 
Og det er herligt at se, at I er mødt friske og veludhvilede. Og tak til Lune Carlsen for at give den som Kim Larsen. Det er dansk, det er dejligt. 
………………… 
Det er dage som disse, der viser, at vi i Dansk Folkeparti står sammen. Vi står sammen om det, der samler os: Nemlig kær-ligheden til vores fædreland. Men vi skal selvfølgelig også bruge årsmødet til at tale politik og til at udveksle politiske idéer med hinanden. For os i Dansk Folkeparti, er det netop politikken, der er det afgørende. 
Vi er et parti, der står sammen om Danmarks udfordringer. Vi er alle bundet af de samme værdier og det samme ophav: Det danske. Vi er et folkeparti på tværs af danske bælter og broer, og vi har vælgere overalt – i store såvel som små byer, og i centrum såvel som i landdistrikterne. Vi kæmper for Danmark, for HELE landet, og for at tingene er i balance. 
Det er jeg stolt over. For uanset hvor i landet man kommer fra – om det er landdistrikterne eller storbyerne, og om man er håndværker, sygeplejerske eller akademiker – så ved I, hvad vi kæmper for. Vi kæmper for Danmark…! 
………………… 
Vi binder nemlig det bedste fra den sociale bevidsthed, kon-servatismen, borgerligheden og folkeligheden sammen. Vi mener det, når vi siger, at vi er borgerlige med et varmt hjerte. Vores projekt er ikke et ideologisk, abstrakt og flyvsk projekt. Vores projekt handler om os, om danskerne. Det handler om det eksisterende, det konkrete, vores orden og vores tryghed. Vi er DET borgerlige parti, der tager udgangs-punkt i den virkelighed, vi som danskere står i, og peger på de konkrete problemer, som danskerne oplever. Vi har fin-geren på pulsen. Og vi siger tingene, som de er. Det har vi altid gjort, og det vil vi blive ved med at gøre! 
Igennem vores mange år i Folketinget er vi blevet beskyldt for meget. At vi ikke vil tage ansvar, at vi ikke vil have ind-flydelse, men i stedet råbe ude fra sidelinjen. Men helt ærligt: Hvis man virkelig tror på disse beskyldninger, så lad mig bare få jer til at tænke over ét enkelt spørgsmål: Kan I fore-stille jer et Danmark uden Dansk Folkeparti? 
………………… 
Kan I forestille jer situationen i Danmark, hvis 90´ernes po-litik havde fortsat. Dengang Nyrup var statsminister og De Radikale – med Marianne Jelved i spidsen – stod ved roret. Dengang hvor grænserne stod pivåbne, hvor indvandrere og flygtninge strømmede til vores land, og hvor alt kritik af det multietniske samfund og parallelsamfund blev beskrevet som rendyrket racisme. Dengang hvor mere EU var svaret på alt, og hvor vores politikere bøjede og nejede, hver gang bu-reaukraterne i EU-systemet forlangte mere magt. 
SÅDAN et Danmark ville være virkelighed uden Dansk Fol-keparti. 
Kort sagt: Det ville være et Danmark, der på alle leder og kanter ville være et andet samfund, end det vi har i dag. Og ikke til det bedre. 
Men heldigvis ser Danmark ikke sådan ud, og det kan vi takke Dansk Folkeparti for – VORES PARTI…! 
…………………
Den politiske situation har nemlig ændret sig MARKANT fra vores partis spæde start. 
Dansk Folkeparti har forandret Danmark og dansk politik for altid. I dag er der intet parti, IKKE ENGANG Det Radikale Venstre, som taler om ubegrænset indvandring og pivåbne grænser. Alle de større partier har accepteret, hvad der førhen blev betragtet som en stram udlændingepolitik. Og den ud-lændingepolitiske situation er cementeret for nu. Det er VO-RES fortjeneste, at Danmark ikke foreløbigt har retning mod afgrunden som Sverige. 
VI har cementeret udlændingepolitikken som et foreløbigt nationalt kompromis. Og det, kære venner, er REEL indfly-delse! Så på trods af at de andre partiers holdningsskift har kostet os nogle vælgere, er jeg stolt af vores parti. 
………………… 
Uden os var der INGEN grænsekontrol, INGEN udlændin-gestramninger og INGEN dansk krone. Og uden os kunne det aldrig have ladet sig gøre at få skubbet Det Radikale Ven-stre helt ud i kulden, hvor de hører til…! 
…………………
Alt det, kære venner, kan og bør vi være stolte af – også selvom det for nu har kostet os dyrt. 
For det er vel, hvad politik egentlig handler om. Det handler om at turde drømme og turde kæmpe for at forandre verden til det bedre, og det har vi gjort! 
Politik handler om at gøre det rigtige for ens land – og det har vi gjort…! 
………………… 
Det, synes jeg, er vigtigt at huske hinanden på – særligt når vi er i modvind. 
Men hvor placerer det så os i Dansk Folkeparti? Det placerer os lige præcis i den rolle, som vi skal være i – og hvor vi altid har været: Netop i rollen som den VAGTHUND, der holder de andre partier op på deres løfter. Vi er en MODSPILLER, når venstrefløjen vil have deres socialistiske politik gennem-ført, men samtidig en MEDSPILLER, når vi kan trække re-geringen over på vores banehalvdel og få gennemført vores politik. 6 
Gennem hårdt og utrætteligt arbejde viser vi, at vi kan sam-arbejde med ALLE, som vil samarbejde med os, og for os handler det om at bevare det Danmark vi kender og beskytte det mod de farer, der lurer derude. Og at forandre det og gøre en forskel, når der kan være behov for det. 
Men er vi så i mål? Nej, langt fra! Der er stadig meget, der skal gøres. For der er fortsat behov for et parti, der stiller danskerne først; et parti, der kæmper imod mere indvandring og mere EU; et parti, der sætter orden, tryghed og velfærd i første række; og et parti, der MERE end noget andet ser vo-res rolle i politik som en kamp for vores danske levevis, vo-res kultur og værdier. Det parti, er Dansk Folkeparti…! 
………………… 
For lige så hurtigt som de andre partier påtog sig vores poli-tik, da de var bange for vælgernes dom ved et folketingsvalg – lige så hurtigt kan de skifte tilbage igen, så snart det er op-portunt. Denne tilbagevenden til 90´ernes politik er faktisk allerede så småt begyndt – selv hos vores gamle venner i de andre borgerlige partier. 
I over to årtier har vi kæmpet for det borgerlige projekt, som vi sammen med andre partier har kunnet få vores politik igennem med. Det borgerlige Danmark var en stærk enhed under Anders Fogh Rasmussen, fordi vi var enige om retnin-gen: En stram udlændingepolitik, en konsekvent retspolitik, kernevelfærd i topform og et urokkeligt princip om, at det ikke skal være dyrere at være dansker. 
………………… 
Derfor er vi også principfaste i vores forsvar for sygeplejer-skerne. Det er en dybt ulykkelig situation for alle parter. Det er umådeligt trist at se, at sygeplejersker, der med rette er frustrerede, nedlægger arbejdet. Men man kan næsten godt forstå det, for regeringen har gennemtvunget en overens-komst ved lov, som IKKE løser kerneproblemet. Det er en HJERTESAG for Dansk Folkeparti, at der er OMSORG, at der er HÆNDER NOK, og at der er GODE ARBEJDSVIL-KÅR for de dygtige medarbejdere i vores sundhedssystem. Sundhedssystemet er en af grundstenene i vores velfærds-samfund. Det skaber tryghed for danskerne. 
……………….. 
Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, et bevarende parti, et parti der har DANSKHEDEN og de danske værdier i cen-trum. Vi er det DANSKE folks parti. 
Vi tjener ikke staten, men civilsamfundet – fællesskabet og sammenhængskraften. Vores udgangspunkt er fra nationen og det nationale fællesskab – det kommer IKKE til at rokke sig…! 
Og i denne sammenhæng ser vi os som modstykke til visse andre, der konsekvent bruger regeringsmagten til at give til deres venner. 
Vi er i Dansk Folkeparti forpligtet på det danske og den or-den, der ligger til grund for vores samfund, og som vores grundlov udlægger. 
Derfor står vi vagt om grundloven og de værdier, som ud-springer fra den. Det er værdier som åbenhed, gennemskue-lighed og umiddelbarhed. 
Vores magtfuldkomne regering og Socialdemokratiet håner derimod ved enhver lejlighed vores demokratis værdier ved ikke at stille op til interviews, men gemmer sig i stedet bag embedsmænd, bureaukrati og spindoktorer. 
Det er selvsamme regering, som blæser på ejendomsretten og grundloven, og som ved førstkommende lejlighed udslet-ter et helt erhverv: Minkerhvervet. I den forbindelse synes jeg, vi skal sende statsminister Mette Frederiksen en hilsen deroppe i Aalborg: 
Mette Frederiksen, skam dig! 
………………… 
Vi kunne ikke minde MINDRE om Socialdemokratiet her – for vi er et ægte borgerligt parti, der respekterer grundlovens værdier. 
Andre har forsøgt at markere sig i debatten om borgerlighed, men har reduceret debatten til at dreje sig om, hvor meget vi kan sænke skatten, hvor mange offentlige ansatte, der skal fyres, og hvor meget velfærdssamfundet skal udhules. I hvert fald hvis man ser på NYE Borgerlige. 
Nye Borgerlige har nu lanceret sin længe ventede og ”store” økonomiske plan og erklærer i den forbindelse ligefrem, at planen er udtryk for intet mindre end en ”borgerlig genfød-sel”. 
Ja, jeg skal da lige love for, at det er noget af ”en genfødsel” – eller nok snarere en fødselskomplikation…! 
………………… 
I Nye Borgerliges økonomiske revolution skal 100.000 – ja, I hørte rigtigt, 100.000(!) danskeres stillinger SPARES væk; staten skal være LANGT mindre, og de økonomiske og so-ciale forskelle MEGET større. Med skattelettelser for om-kring 140 mia. kr. er der altså tale om et HELT fundamentalt opgør med den måde, som vi danskere har valgt at indrette vores samfund på. For dem er vores samfund blot et labora-torium, som de vil eksperimentere med - på klassisk liberali-stisk manér. 
Men det skal være LØGN. I Danmark har vi valgt at skabe et samfund, hvor de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det betyder, at vi løfter i fællesskab. Og det står vi vagt om i Dansk Folkeparti. Og de udfordringer, som vi har på vores sygehuse og i fremtidens ældrepleje, løses altså ikke ved at spare seks milliarder kroner årligt i direkte offentligt forbrug og NEDLÆGGE 7000 stillinger hvert år, for så at bruge pengene på skattelettelser til dem, der tjener mest. 
………………… 
Velfærdssamfundet er et gode, fordi det giver TRYGHED. Vi har intet imod skattelettelser. Men der skal være penge til de institutioner, der skaber tryghed: Skoler, sundhedsvæsen, politi, kultur og ældrepleje. Så lad os da frigive penge ved at mindske ydelser til indvandrere, få flere i nyttejobs – rigtige jobs vel at mærke – og få flere hjemsendt. Hvis der derefter er råd til skattelettelser, går vi meget gerne ind for dét, hvis det sker i BUNDEN, så alle får noget ud af det. For vi SKAL prioritere vores velfærdssamfund, da det sikrer vores sam-menhængskraft og fællesskab. 
………………… 
Derfor må jeg sige, at med de signaler, som for tiden bliver sendt fra visse andre borgerlige partier, bliver jeg lidt nervøs. 
I juli måned meddelte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at han ”kommer ikke til at melde Danmark ud af EU eller nogen konventioner. Nogensinde”. Mit svar til Jakob Ellemann er: Det er vi HELDIGVIS flere om at bestemme! 
………………… 
For det ER ikke fornuftigt at binde Danmark til nogle foræl-dede konventioner, der forhindrer os i at føre en konsekvent udlændingepolitik. Det ER konventionerne, der umuliggør udvisning af voldelige udlændinge. Det ER konventionerne, der forhindrer et opgør med asylretten, og det ER konventi-onerne, der gør, at vi ikke kan sætte ind på alle de områder i udlændingepolitikken, som der er behov for. For konventi-onselskerne er kriminelle udlændinges rettigheder åbenbart vigtigere end danskernes ve og vel. Men kære venner: De kan tro nej – sådan må det ikke være…! 
………………… 
På alle disse områder og flere til er Folketinget sat til side. Det er områder, vi ikke længere selv er herre over, og vi må ikke gøre, hvad et flertal ønsker. Vores demokrati er sat ud af kraft. Alt sammen fordi de andre partier ikke vil ændre et KOMMA i de ”hellige” konventioner, der på ingen måde af-spejler den virkelighed, vi befinder os i. 
Men for os i Dansk Folkeparti, kommer danskerne i alle hen-seender i første række. Derfor er vi parate til at tage ethvert skridt for at få smidt de kriminelle udlændinge ud af landet og vinde landets suverænitet tilbage. Og hvis det er en lov-ændring eller et opgør med konventionerne, der skal til: Så er det det, vi gør…! 
………………… 
Linjen hos Venstre er derfor skræmmende for det fremtidige, borgerlige samarbejde, og jeg håber, at Venstre kommer på andre tanker, inden det er for sent. 
Men heldigvis er der mange gode kræfter i Venstre, som har indset, at den nuværende retning er gal. Nogle har sågar taget konsekvensen og forladt partiet i protest mod denne venstre-drejning af partiet. Blandt andre Inger Støjberg. 
I disse uger afgøres den rigsretssag, som et flertal i Folketin-get indledte imod hende i starten af året. Men lad os lige gå tilbage til den situation, som Danmark i 2015 og 2016 be-fandt sig i. 
Hundredtusindvis af migranter strømmede ind over de euro-pæiske grænser, og til Danmark kom et uhørt højt antal til. Da det bliver offentligt kendt, at netop denne migrations-bølge har medført, at vi har barnebrude i Danmark, vælger Inger Støjberg at handle resolut. Hvem med det moralske kompas i orden ville ikke have gjort det samme? 
………………… 
Barnebrude i Danmark. Jeg troede, det var løgn, da jeg hørte det. Det er selvsagt helt uacceptabelt, og det skal stop-pes nu”. Det sagde nuværende klimaminister Dan Jørgensen i starten af 2016. Så vi må forstå, at Dan Jørgensen mener, at Inger Støjberg gjorde det rigtige, men alligevel stemte han altså for en rigsretssag mod hende. 
Han fik selskab af den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, som sagde ”Det skal stoppes omgående. Der skal ikke være barnebrude i Danmark. Det er jo på linje med misrøgt af børn.” 
Så hun ville også have gjort det samme som Inger Støjberg, men stemte alligevel for en rigsret. 
Mange flere forlangte på daværende tidspunkt, at der skulle gribes ind omgående over for de barnebrude, som var kom-met til Danmark. Men nu – fem år senere – har de selvsamme mennesker, som forlangte handling, stemt for en rigsret mod Inger Støjberg. Tænk sig, at vi har udviklet et politisk klima på Christiansborg, hvor man kan blive straffet for at gøre det rigtige. 
………………… 
Hvis man kan blive straffet for at forhindre barnebrude i Danmark, er det ikke ministeren, der er noget galt med. Så er det loven, der skal laves om! 
………………… 
I Dansk Folkeparti har vi støttet Inger hele vejen igennem, og det gør vi stadig. Vi står skulder ved skulder imod, at bar-nebrude på noget tidspunkt kan blive accepteret i det danske samfund. Denne form for islamisering, mener jeg, skal be-kæmpes for enhver pris. Jeg vil bede jer rejse jer op og give en hånd her fra årsmødet til Inger: Du skulle have haft tak – ikke en rigsretssag…! 
………………… 
På trods af vi har forandret de andre partier, ved vi alle sam-men, at det BESTEMT ikke er nok. For Socialdemokraternes valgløfter om flere stramninger og udvisninger bliver ved snakken, mens Nye Borgerlige deler den ene facebookopda-tering eller video på de sociale medier efter den anden med umiddelbart gode budskaber. Vi kan se, at fællesnævneren for dem begge er, at det kun forbliver, hvad det er: Floskler. Når det virkelig gælder, TØR regeringen ikke at fremsætte sine valgløfter, og Nye Borgerlige melder sig ud af nærmest ud af samtlige forhandlinger, inden de overhovedet er be-gyndt. 
Så der er fortsat behov for en VAGTHUND i Folketinget, der holder politikerne op på deres valgløfter. Særligt med den regering vi har nu. Jeg kan sige ligeud, at jeg er skuffet over regeringens ageren på udlændingeområdet. Ikke over-rasket, men skuffet. For det første har regeringen sat ydel-serne op til arbejdsløse indvandrere, hvilket er totalt grotesk i en situation med lav arbejdsløshed. For det andet valgte de at tage børn og koner af IS-terrorister til Danmark og placere potentielle terrorister på dansk jord. For det tredje valgte re-geringen at afskaffe hjemsendelsespolitikken og tillade, at flygtninge kan blive her permanent. 
Løftebrud, på løftebrud, på løftebrud! 
Ikke alene har Socialdemokratiet travlt med at bortforklare deres efterhånden mange løftebrud på udlændingeområdet, men de er i gang med at udviske deres egne synder og fra-lægge sig ansvaret for DEN uansvarlige udlændingepolitik, som Socialdemokratiet om nogen var bannerfører for. 
Socialdemokratiet er så bange for, at deres politiske ham-skifte på udlændingepolitikken vil blive gennemskuet af væl-gerne. Mette Frederiksen har derfor sendt sin ”chefideolog”, indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad, i byen med et budskab om, at det var Socialdemokratiet, som startede op-gøret mod parallelsamfundene og den ikke-vestlige indvan-dring. 
DET ER ALTSÅ vrøvl fra ende til anden, og som vi alle ved, så kunne intet være mere forkert. Man kan ikke sælge en for-tælling, som er bygget på løgne og selvbedrag. Men det er netop det, som Socialdemokratiet forsøger på. De forsøger at omskrive historien om dem selv med en falsk fortælling om DEN udlændingepolitiske linje, som socialdemokraterne har i dag. 
Og hedder det egentlig Socialdemokratiet eller socialdemo-kraterne? Ja, det er jeg egentlig kommet i tvivl om i løbet af denne tale. Det er da også meget betegnende for partiet. Men i Dansk Folkeparti, der er vi altså bare Dansk Folkeparti. Os ved I, hvor I har. Vi står fast på vores politik og vores vær-dier. 
………………… 
Der var INGEN socialdemokrater, som kæmpede imod ind-vandringen i 80’erne og 90’erne. Indtil for ganske få år siden kunne man stort set ikke finde en socialdemokrat, som ville kæmpe for danskernes frihed og imod de enorme konsekven-ser, som den muslimske masseindvandring medførte. De få som kæmpede, blev udskammet og stemplet som fremmed-fjendske. Bare tænk på f.eks. Karen Jespersen. Og Ole Hyl-toft og Mogens Camre meldte sig ind i Dansk Folkeparti for lige præcis at kæmpe den kamp, som viste sig umulig i Soci-aldemokratiet. 
For hvem var det egentlig, som helt indtil sidste folketings-valg konsekvent modarbejdede Dansk Folkepartis udlændin-gepolitik? 
Hvem er det, der for at kunne sætte sig ind i ministerbilerne, gav kontrollen over vores land til Det Radikale Venstre? Og hvem var det nu som sagde: ”Set med mine øjne; stuerene, det bliver I aldrig”? Det var Socialdemokratiet. 
Så nej, Kaare Dybvad, dit parti kan IKKE tage æren for, at Danmark tog et opgør med den slappe udlændingepolitik og fik navigeret Danmark uden om selvdestruktionens kurs. Dit parti skulle hellere til at være ærlige og sige undskyld til dan-skerne for årtiers fejlslagen udlændingepolitik, som I var an-svarlige for, og som ikke har bragt andet end problemer for danskerne. 
Der er kun én, som kan påtage sig æren for opgøret med år-tiers fejlslagen udlændingepolitik. Og hun sidder lige dér, det er nemlig dig, Pia! Tak, Pia…! 
………………… 
Mette Frederiksen havde ellers givet et valgløfte om, at der med hende som statsminister ikke ville blive ændret i den stramme udlændingepolitik og retspolitik. Men som forven-tet er regeringen absolut ikke hårde på udlændingeområdet, og har i stedet valgt at hente kvoteflygtninge og jihadister fra Islamisk Stat til Danmark. 
Og nu vil de gudhjælpemig også tage imod en masse afgha-nere. De første 1.000 er kommet – inklusiv bandemedlem-mer og kriminelle. 
Det samme er tilfældet, når det gælder lov og orden. 
De kunne støtte Dansk Folkepartis forslag om at indføre mi-nimumsstraffe, men det nægter de. 
De kunne støtte Dansk Folkepartis forslag om at lade vold-tægtsforbrydere blive medicinsk kastreret eller at få 12 års fængsel, men det nægter de! 
Denne regering har ganske simpelt ingen forslag eller inten-tion om at sætte ind over for den brutale kriminalitet, som vi ser i vores samfund. Men den kamp vil VI ALTID kæmpe i Dansk Folkeparti! Vi vil kæmpe for hårdere straffe, mini-mumstraffe, flere ressourcer til politiet, anklagemyndighe-den og domstolene, og vi vil udtræde af de konventioner, som forbyder os at udvise sådanne mennesker, som ikke hø-rer til i vores land!  
Som borger i et retssamfund er retsfølelsen afgørende. Lan-dets retspolitik, domstolenes domme og ikke mindst straf-rammen skal opfattes som passende og retfærdig. Ellers mi-ster vi tilliden. 
Derfor kan vi IKKE være det bekendt, at vi i dag ikke har nok fængselsbetjente til at tage sig af de indsatte. Vi skal have gjort noget ved den enorme mangel på ansatte. Det er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med mange af vores mærkesager på retspolitikken. Det og gevaldige op-stramninger i fængslerne vil vi blandt andet kæmpe for ved den kommende aftale om kriminalforsorgen. 
Snart præsenterer vi et oplæg under overskriften: At sidde i et dansk fængsel skal være en straf – ikke en badeferie! 
………………… 
Og så skal vi passe på vores soldater, politi og fængselsbe-tjente, når de er kommet til skade i tjenesten. Andet kan vi ikke være bekendt. 
Se med her: 
…………………
Det er simpelthen så forfærdeligt at høre Helles tragiske historie. Der var ikke nogen i systemet – hverken i politiet eller samfundet – som hjalp Helle eller hendes familie til trods for alt det, hun var igennem. Helle og hendes familie fik alt for lidt hjælp. Helle blev svigtet, selvom hun gjorde det yderste for at passe sit job. Et job som mange nok ville betakke sig for. Men JEG vil gerne takke Helle for hendes store indsats! 
Derfor er jeg lykkelig over, at Dansk Folkeparti har sikret, at Thin Blue Line har fået støtte fra staten. Thin Blue Line er en forening, der støtter tilskadekomne politifolk og deres på-rørende. Men der er brug for, at vi gør meget mere for ska-dede soldater, politifolk og fængselsbetjente samt deres fa-milier. De skal have et værdigt liv og en ordentlig fremtid med psykologbistand og tidlig pension, hvis der er brug for det. Her fra årsmødet vil jeg gerne have, at vi sender et klart signal til regeringen om, at støtten til politifolk, der er kom-met til skade, skal blive langt bedre…! 
………………… 
Snart er der kommunevalg. Jeg var før inde på de socialdemokratiske vælgerbedrag.
Jeg håber, at dette vælgerbedrag er ved at gå op for de dan-skere, som ved seneste folketingsvalg stemte på Socialdemo-kratiet. 
Det håber jeg også for de danskere, der snart skal ud at afgive deres stemme til Kommunal- og Regionsvalget. For et er ude i kommunerne, at socialdemokraterne stemmer for opførelse af nye moskeer, som de gjorde i Slagelse; det er her social-demokraterne stemmer for at indlogere flere flygtninge rundt omkring i kommunerne, og det er her, socialdemokraterne stemmer IMOD Dannebrog i byrådssalene, som de gjorde i Haderslev, med argumenter om, at vores flag er et udtryk for nationalisme og magt. 
Så den stramme udlændingepolitik går åbenbart kun til Slots-holmens mure. For ude i kommunerne er det stadig gamle, kulturradikale socialdemokrater, som regerer. 
Og INDEN for murene er Socialdemokratiet et parti, der går mere op i at føre valgkampagner, være til koncerter og bruge skattemidler på at transportere sig rundt mellem vores øer, end de går op i noget andet. 24 
Det så vi, da Kabul faldt. De kunne ikke have været mere ligeglade med, at 20 års arbejde smuldrede på ganske kort tid. 
Og apropos Afghanistan påstår Jeppe Kofod, at grunden til, at han ikke kunne huske, om Al-Qaeda fortsat var til stede, var, fordi han angiveligt i de dage ikke fik nok søvn. Men samtidigt holder hans ministerkollega Trine Bramsen week-end og valgkampagne nede på Ærø, som om der ikke var an-det at tage sig til. Hvilken historie er egentlig den rigtige her…? 
Så min opfordring til jer, kære venner: Mind vælgerne om det sande Socialdemokrati, når vi går til stemmeurnerne 16. november. 
For vi skal være klar og skarpe til Kommunal- og Regions-rådsvalget. 
Ved sidste kommunalvalg fik Dansk Folkeparti 8,75% af stemmerne. Trods en lille tilbagegang så sikrede det os 223 byrådsmedlemmer og 21 pladser i regionsrådene. Jeg ved, at I har kæmpet for at få Dansk Folkepartis politik igennem ude i jeres områder. 
Jeg synes, vi skal give alle vores lokale politikere en kæmpe hånd for deres indsats igennem de seneste 4 år…! 
………………… 
Det ER nu, det gælder om at få så mange danskere til at stemme på Dansk Folkeparti til det kommende valg. For det er jo ude lokalt, at man virkelig kan mærke forskellen på par-tiernes politik. På dem, der vil lukke en skole i en landsby, eller dem der vil sænke skatten for derefter at skære i ældre-plejen. 
Det må være vores pligt at give de ældre omsorg og støtte…! 
Men I vi, hvad vi i Dansk Folkeparti står for: Vi kæmper fortsat for en værdig ældrepleje, gode levevilkår i landdi-strikterne, tryghed og sygehuse på højt niveau. 
Jeg glæder mig til at kæmpe sammen med hver og én af jer op til kommunalvalget, og jeg ønsker alle vores gode kandi-dater held og lykke i valgkampen. 
Når det så er sagt, så er der altså også nogle her i lokalet, som ikke bare har ét, men hele to valg som de skal kæmpe for i år. Det er alle vores fantastiske DFU´ere, som snart skal ud og kæmpe for vores parti til Skolevalget i oktober. I tre in-tensive dage skal I ud og kæmpe for DF ved et valg, hvor cirka 100.000 skoleelever deltager. 
Kære DFU´ere. 
Jeg synes, I skal vide, at vi i Dansk Folkeparti er stolte af jer, og at vi ønsker jer alt det bedste frem mod Skolevalget. Skal vi ikke give vores DFU´ere en kæmpe hånd for deres ind-sats…? 
………………… 
Kære venner. 
Det leder mig frem til, hvor jeg begyndte. Og hvor det er tid til at slutte. 
Vi har forandret dansk politik for altid, men der er stadig så meget, vi skal kæmpe for. Det er nu, at vi skal kæmpe for vores land og for vores parti. 
Så lad os gå ud og give den alt, hvad vi har. For når vi står sammen i partiet, så er der intet, vi ikke kan klare. 
Vi kæmper for et samfund, hvor social bevidsthed og orden danner rammen for vores tilværelse. Et samfund, hvor tryg-hed og tillid er en selvfølge. 
Vi vil kæmpe for sammenhængskraften. Vi vil kæmpe for dansk kultur, tradition og historie. Vi DF’ere vil værne om Danmark. Vores Danmark! 
Tak for ordet. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags