Skip to content

Lars Barfoeds tale ved Det Konservative Folkepartis ekstraordinære landsråd

Om

Taler

Lars Barfoed
Justitsminister

Dato

Tale

Personlig frihed i stærke fællesskaber

Tiden er inde!

Tiden er inde til en ny start.

Tiden er inde til klare konservative meldinger om, hvad der er de konservative grundholdninger, og hvilke visioner Det Konservative Folkeparti har. Vi er klar med de meldinger, og vi melder, så det ikke er til at misforstå. Stol på det.

Tiden er inde til at skabe ny fremgang for Det Konservative Folkeparti. Vi skal selv skabe den. Det kræver et stort, vedholdende og langvarigt arbejde af os alle sammen. Men sammen kan vi gøre det. Og vi vil gøre det.

Tiden er inde til at sikre flertal for en fortsat borgerlig regering og ledelse her i landet. Det kræver en stærk indsats og et stærkt sammenhold mellem de borgerlige partier. Det Konservative Folkeparti vil gå forrest i den kamp.

Der er mange flere konservative i Danmark end dem, som lige nu siger, at de vil stemme konservativt. Det er jeg sikker på. Men hvis de skal stemme konservativt, så må vi sende så klare signaler til dem, at de kan genkende deres egne holdninger i vores. Derfor skal vi tale mere om, hvad det vil sige at være konservativ.

Tiden er inde til at melde klart ud. Og mit budskab til jer i dag er: Det Konservative Folkeparti skal tilbage til de klassiske værdier, de klassiske dyder, der tegner Det Konservative Folkeparti. Jeg vil melde klart ud, at for mig handler det at være konservativ om mere end at sætte et kryds i en stemmeboks. At være konservativ er en måde at se verdenen på. En tilgang til livet, hvor vi værner om frihed, personligt ansvar og et stærkt fællesskab.

Tiden er inde til at melde klart ud. Vi tror grundlæggende på et samfund, hvor vi belønner de flittige danskere, der gør en ekstra indsats. Og sammen skal vi tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv.

Tiden er – kort sagt – inde til at være konservativ.

Hvad vil det sige at være konservativ? 

Hvordan skal vi forklare det med at være konservativ?

Selv har jeg været medlem, siden jeg var 17 år. Først i Konservativ Ungdom og siden i Konservative Studerende og Det Konservative Folkeparti. Som helt ung søgte jeg en politisk ide, der kunne forene ønsket om personlig frihed med social ansvarlighed. Den balance fandt jeg i konservatismen.

For mig starter den konservative ide med respekten for det enkelte menneske og dermed kravet om personlig frihed. Men med den personlige frihed følger et ansvar ikke bare for sig selv, men også for andre mennesker, for livet og for de fællesskaber, vi alle er en del af.

Derfor er "frihed i stærke fællesskaber" det, vi konservative stræber efter. Fællesskabet omfatter også de generationer, der kom før os; og de generationer, der kommer efter os. Derfor har vi et stort ansvar for at bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer og levere dem videre til vore børn og børnebørn. Det er det, vi Konservative kalder generationskontrakten.

Vi er konservative – og altså hverken liberalister eller socialister. Det Konservative Folkeparti er et moderne dansk borgerligt konservativt parti; og i europæisk sammenhæng et centrum-højre parti.

Vi er dybt forankret i den konservative ide, men er samtidig pragmatiske og har en bred appel til borgere i Danmark – ikke mindst den flittige dansker, som tager ansvar for sig selv og for andre i hverdagen.

Der er i disse år brug for et stærkt konservativt folkeparti i Danmark. Vi lever i en turbulent tid med store forandringer, teknologisk og kulturelt. Globalisering, elektroniske medier, internettet og indvandring skaber alt sammen mange indtryk og et stærkt kulturpres.

Midt i alt det er det vigtigt, at vi kender, forstår og bevarer vore egne værdier. Vi har brug for faste og gennemgående værdier. Netop derfor er det min vision, at de klassiske konservative værdier, de klassiske grundholdninger skal præge konservativ politik fremover. Det skaber den tryghed, forankring og sikkerhed midt i forandringerne, der gør, at vi kan være og føle os frie.

Vi konservative vil forandre for at bevare. Vi står for den orden, tryghed og sikkerhed, der skaber rammen for et samfund af frie mennesker.

Vi forstår, at der er brug for forandringer og udvikling for at kunne fastholde vore grundliggende værdier. Det er ikke mindst det, konservatismen drejer sig om.

Vi er optaget af at sikre den personlige frihed i balance med en offentlig sektor, der ikke må blive for stor, men skal kunne handle med styrke og kvalitet.

Vi er optaget af at sikre de værdier, vort samfund bygger på. Den kristne, humanistiske kultur, respekten for vores demokrati, de demokratiske rettigheder og pligter og for vores samfunds bærende institutioner.

Vi er et nationalt parti, der værner om Danmark og vores nationale frihed, kultur og selvstændighed.

Vi mener, at det styrker Danmark som selvstændig nation, at vi er åbne over for verden og deltager aktivt i den europæiske union, i NATO og i FN. Isolation ville svække os. Vi har Dannebrog højt hævet – men vi bruger det ikke som bind for øjnene.

Vi er et socialt parti, der tager ansvar for de medborgere, der er udsatte og som har brug for hjælp fra fællesskabet.

Vi ønsker et stærkt civilsamfund, fordi den frivillige indsats og de frivillige fællesskaber bidrager til at styrke sammenholdet blandt mennesker og dermed i sidste ende styrke den enkelte.

Vi ønsker et åbent, tolerant og humanistisk samfund.

Vi byder velkommen til dem, der vil bidrage positivt til det danske samfund. Til gengæld har vi ikke brug for dem, som ikke vil bidrage til fællesskabet og ikke vil respektere de grundlæggende værdier, som vores samfund baserer sig på.

Og vi er et parti, der støtter det private initiativ, den private ejendomsret og markedsøkonomien, fordi det er afgørende for vores velstand, at det kan betale sig at arbejde og investere i Danmark.

I den senere tid har der jo været – blandt andet på grund af de problemer, vi har været udsat for – en stærk interesse omkring Det Konservative Folkeparti. Mange har været optaget af, om den ene eller den anden konservative nu var liberal-konservativ, social-konservativ eller national-konservativ. Jeg tror de fleste af os her i salen i virkeligheden er noget af det hele.

Vi er socialkonservative, fordi vi føler et ansvar for dem, som ikke kan klare sig selv; liberalkonservative, fordi vi værner om den personlige frihed, den private ejendomsret og markedsøkonomien; og vi er nationalkonservative, fordi vi vil værne om den nationale selvstændighed og styrke og værne om de kristne, humanistiske, kulturelle og demokratiske værdier, der er bygget op i Danmark gennem generationer.

Og så er vi pragmatiske, fordi Konservative ikke har en endelig samfundsmodel, som vi arbejder efter, men tværtimod har den opfattelse, at samfundsudviklingen fortsætter uden endemål, men at det vigtige er de værdier, der styres efter.

Det borgerlige samarbejde. 

I tiden frem til at vi skal have folketingsvalg, skal vi bruge det meste af vores politiske energi på at sikre et borgerligt flertal og en fortsat liberal-konservativ VK- regering i Danmark i næste valgperiode.

Vi er nået langt i regeringssamarbejdet med Venstre. Men vi har meget at gøre endnu. Derfor er der også grund til i dag at takke Venstre for det fremragende samarbejde, vi har; ligesom jeg gerne personligt vil takke statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, for vores nære og stærke samarbejde.

Og der er også grund til at takke de andre partier i den blå blok for det gode samarbejde. Det gælder først og fremmest Dansk Folkeparti, der har været en del af det samarbejde siden valget i 2001, og det gælder nu også Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Det nationale, Europa og verden. 

Som konservative er vi meget optaget af Danmarks fællesskab med resten af Europa og med de lande i verden, som vi deler værdier med. Derfor ønsker vi en aktiv dansk udenrigspolitik og fuld dansk deltagelse i Den Europæiske Union.

Som verden ser ud i dag, er det ikke en selvfølge, at vi kan bevare vores frie samfund. Vi skal kæmpe for det. Der er mørke kræfter, som vil os det ondt, og som vil undertrykke ytringsfriheden og vores måde at leve på. Derfor må vi sikre os mod terror i vores eget land.

Og derfor er danske soldater ikke mindst i Afghanistan for at kæmpe for, at vi kan bevare vores frihed og vores værdier. Derfor er der også grund til her i dag fra dette Konservative landsråd at sende en hilsen og en dybfølt tak til danske soldater, politifolk og øvrige udsendte i Afghanistan og andre brændpunkter og mindes dem, som har mistet livet i kampen for vores frihed.

Det Konservative Folkeparti er et nationalt parti, det lægger vi ikke skjul på. Vi vil værne om Danmark som en selvstændig nation – og vi tør godt tale om fædrelandskærlighed. Men vi indgår i et europæisk og internationalt fællesskab, og det styrker os kun at være åbne og deltage i det europæiske og internationale samarbejde.

Før sang vi sammen H.C. Andersens

"I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,

der har jeg rod, derfra min verden går"

og videre hedder det i sangen

"et lille land og dog så vidt om jorden

end høres danskens sang og mejselslag"

De ord i den sang udtrykker mere end mange ord den tilgang til det nationale, som vi konservative har.

Når det gælder Europa, ønsker Det Konservative Folkeparti, at Danmark skal have de samme fordele, rettigheder og pligter og den samme indflydelse i EU som de øvrige medlemslande. Derfor vil vi have forbeholdene ophævet. Og som stærke tilhængere af det europæiske samarbejde vil vi også tillade os at være kritiske, når EU går for langt. Derfor vil vi afvise unødvendige regler og bureaukrati. Vi synes faktisk, at det er vores pligt at være kritiske – netop som tilhængere. Derfor vil vi stå fast på nærhedsprincippet og modvirke unødvendig centralisering i EU. Vi ønsker et stærkt Danmark i et fælles Europa!

Konservative mærkesager. 

Vi går senere i år til valg, og der vil vi især fokusere på fire konservative mærkesager; konservativ reformpolitik, konservativ skattepolitik, konservativ uddannelsespolitik og konservativ retspolitik.

Reformer. 

Når det gælder reformerne, har regeringen meldt klart ud, at vi vil gennemføre reformer, der kan sikre balance i den offentlige økonomi. Hvis vi intet gør, mangler vi 45 til 50 milliarder kroner i kassen årligt i 2020. Vi gennemførte sidste år genopretningspakken, hvor vi betalte regningen på 24 milliarder kroner efter den finansielle krise. Og regeringen har nu fremlagt vores forslag til en tilbagetrækningsreform, hvor vi gradvist afvikler efterlønnen og dermed sikrer både et større arbejdsudbud og balance i vores økonomi.

I Det Konservative Folkeparti har vi længe arbejdet for at afskaffe efterlønsordningen, samtidig med at vi sikrer en fornuftig ordning for de, som er nedslidte. Det er nu regeringens politik.

Helt grundlæggende mener jeg, at vi skal tage ansvar for vores eget liv og i fællesskab tage hånd om samfundets udsatte.

Samtidig skal vi sikre vækst og indtjening i den private sektor. Vi skal løbende forbedre vilkårene for danske virksomheder. For det er de penge, de tjener, vi alle skal leve af.

I de kommende år vil Det Konservative Folkeparti arbejde for yderligere reformer:

Vi vil målrette de offentlige ydelser mere til de udsatte grupper, samtidig med at vi vil styrke den personlige frihed ved at flere bliver uafhængige af offentlige ydelser bl.a. gennem lavere skatter.

Det Konservative Folkeparti ønsker en stærk offentlig sektor, der kan agere effektivt og med kvalitet. Men den må ikke blive for stor og omklamre alt og alle i formynderi og bureaukrati. Det skal være mere enkelt at forvalte Danmark. Det må kunne lade sig gøre at begrænse tre forvaltningsled til to ved at fjerne regionerne. Det vil vi arbejde for; ligesom vi vil arbejde for at styrke ledelsen i den offentlige sektor og begrænse regler og kontrol.

Vi har dygtige medarbejdere i den offentlige sektor. Derfor skal vi vise dem tillid ved at uddelegere mere ansvar og flere beslutninger til de enkelte institutioner, ledere og medarbejdere. Det skal være målene og resultaterne, der tæller.

Skatten 

Jeg har godt lagt mærke til, at der er nogle, som synes, det er meget kontroversielt at tale om et lavere skattetryk. Det undrer mig. Når man lever i det land i verden, der har det højeste skattetryk, ville det da først være kontroversielt, hvis et borgerligt-konservativt parti ikke talte for et lavere skattetryk.

Når den konservativt ledede regering i Sverige kan, så kan vi også i Danmark.

Lavere skatter øger den personlige frihed og betyder, at Danmark bliver mere konkurrencedygtigt, fordi det bedre kan betale sig at arbejde og investere i Danmark.

Det Konservative Folkeparti har også på en lang række andre områder visioner for udviklingen af det danske samfund. Lad mig blot her nævne skolen og retspolitikken:

Skolen. 

Folkeskolen er et tema, der har høj prioritet for Det Konservative Folkeparti. Vi vil styrke folkeskolen både, når det gælder dannelse og faglige kundskaber.

Derfor vil vi også styrke læreruddannelsen og arbejde for, at den enkelte lærer kan bruge mere tid på undervisning og mindre på møder og administration. Vi har dygtige og engagerede lærere i de danske skoler; det skal komme børnene mere til gavn.

Og så vil vi insistere på, at der skal være ro i timerne. Der skal være respekt for læreren – og for de andre elever. Det har både at gøre med dannelse og med at have et undervisningsmiljø, der stimulerer fagligheden.

Det er min erfaring, at børn møder livet med nysgerrighed og lærelyst. Det må folkeskolen ikke tage fra dem. Tværtimod skal det udvikles.

Retspolitikken. 

Retspolitikken har alle dage været et konservativt kerneområde. Danmark skal være et trygt land, og danskerne skal kunne føle sig trygge. Derfor bliver jeg vred, når jeg hører om f.eks. hjemmerøverier. Det er en voldsom krænkelse af den personlige frihed at blive truet i sit eget hjem. Det skal vi sætte hårdt ind over for!

Vi har allerede sat en effektiv indsats ind over de alt for mange indbrud i private hjem, så antallet af indbrud nu falder de fleste steder.

Vi har fået gennemført en politireform, der nu virker, så politiet bliver mere og mere effektive. Ikke mindst er det glædeligt, at politiet får dømt flere og flere af de kriminelle bandemedlemmer.

Vi har strammet retspolitikken og øget strafferammerne for en lang række alvorlige forbrydelser. Og vi er i fuld gang med at styrke forebyggelsen.

Målet er, at færre unge kommer ud i kriminalitet; og færre indsatte i fængslerne vender tilbage til ny kriminalitet.

Planen fra S og SF. 

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne har fremlagt en plan. Vi kan bare ikke få at vide, hvad den går ud på. Det skal være en overraskelse til efter valget, mener de. Det eneste, der ligger fast er, at de vil løse problemet med offentlige underskud ved at øge de offentlige udgifter.

Og så vil de naturligvis hæve skatterne. Men det store lys i åbenbaringen, der skal skaffe 15 milliarder kroner mere i statskassen om året, er, at de vil have os alle til at arbejde 12 minutter mere om dagen. Hvordan det skal lade sig gøre, har de ingen bud på. I hvert fald ikke nogen, som vi andre må høre. Men de vil tale med fagbevægelsen om det efter valget.

Lad os bare sige det, som det er. Hvis folkesocialister, gamle kommunister og socialdemokrater får magt, som de har agt, så bliver Danmark et fattigere land. Det vil ramme vores velstand og det vil være en bombe under dansk økonomi – og ikke mindst en bombe under mulighederne for at sørge ordentligt for de udsatte, hvis vi får en socialistisk regering. Det tror jeg, de fleste danskere ved, og det bliver vores opgave at sikre, at så mange som muligt får øjnene op for det. Helst inden næste valg, ellers opdager de det for sent.

Danmark har ikke brug for øgede offentlige udgifter, højere skatter og mangel på mod til at gennemføre de nødvendige reformer. Tværtimod.

Det Konservative Folkeparti er partiet for de flittige og ansvarlige danskere. Det vil jeg bruge min valgkamp på at fortælle vælgerne, og jeg håber, I vil være med.

Klassiske konservative værdier. 

Tiden er inde til, at Det Konservative Folkeparti træder i karakter. Vi skal huske hinanden på de klassiske værdier og klassiske dyder, som ligger i vores grundtanker. Det er med afsæt i de værdier, at vi finder svaret på fremtidens udfordringer.

Vi skal belønne de flittige danskere, der gør en ekstra indsats. Og vi skal tage hånd om dem, der har behov for hjælp.

Danmark har brug for et stærkt Konservativt folkeparti, for Danmark har brug for stærke værdier og en stærk økonomi. Det leverer vi.

Derfor er tiden også inde til et nyt principprogram for Det Konservative Folkeparti. Vi har i de seneste uger arbejdet på at færdiggøre et debatoplæg baseret på folketingsgruppens strategioplæg fra sidste år. Debatoplægget bliver udsendt til jer alle sammen i meget nær fremtid. Og så skal arbejdet og debatten i gang ude i vælgerforeningerne. For det er vigtigt, at vi udvikler vores politik, at den rummer svaret på tidens udfordringer, og at vi alle i organisationen tager del i og har medejerskab til den. Og på landsrådet i 2012 skal vi vedtage det endelige program.

Tiden er inde til at gå ud og arbejde for de klassiske konservative værdier. Og vi står stærkt i den kamp. Vi konservative har i denne uge endda fået et værdiministerium. Da både kulturministeriet og kirkeministeriet blev lagt ind under Per Stig Møller, fik vi samtidig en konservativ værdiminister. Kultur, kristendom og konservatisme – det hænger godt sammen.

Vi må ikke glemme, at vores kultur er under pres. Folkevandringer har sat kursen mod Europa og vores lands grænser. Vores kristne kulturarv er ikke længere en værdi, vi kan tage som givet. Den skal forsvares! For den skal bevares. Og her står Det Konservative Folkeparti klar til at gå forrest i kampen, som også handler om ægte ligestilling, stabilt demokrati og ytringsfrihed.

Tiden er inde til en konservativ værdikamp, for samtidig med at vi er det ansvarlige parti, når det gælder økonomien, og samtidig med at vi er partiet for den flittige og ansvarlige dansker – så er vi også et parti, forankret i de danske og kristne værdier. De værdier svigter vi ikke – de værdier giver vores liv mening og indhold.

Og det er værdierne, der er omdrejningspunktet for Det Konservative Folkepartis politik. Vi ønsker et samfund med personlig frihed i stærke fællesskaber. I 2016 fylder Det Konservative Folkeparti 100 år. Lad os i dag give hinanden håndslag på, at vi til den tid efter mindst to folketingsvalg og med et nyt principprogram mødes igen – endnu flere, endnu stærkere og med gode konservative resultater på kontoen.

Det skal være vort mål. Intet mindre. Og det skal vi arbejde efter. For tiden er inde til at være konservativ!

Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags