Skip to content

Martin Andersen Nexøs tale om den russiske revolution i den Svenske Radio

Om

Taler

Martin Andersen Nexø
Forfatter og medlem af DKP's centralkomité 1937-1954

Dato

Sted

Sverige

Omstændigheder

Talen blev holdt d. 21. november 1947  i svensk radio, og manuskriptet blev offentliggjort i Land og Folk d. 22. november 1947

Tale

DET STØRSTE, DER ER SKET SIDEN KRISTENDOMMENS FREMKOMST
Naar man som jeg er født paa Bunden af Tilværelsen, hvor endnu fremdeles alt for mange maa holde til, og man har gjort Fattigdommen med til godt op i Aarene, ja saa maatte man nødvendigvis hilse Revolutionen i Rusland og byde den velkommen af fuldt Hjærte. Her var da et Forsøg i allerstørste Stil, fra en hel Verdensdel saa at sige, paa at ordne Tilværelsen saa den blev menneskelig, ikke alene for nogle faa, men for alle.
Lige saa selvfølgeligt var det, at jeg siden fulgte Udviklingen i Sovjetunionen med spændt Opmærksomhed. Jeg hade oplevet saa mange Løfter fra de gamle Samfunds Side om indgribende Forandringer til Fordel for den brede, fysisk arbejdenede, bestandig fattige Del af Befolkningen. Der kom meget lidt ud af disse Løfter; i bedste Fald opslugtes de af stigende Priser. Nogen væsentlig Forbedring var ikke til at faa Øje paa.
Vilde det gaa paa samme Maade i Sovjetunionen?
Jeg har besøgt den adskillige Gange i Løbet af de tredve Aar, den har bestaaet, har fuldt den i Statistik og Literatur, fulgte Bondens Holdning med Spænding, og har haft min Angst for de gentagne Forsøg udefra paa at styrte det ny Samfund. Jeg fandt til min Glæde ved hvert nyt Besøg, at Linjen var holdt i de store Træk, dem det kom an paa. Det var lettere at aande i Sovjetunionen end i Vestevropa, man var friere dér trods alle Paastande om det modsatte: friere for Bekymringer om det daglige Udkomme, tryg for Arbejdsløshed, for Sygdom, for Alderdom! Og man levede et ærligere, sandfærdigere Liv, hade ikke nogen forloren Kulturmaske paa, skulde ikke synes noget man ikke var. Man foragtede at sjæle Kultur og foretrak at leve den, dybt funderet i Arbejdet! Den anden Verdenskrig bekræftede mig yderligere min Opfattelse af Sovjetunionens Samfundssystem som et stort Fremskridt fra den gamle Verdens. Hvornaar i Historien har et 30 Aar gammelt System bestaaet en saadan Prøve og bestaaet den saa fremragende?
Alt i alt betragter jeg den russiske Revolution som det største der er sket siden Kristendommens Fremkomst, og glæder mig over, at det ny den har affødt har kunnet hævde sig saa smukt og fremgangsrigt, trods den uhyre Modstand det har mødt.

Kilde

Kilde

Nexø, Martin Andersen: Taler og artikler bd. 2: Det røde flag - Taler og artikler viet kampen for fremskridt og fred. Forlaget Tiden, København 1954

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags