Skip to content

Louise Nørlunds tale ved Kvindedeputationens Foretræde for Folketingets Valgretsudvalg og Landstingets Grundlovsændringsudvalg

Wikimedia Commons

Om

Taler

Marie Sørine Louise Nørlund
Kvindesagsforkæmper

Dato

Sted

Christiansborg

Tale

Ærede Medlemmer af den danske Rigsdag!

Grundloven byder, at der for hver 16000 af Landets Indbyggere, Mænd, Kvinder og Børn skal vælges en Rigsdagsmand. Men kun Mæn­dene vælger og vælges. Vi mener, at en saadan Ordning er uretfærdig, og at den giver hele Samfundslivet et altfor ensidigt Præg. Samfundet bestaar af Mænd og Kvinder, det er derfor nødvendigt og naturligt, at det bli­ver Mænd og Kvinder, der i Fællesskab paa­virker og giver de Love, under hvilke begge Parter skal leve. Netop fordi Kvinden har Tan­ker, Temperament og Anlæg, der er forskellige fra Mandens, tiltrænges hendes Medvirken i det offentlige Liv for at skaffe dette i saa nøje Overensstemmelse med hele Befolkningens Tarv som muligt. Og Kvinden har baade Hjerte og Forstand til at være medbestemmende om Ordningen af Skolevæsenet, Fattigvæsenet. Sygeplejen, Hospitalsforhold, til at være med­bestemmende, naar det gælder Ægteskabslove, Hustruens retslige Stilling og hendes lovmæssige Forhold overfor Børnene. Ligesom det kun er simpel Retfærdighed, at vi faar Del i Bevillingsmyndigheden, da vi jo betaler vore direkte og indirekte Skatter efter samme Maalestok som Mændene. Det forekommer os ind­lysende, at i et Land med en fri Forfatning, maa Friheden til at vælge og vrage de for­skellige Lovbestemmelser, ikke blot være i Mæn­denes, men ogsaa i Kvindernes Eje.

Men mener De, ærede Lovgivere, at den of­fentlige Mening endnu er saa langt fra at forstaa denne Selvfølgelighed, saa De ikke med nogen Virkning kan tænke paa for Tiden at gennemføre dette vort Krav om politisk Lige­stilling med Mænd, saa staar den offentlige Mening i alle Samfundslag jo samlet om at anerkende og billige vort Krav om Kvindens kommunale Valgret og Valgbarhed. Langsomt men sikkert har vi gennem vort Arbejde i det praktiske Liv og gennem vor Agitation brudt Modstanden mod dette vort Krav. Lige siden Folketing og Landsting i Samlingen 1899-1900 vedtog at give Kvinder i det mindste kommunal Valgret, har vi haabet og ventet paa at faa denne. Vi har i Ventetiden flere Gange anmodet Regering og Rigsdag om at fremme denne Sag, og vi har tilkendegivet det som vort Ønske, at saavel gifte som ugifte Kvin­der maatte opnaa baade Valgret og Valgbar­hed, fordi vi mener, at det er en privat Sag, der ikke vedrører Valgloven, om en Kvinde er gift eller ikke, og fordi vi absolut ingen Fornuftgrunde kan finde til at nægte Kvinderne Valgbarhed. Men vi har ventet forgæves!

Derfor kommer vi nu til Dem, ærede Medlemmer af Rigsdagen, og siger: „Hvis De mener, at der ikke i den allernærmeste Fremtid kan opnaas Enighed om at gennem­føre det af Regeringen indbragte Valglovfor­slag, indbring da et selvstændigt Lovforslag om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed under lige Vilkaar med Mænd, saa at vi i den Henseende faar de samme Borger­rettigheder som Mændene.”

Vi véd, at mange Rigsdagsmænd har den Opfattelse, at Kvinderne bør vente, til Mændene faar den hele, store Valglov gennemført. Vi kan ikke billige en saadan Anskuelse. Og hvis man vil indvende, at vi endnu ikke er modne til. Deltagelse i det offentlige Liv, og at vi derfor maa vente endnu en Tid, saa svarer vi dertil: „Modenheden kommer først gennem praktisk Brug. Fejltagelserne og Dumhederne lærer vi bedst at undgaa, naar der paalægges os et Ansvar overfor Offentligheden. Og desuden - hvorfor kræve en Modenhedsprøve af Kvinderne, da man ikke kræver noget saadant af Mændene. Og - hvorfor og hvorledes mener Mændene at kunne afgøre for os, om vi er modne til at bruge den Valgret og Valgbarhed vi endnu ikke har. Derfor beder vi Dem nu at sætte Deres Indflydelse ind paa at skaffe Kvinderne kommunal Valgret og Valgbarhed i den allernærmeste Fremtid.

Derefter fulgte en kort Oversigt over Kvin­dens Stilling med Hensyn til Valgret og Valg­barhed i andre Lande, og til Slutning føl­gende:

Saa De ser, mine Herrer, at det, vi beder Dem om, er prøvet, og - maa jeg sige - skattet i de store Kulturlande, i vore Nabo­lande, ja, selv i en Del af vort eget Land.

Kilde

Kilde

“Kvinden og samfundet” nr. 2, 1906, s. 9-10, Kvinfos kvindearkiv

Kilde type

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags