Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

På denne sidste aften i det gamle år føler jeg trang til at sende mange deltagende tanker til de hjem, der i årets løb har haft den sorg at miste deres pårørende.
Ude i verden kom alvorlige begivenheder til at præge året og bidrog til at understrege i hvor høj grad storpolitiske interessekonflikter og modsætningsforhold vil kunne blive bestemmende for vor fremtidige skæbne.

Det er i dag en fælles menneskelig pligt at virke for den internationale forståelses sag. Ikke mindst er det af betydning at søge at hjælpe mange folkeslag frem til menneskeværdige vilkår. Det danske folks erkendelse heraf har i det forløbne år givet sig smukke udslag igennem tilslutning fra alle kredse til hjælpen til udviklingslandene.

Jeg tror, det er alles håb, at det i det ny år må blive muligt at bane vej for international fred og sikkerhed.
Danmark giver efter evne sin støtte til arbejdet i De forenede Nationer og de andre internationale organisationer, hvoraf vi er medlem. Med vore allierede inden for NATO står vi sammen om det forsvarssystem, hvis formål er sikringen af vor fred og vor frihed.
Samarbejdet mellem de nordiske lande er også i det svundne år forløbet i overensstemmelse med de gode traditioner og har medvirket til, at de nære forbindelser mellem Nordens folk har kunnet videreføres og videreudvikles.
I det forløbne år har der været ført forhandlinger om Danmarks optagelse i det europæiske fællesskab. Der er grund til at tro, at forhandlingerne om dette betydningsfulde spørgsmål vil kunne afsluttes i det år, vi nu går ind i, til gavn for dansk erhvervsliv og dermed for hele det danske folk.

Vi hilser det ny år velkommen i håbet om, at freden må blive bevaret, således at de imponerende tekniske fremskridt, som i stigende grad præger hele vor levevis, alene må blive brugt til menneskehedens velfærd.
Jeg udtaler en hjertelig tak for de talrige beviser på hengivenhed og troskab, der er vist dronningen og mig og vore døtre i året, der svandt.
Jeg ønsker lykke og velsignelse over alle danske hjem. En særlig hilsen sender jeg til Færøerne og Grønland og de mange danske, der møder årsskiftet i det fremmede, til vore soldater, der gør tjeneste under fremmede himmelstrøg, og til alle søfolk og fiskere.
Et godt og lykkeligt nytår til alle:

GUD BEVARE DANMARK.

Kilde

Ophavsret

Tags