Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Det Aar. som nu er gaaet, og som vi alle i aften tænker tilbage paa maa vist som helhed betegnes som godt. Aaret 1960 har været præget af gode økonomiske vilkaar, beskæftigelsen har været stor, og paa mange omraader har der kunnet noteres en støt fremgang. Meget tyder paa at fremgangslinien vil fortsætte, men man kan ikke se bort fra, at fremtiden kan berede vanskeligheder og skuffelser.
Den internationale afspænding. som vi for et aar siden med forhaaabning saa hen til, bragte aaret os ikke. Tværtimod skærpedes modsætningerne mange steder i verden. Det skal ogsaa ved dette aarsskifte være vort haab, at de ledende statsmænd maa genfinde den forhandlingens vej, som alene kan føre frem til en tryg og sikker verden.
Danmark virker efter evne for dette maal i det internationale samarbejde - ikke mindst i De Forenede Nationer, en organisation, som jeg med stor interesse personligt lærte at kende under mit besøg i USA.
Mit besøg ved FN gav mig et stærkt indtryk af behovet for økonomisk udvikling i de ny lande. Her har de gamle industrilande et stort ansvar og en vigtig opgave. Ogsaa Danmark maa efter evne medvirke ved løsningen af denne.
Paa det økonomiske omrande gjorde dannelsen af den europæiske frihandelssammenslutning 1960 til et skelsættende aar for Danmark. Endnu staar vi kun ved begyndelsen af det samarbejde, der er sat i gang mellem syv europæiske lande, men jeg haaber, at dets videre udvikling vil blive frugtbringende for dansk erhvervsliv og dermed for hele det danske folk. Lad mig hertil føje haabet om, at frigørelse af handelen med tiden maa komme til at omfatte en større kreds af de lande, som fra gammel tid er Danmarks handelspartnere.
Jeg bringer en hjertelig tak for de talrige beviser paa trofasthed, hengivenhed og tillid, der er vist os i det forløbne aar. Ikke mindst ved  vort sølvbryllup. Under det besøg, som Dronningen og jeg tilligemed vor ældste datter aflagde Grønland i sommer, fik vi rig lejlighed til at glæde os over den betydelige udvikling, som er sket siden vort besøg i 1952.Der er vanskeligheder at overvinde i Grønland, men vi fik mange beviser paa, at viljen til at opbygge et moderne samfund paa det gamle Grønlands fundament er til stede. Jeg bringer hele det grønlandske folk vor hjerteligste tak for sommerens rige oplevelser og udtaler ønsket om, at fremtiden maa tegne sig lys og lykkelig for vore landsmænd deroppe.

Det var en stor glæde for Dronningen og mig al aflægge besøg hos Præsident Eisenhower, og derved fik vi bekræftet de gamle venskabsbaand, der bestaar mellem Amerikas Forenede Stater og Danmark. Det var ogsaa en stor glæde for os at møde mange dansk-amerikanere og mærke deres store kærlighed til det gamle land. Den overstrømmende modtagelse, som befolkningen i de forskellige stater gav os, viste en interesse for alt, hvad der er dansk, som fyldte alle vore hjerter med glæde og stolthed.
Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle hjem i Danmark, paa Færøerne og i Grønland, for alle hjem i det fremmede, hvor det danske sprog tales og æres.

En særlig hilsen sender jeg til vore soldater under fjerne himmelstrøg, til marinestationen i Grønland og til alle vore søfolk og fiskere nær og fjern.

Gid held og lykke maa følge vort gamle land i det kommende aar.

Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags