Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Atter et Aar er forløbet, et Aar, der har været rigt paa Begivenheder for Dronningen og mig.Og jeg føler Trang til her i Aften at bringe det danske folk en dybtfølt Tak fra os begge for de talrige Beviser paa Hengivenhed og Tillid, der fra alle Sider er blevet vist os i det gamle Aar, ikke alene under vore Besøg rundt om i Landet, men ogsaa i det daglige. Dronningen og jeg har paa vore Rejser og under besøg paa Udstillinger af vidt forskellig Art med Glæde iagttaget det maalbevidste Arbejde og det Fremsyn, der fra alle Dele af Landets Befolkning udvises for at opretholde og udvide den Stilling, som vort Land indtager.
Efterhaanden som Krigens Saar heles, bliver en stigende Konkurrence paa næsten alle Omraader mere og mere følelig, og Kravene til vort Lands Produktionsevne og Handelskyndighed skærpes stadig.
Endnu er der store Opgaver at løse. Opgaver, der kræver Offervilje af forskellig Art, men jeg ved, at vi ved fælles Hjælp og godt Sammenhold og indbyrdes Forstaaelse vil være i Stand til at løse de Krav, Tiden stiller, og ad Samarbejdets Vej skabe gode og lykkelige Kaar for vort Land. Jeg Ønsker Lykke, og Velsignelse for alle Hjem i Danmark, paa Færøerne og i Grønland, for alle Hjem, hvor det danske Sprog agtes og æres af alle Danske uden for Rigets Grænser.Jeg sender en særlig Hilsen til alle vore Søfolk med Ønsket om Held og Lykke i det nye Aar. Saa samler jeg da til Slut alle mine Ønsker i dette ene; Gud bevare Danmark!

Kilde

Ophavsret

Tags