Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Det er med tungt Sind, at jeg i Aften sender mine Nytaars-hilsener til det danske Folk. Det sker Ikke som de andre Aar fra  den festlige Nytaarsmiddag i Chr. VII's Palæ, men hjemme fra mine egne Stuer.
Jeg føler Trang til at bringe en varm Tak til hele Befolkningen for al den Kærlighed og Hengivenhed, der er vist min Mor gennem alle de Aar, hun har levet her i Landet. Stærkest har denne Hengivenhed maaske været i de sidste Aar siden min Fars Død. De mange Hilsener, hun fik rundt fra hele Landet og sidst i Sommer fra Grønland, glædede hende og varmede hendes Hjerte. Hun følte, at hun ikke var blevet glemt.
Jeg bringer en Inderlig dybtfølt Tak fra min Bror og mig selv for al den Deltagelse, der er vist os under hendes Sygdom og ved hendes Død. For alle Telegrammer, Breve og Blomster, vi har modtaget i de sidste Dage. Hilsener, der har trøstet os og vist os, hvor elsket hun har været, og at Mindet om hende vil blive bevaret i Kærlighed.

Ogsaa andre Hjem er blevet ramt af sorg i det forløbne Aar, og til disse sender jeg varme, deltagende Tanker.

Dronningen og jeg takker for det Aar, der er gaaet. Paa Grund af den lange Grønlandsrejse naaede vi ikke at besøge saa mange Egne herhjemme, som vi gerne havde villet, men vi haaber I indeværende Aar at kunne fortsætte vore Besøg rundt i Landet. Grønlandsrejsen blev en stor og uforglemmelig Oplevelse.Men selv om den stod i Festens Tegn, forstod vi, at der ogsaa fandtes en graa Hverdag. Vi følte Trang til at være med til at skaffe Sol ind i denne Hverdag, og jeg saa, at der her var en Opgave, som alle Danske kunde være med til at løse, og dermed vise Samhørighedfølelsen med den grønlandske Befolkning.Vi vil derfor ved denne Lejlighed rette en Tak til alle dem, der her i Danmark er med til ved Bidrag og ved personlig Indsats at hjælpe den grønlandske Befolkning.
Herhjemme har det gamle Aar vel nok bragt os et Stykke frem ad Vejen mod de bedre Tider, som vi alle stræber efter og haaber at naa. Men der er dog endnu et stort Arbejde at udrette, og mange Problemer skabt af Udviklingen skal løses, og Jeg opfordrer atter til det Samarbejde og Sammenhold, som er nødvendigt, for at dette kan naas.
Maatte det nye Aar bringe os nærmere til den Fred og Forstaaelse mellem Folkeslagene som vi alle længes efter, og lad os her i Danmark vise, at vi ogsaa med a1 vor Vilje og al vor Energi er med i Arbejdet for at skabe Tryghed i Verden, saa der kan komme en Tid, da Folkene Jorden over kan møde hinanden i aaben Tillid.
Jeg ønsker Lykke og Velsignelse for alle Hjem i Danmark, paa Færøerne og i Grønland og for alle Hjem, hvor det danske Sprog agtes og æres. Jeg sender en varm Hilsen til vore Søfolk med Tak for Aaret, der svandt og ønsker Held og Lykke i det nye Aar. Til Slut vil jeg samle alle mine Ønsker I et Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags