Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Naar Dronningen og jeg nu ved Aarsskiftet ser tilbage paa det Aar, der svandt, er det med den dybeste Taknemmelighed, vi tænker paa al den Venlighed, de Udtryk for Sympati og Hengivenhed, der er vist os overalt, hvor vi er kommet frem.
Vore officielle og private Besøg har ført os rundt til mange forskellige Dele af Landet. Vi er under disse Besøg kommet i Berøring med mange, vi maaske ikke vilde faa Lejlighed til at møde, og vi er taknemlig for den hjertelige Maade, hvorpaa vi overalt er blevet modtaget.
Vort folk gennemlever i disse Aar en vanskelig og barsk Tid, der stiller store Krav til Samfundet saavel som til den enkelte. I mangt et Hjem ser man frem til det nye Aar med Bekymring for, hvordan man skal klare Dagen og Vejen. Vanskelighederne synes maaske uovervindelige Hindringer, men det gælder for den enkelte saavel som for Samfundet at se Vanskelighederne ikke som Hindringer paa Vejen frem, men som Opgaver, der skal løses. Hvad de enkelte ikke formaar alene, kan vel flere i Fællesskab magte.
Vi har her i vort Land prøvet, hvad Fællesskab betyder, og hvilken styrke det giver. Lad enhver da bruge sine Evner, hvor han er sat i Samfundet, og i Fællesskab skabe Muligheden for at bevare og øge vort Lands indre Kraft.
Det gamle Aar har berøvet mange Hjem deres kære, i mange Tilfælde brat og uventet, og det er svært for dem, der sidder tilbage med Savnet. Med særlig Medfølelese tænker jeg paa Hjemmene, der blev ramt af de omfattende Ulykker, som indtraf henimod Aarets Slutning, og som berørte os alle dybt.Under Udførelse af deres Gerning blev danske Mænd i deres bedste Alder revet bort ved ulykkelige Hændelser. Vi tænker med Vemod paa de Menneskeliv, der gik tabt. Lad disse være et lysende Eksempel paa Pligtfølelse og Uforfærdethed. Maatte disse Egenskaber altid findes i vort Folk, og maatte vi i samme Aand ved trofast Sammenhold i det nye Aar kunne vinde stadig længere frem mod Sikring af Freden og de Livsvilkaar, som vi stræber efter.
Jeg Ønsker Velsignelse over alle Hjem i Danmark, paa Færøerne og i Grønland og de danske Hjem uden for Rigets Grænser. En særlig Hilsen bringer jeg til alle vore Søfolk med Ønsket om alt godt i det kommende Aar. Mine Ønsker for det nye Aar vil jeg samle i dette ene: Gud bevare Danmark!

Kilde

Ophavsret

Tags