Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Konge af Danmark

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Ved Aarsskiftet vil jeg paa Dronningens og egne Vegne først udtale en hjertelig Tak for alle de Beviser for Hengivenhed og Trofasthed, vi har modtaget i det forløbne Aar. Jeg tænker ikke alene paa de mange, vi ved vore Besøg og Ophold rundt om 1 Landet er kommet i personlig Forbindelse med, men jeg tænker ogsaa paa alle de kendte og ukendte, som paa den ene eller anden Maade gennem det svundne Aar har sendt os Hilsner, som har glædet os oprigtigt.Enhver vil forstaa, hvilken Styrke og Hjælp det er at møde saa megen Tillid og Forstaaelse.
Truende Skyer hviler over denne Verden. Overalt spejdes der efter Tegn paa en Afspænding. Dog vi har ikke Lov at opgive Haabet om, at det maa lykkes at finde frem til den Forstaaelse mellem Folkene, som er Grundlaget for Freden.For os her i Danmark har det gamle Aar bragt os ind i et nærmere Fællesskab med alle de Nationer, der aabent arbejder for Frihed og Fred. Dette Fællesskab kræver en positiv Indsats af os,  ligesom det i visse Henseender kan kræve en Omvurdering al gamle Begreber, som vi under tidligere Forhold maatte anse for uforanderlige.

Hvis vi gennem dette Fællesskab kan være med til at skabe større Sikkerhed for os selv og alle, der hylder de samme Idealer, skal og bør vi ogsaa paatage os de Ofre og Afsavn, som Sikringen at Freden kræver.
Det er min faste Tro, at vi her i Danmark er os vor Ret og vor Pligt som en fri Nation bevidst, og at enhver vil sætte alt ind paa at værne og bevare vor Frihed.
Hvor mørkt det end ser ud ved dette Aarsskifte, vil vi holde Haabet højt, og det er mit Inderligste Ønske, at det kommende Aar maa bringe Velsignelser over alle Hjem i Danmark, paa Færøerne og paa Grønland og danske Hjem uden for Rigets Grænser.Særlig Ønske om Lykke og Fremgang udtaler jeg ved denne Lejlighed for Grønlands Befolkning, som staar midt i Arbejdet med at gennemføre de Forbedringer i Befolkningens  Tilværelse, som lovfæstedes i det gamle Aar.
Det er en usikker Tid, vi gennemlever, og mine Tanker og Ønsker for det nye Aar gælder ikke mindst alle de mange, der ved deres daglige, trofaste, Gerning i By og paa Land, paa Søen og i det fremmede er med til at styrke Troen paa, at der i vort Folk er Vilje til at modvirke de vanskelige Tider og til at arbejde for Danmarks Vel. Alle mine Ønsker for det nye Aar vil jeg samle i et: Gud bevare Danmark!

Tags