Skip to content

John F. Kennedys "Ich bin ein Berliner"-tale

U.S. Embassy New Delhi

Om

Taler

John F. Kennedy
USA's 35. præsident

Dato

Sted

Vest-Berlin, foran Schöneberger rådhus

Omstændigheder

I anledning af besøg i Vestberlin. Berlinmuren var blevet rejst to år forinden – i august 1961.

Tale

I am proud to come to this city as the guest of your distinguished Mayor, who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin. And I am proud to visit the Federal Republic with your distinguished Chancellor who for so many years has committed Germany to democracy and freedom and progress, and to come here in the company of my fellow American, General Clay, who has been in this city during its great moments of crisis and will come again if ever needed.

Two thousand years ago, two thousand years ago, the proudest boast was "civis Romanus sum." Today, in the world of freedom, the proudest boast is "Ich bin ein Berliner."

(I appreciate my interpreter translating my German.)

There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the Communist world.

Let them come to Berlin.

There are some who say that communism is the wave of the future.

Let them come to Berlin.

And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the Communists.

Let them come to Berlin.

And there are even a few who say that it is true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress.

Lass' sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin.

Freedom has many difficulties and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in -- to prevent them from leaving us. I want to say on behalf of my countrymen who live many miles away on the other side of the Atlantic, who are far distant from you, that they take the greatest pride, that they have been able to share with you, even from a distance, the story of the last 18 years. I know of no town, no city, that has been besieged for 18 years that still lives with the vitality and the force, and the hope, and the determination of the city of West Berlin.

While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the Communist system -- for all the world to see -- we take no satisfaction in it; for it is, as your Mayor has said, an offense not only against history but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together.

What is true of this city is true of Germany: real, lasting peace in Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right of free men, and that is to make a free choice. In 18 years of peace and good faith, this generation of Germans has earned the right to be free, including the right to unite their families and their nation in lasting peace, with good will to all people.

You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you, as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today, to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin, or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves to all mankind.

Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one and this country and this great Continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades.

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin.

And, therefore, as a free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner."

Kilde

Ophavsret

Oversættelse

Jeg er stolt af at komme her til byen på invitation fra jeres navnkundige borgmester, som verden over er blevet symbol på kampånden i Vestberlin. Og jeg er stolt over at komme til forbundsrepublikken sammen med jeres ærede kansler, som i så mange år har forpligtet Tyskland på demokrati og frihed og fremskridt. Og stolt over at komme hertil i selskab med min landsmand, general Clay, som har været i Berlin i byens mest kritiske øjeblikke, og som vil komme igen, hvis der nogen sinde bliver brug for det.

For to tusind år siden var det stolteste udsagn: Civis Romanus sum jeg er romersk borger. I dag er det stolteste udsagn i den frie verden: Ich bin ein Berliner.
Tak til tolken, som oversætter mit tyske!
Der er mange mennesker i verden, som ikke rigtigt forstår eller siger, at de ikke forstår hvad det er, der er fat mellem den frie verden og den kommunistiske verden. Lad dem komme til Berlin. Der er dem, der siger, at kommunismen bringer fremtiden. Lad dem komme til Berlin. Og så er der dem, der siger i Europa og andre steder, at vi kan arbejde sammen med kommunisterne. Lad dem komme til Berlin. Der er endda nogle få, som siger, at sandt nok er kommunismen et ondt system, men det tillader os at gøre økonomiske fremskridt. Lass sie nach Berlin kommen.

Frihed har mange problemer, og demokrati er ikke perfekt, men vi har aldrig været nødt til at bygge en mur for at holde vort folk fra at forlade os. Jeg vil gerne sige på vegne af mine landsmænd, som lever langt herfra, mange mil borte hinsides Atlanterhavet, at de er meget stolte af, at de selv på denne afstand har kunnet dele de sidste 18 års historie med jer. Jeg kender ingen by, som har været belejret i 18 år, der stadig lever så livfuldt og stærkt og med håb og beslutsomhed som byen Vestberlin. Muren er måske nok den mest tydelige og grelle påvisning af det kommunistiske systems fiasko, og skønt den gør det åbenlyst for alle, er det os ingen glæde. For det er, som jeres borgmester så rigtigt sagde det, en krænkelse ikke blot af historien, men af menneskeheden. Muren splitter mænd og hustruer, brødre og søstre, ja, et helt folk, som ønsker at blive forenet.
Det, der gælder i Berlin, gælder for hele Tyskland: Sand og varig fred i Europa kan ikke sikres, så længe en af fire tyskere nægtes frie mænds grundlæggende ret, som er at træffe et frit valg. I de 18 år med fred og velvilje har denne generation af tyskere optjent retten til at være fri, herunder retten til at forene deres familier og deres nation i en varig fred med velvilje over for alle folk. I lever på en forsvaret frihedsø, men jeres liv indgår i det fælles. Så lad mig da bede jer her til slut om at løfte jeres blik og skue ud over de aktuelle farer hen imod morgendagens håb, ud over den frihed, der er begrænset til denne del af Berlin eller til jeres del af Tyskland, og hen mod fremme af frihed overalt. Ud over Muren og ud til dagen, der bringer fred med retfærdighed. Ud over jer selv og ud til hele menneskeheden.
Frihed er udelelig, og så længe én mand er slave, er alle ikke fri. Når alle er fri, så kan vi se fremad mod den dag, hvor denne by vil blive sluttet sammen som én, og dette land og dette storslåede kontinent Europa bliver del af en fredelig og håbefuld klode. Når den dag omsider oprinder, som den vil gøre det en dag, så kan folket i Vestberlin med rette glæde sig over, at de gik forrest i næsten to årtier.
Alle frie mænd, hvor end de måtte leve, er borgere i Berlin. Som en fri mand er jeg derfor stolt over at sige ordene: Ich bin ein Berliner.

Kilde

kristeligt-dagblad.dk

Type

Oversættelse

Tags