Skip to content

Ingrid Larsens tale ved udnævnelsen af æresmedlemmer af Dansk Kvindesamfund

Wikimedia Commons

Om

Taler

Ingrid Larsen
Landsformand for Dansk Kvindesamfund

Dato

Omstændigheder

Hulda Pedersen og Thora Pedersen blev ved dette møde indstillet som æresmedlemmer af Dansk Kvindesamfund.

Tale

DET ER aldrig for sket i Dansk Kvindesamfunds Historie, at 2 Medlemmer af Organisationen paa samme Dag af Fællesstyrelsen er blevet foreslaaet til Æresmedlemmer. I Dag er Fællesstyrelsen eenstemmigt gaaet ind for at foreslaa Fællesmødet, at Lærerinde Hulda Pedersen og Overlærer Thora Pedersen bliver udnævnt til Æresmedlemmer i Dansk Kvindesamfund.
I Aar har de begge 70 Aars Fødselsdag, og de har deres Liv igennem været af stor Værdi for danske Kvinder og deres Sag. Der er ikke Tvivl om, at de begge i lige høj Grad fortjener vor Organisations Anerkendelse for deres mangeaarige og dygtige Indsats. Dertil har hvert af de to ærede Medlemmer en ganske særlig Bedrift, som vi skylder Tak for.
De, Hulda Pedersen, har Evne til at begejstres for en Sag og samtidig tage realistisk paa Opgaven, saa der kommer Resultater ud af Begejstringen. Hvor Hulda Pedersen færdes, indgyder hun en Tillid og Tryghed, som har betydet, at hun formaaede at løfte de Sager, hun gav sin Tilslutning op til et højt Niveau og et Samarbejde, der bar Frugt.
Vore Sommerlejre, som Aar efter Aar finder sted og omfattes med større og større Forstaaelse for deres Nytte for alle Kvinder og særlig for Ungdommen, er Hulda Pedersen Mor til. Maaske hendes Kærlighed til Blomster har været medvirkende til, at hun — naar hun saa dem gro i sin Have — fik Lyst til ogsaa at prøve at arbejde med at faa Forstaaelse for kvindernes Sag, at faa den til at gro i de unge kvinders Hjerter. Der kan være en forbindelse mellem de to Ting for et Menneske, der arbejder med Planternes Vækst og Livsbetingelser. Hulda Pedersen har gennem disse Lejre betydet meget for Dansk Kvindesamfund, vakt mange unge Kvinders Lyst til Medarbejderskab, og det hylder og takker vi hende varmt for.
Men hendes største Livsindsats for os Kvinder ligger paa det huslige Fags Omraade, hendes utrættelige og beundringsværdige Energi for Oprettelse af det videnskabelige Husholdningsinstitut under Aarhus Universitet.
Der har været fuldt af Vanskeligheder at overvinde, baade for at skabe aandelig Interesse om den gode Sag og for at faa den økonomiske side af Sagen ført igennem.
Pengene til at rejse en Bygning for, hvor den videnskabelige Husholdningsuddannelse kunde faa gode Kaar at arbeide under, dem har hun stor Del i er kommet til stede. Det lykkedes hende at samle Summen, der skulde til, for en stor Del mellem Kvinders smaa Midler, alt var parat, og var Krigen i 1939 ikke kommet, vilde Bygningen nu være rejst her i Aarhus. Om den i Dag kan rejses, som den var tænkt, for de samme Penge, er maaske ikke saa sikkert, men Hulda Pedersen og hendes ukuelige Mod skal nok faa den under Tag.
Paa dette Omraade ligger hun midt i sit Arbeide men de, der har læst September-Numret af »Kvinden og Samfundet« ved, at den Betænkning, der forelaa i Juli ned 1942 fra det Udvalg, Universitetet havde nedsat om Spørgsmaalet videregaaende videnskabelig Undervisning i Husholdningsfagene, er ved at blive ført ud i Livet. Den virkelige Uddannelse kommer nu i Gang for de 3 Specialkursers Vedkommende. Institutionen er oprettet 1. September i Aar, dog kun endnu med Tilrettelæggelse af Rammerne, selve Undervisningen begynder 1. Februar 1946.
Kære Hulda Pedersen, der er Grund til at lykønske Dem med det Resultat, der er naaet, og mere vil følge efter. De vil nu snart se Bygningen gro op, skabt som den er i høj Grad ved Deres Energi og varmhjertede Indsats.
Danske Kvinder og deres Sag har Grund til at takke Dem!
Saa vender jeg mig paa Fællesstyrelsens Vegne til Dem, Overlærer Thora Pedersen. Hele Deres Liv igennem har De som Hulda Pedersen staaet Vagt om Kvinders Sag, som Gyrithe Lemche i en af sine smukke Sange saa rigtigt kalder »Livets Sag«. De har set, at skal et Samfund leve lykkeligt maa Mænd og kvinders Indsats gælde ens, saa maa denne Indsats vurderens ens baade socialt og økonomisk.
I ganske særlig Grad har alle fast ansatte kvindelige Tjenestemænd Grund til at takke Dem for den Dygtighed og utrættelige Energi, den Varmhjertethed, hvormed De som eneste Kvinde i den store Lønningskommission af 1917 førte Ligelønnen igennem. Man kan kun beundre, at det lykkedes denne ene Kvinde at faa 15 mandlige Medlemmer med sig i den Opfattelse, at »der bør ydes samme Løn til kvinder og Mænd i samme Tjenestestilling«. Det var utroligt godt gjort at faa den Sætning ført igennem i Lønningskommissionens Betænkning af 27. Januar 1919. Julie Arenholt udtalte den Gang, at det formodentlig til alle Tider vil blive en Kommissionsgaade, hvorledes det gik til. Ja maaske, men det maa i første Række være Thora Pedersens Dygtighed, hendes Varme for den Sag, der saa meget angik hendes kvindelige kollegers pekuniære Stilling, samt en Evne til at faa Mændene til at forstaa sine Synspunkters Berettigelse. Let har det ikke været! Men hun gjorde sig ved den Indsats uhyre fortjent af alle kvinders Tjenestemænd baade økonomisk og gennem den Respekt, Ligelønnen skabte om Kvinders Arbejde. At man er sin Løn værd, giver Respekt, og Thora Pedersen gav ved sin Indsats danske Kvinder den Vurdering, som tilkom dem.
Hun har faktisk modbevist Ordsproget «Een Svale gør ingen Sommer«, for her var den ensomme Svale i Kommissionen dog Skyld i, at de danske Kvinder i Stats- og Kommunearbejde oplevede, at det blev Sommer.
Baade før og senere har Thora Pedersen gjort meget andet smukt Arbejde for Kvinderne, f. Eks. i den store Skolekommission, hvor hun og to Kvinder til var Medlemmer, her har hendes Indsats været af Betydning for Pigernes lige Uddannelse med Drengene. I Aarenes Løb er der lagt mange Opgaver paa Thora Pedersens Skuldre, og hun havde kræfter til at tage dem op og føre dem frem og igennem med Initiativ og Sans for det reelle i en Sag.
Tak for al Deres store Virken for Kvindernes Sag!
Overfor Fællesmødet her i Aarhus i Dag, hvor jeg har fremført de vægtigste Grunde til, at Fællesstyrelsen er enige om at indstille til Fællesmødet at udnævne vore to store Foregangskvinder til Æresmedlemmer af Dansk Kvindesamfund baade for deres Arbejde i vor Organisation i det hele taget og for de særlige Fortjenester, hver af dem har ydet, fremlægger jeg nu Forslaget om at gøre Lærerinde Hulda Pedersen og Overlærer Thora Pedersen til Æresmedlemmer.

Kilde

Kilde

Kvinden og Samfundet. 1945. s. 126-127

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags