Skip to content

Ingrid Larsens tale ved Gyrithe Lemches båre

Wikimedia Commons

Om

Taler

Ingrid Larsen
Landsformand, Dansk Kvindesamfund

Dato

Sted

Lyngby Kirke

Omstændigheder

Ved Gyrithe Lemches båre i Lyngby Kirke holdt landsformanden på Dansk Kvindesamfunds vegne følgende tale:

Tale

Naar Klokkerne her i Lyngby i Dag ringer for Gyrithe Lemche, saa er det en stor Personlighed, der stedes til Hvile.
Hun havde Evner som faa, og hun fik udrettet langt mere, end det er de fleste Mennesker beskaaret. I Aar igennem gav hun af sin Tid til den Sag, der havde hendes Hjerte, — Kvindernes Sag!
Hvis Forholdene havde været til det, saa var her i Dag strømmet Kvinder fra hele Landet fra Dansk Kvindesamfunds Rækker til Lyngby Kirke for at følge Gyrithe Lemche til Graven, der er kommet Beklagelser fra de jydske Distrikter over, at Tiderne har forhindret dem i at rejse herover og følge hende til Graven, hvis Død vi alle føler betyder et smerteligt Savn i vore Rækker. Jeg skal her bringe hele Dansk Kvindesamfunds Hilsen og Tak for den Livsgerning og vældige Indsats, som vort Æresmedlem Gyrithe Lemche har udført til saa stor Gavn for vor Sag.
I alle Grene af Dansk Kvindesag har Gyrithe Lemche sat Spor, hun har talt og skrevet Aar efter Aar for at forbedre Kvinders Kaar og med en Begejstring og Kærlighed til den Sag at skaffe Kvinder Ligestilling med Mænd i Samfundet. Det gav Resultater over hele Danmark, vi skylder hende alle en ærbødig og varm Tak herfor.
For os, der fik Lov at lære hende at kende og arbejde sammen med hende, var det en Berigelse, ligesom det var en Glæde og Oplevelse at høre hende tale og fremsætte sine Tanker og sit Maal. Naar Gyrithe Lemche tog ud og talte Kvinders Sag, som hun i en af sine Sange kaldte »Livets Sag«, var hun stor, og hun formaaede at give Tilhørerne Forstaaelse for sine Ønsker, og at hun ventede, at hvor de første enlige Kvinder traadte deres Sti, der vilde senere »en Folkevej sig slynge bred«, som hun udtrykte det i en anden Sang. Det er Ord, som vi kan ønske, maa opfyldes.
Vi, som nu staar i Arbejdet, ved, hvor Gyrithe Lemche gav med begge Hænder af sin aandelige Rigdom, vi ved, hvor meget vi skylder hende i alle Retninger indenfor Dansk Kvindesamfund lige fra vor Bannersang, der er den pompøse Begyndelse paa hvert af vore store Møder, til Arbejdet i Fællesstyrelsen som Redaktør af vort Blad, som Forfatter af vor Historie og som Agitator for Dannelse af Kredse. Her i Lyngby har hun for 32 Aar siden ogsaa stiftet Kredsen, og hun var dens Midtpunkt og arbejdede i den, lige til hun blev syg og døde.
Jeg ved ikke, om Dansk Kvindesamfund vil kunne sætte hende det Monument i Sten, som der kunde være Grund til, men Gyrithe Lemche vil altid staa som et aandeligt Monument, en Epoke i Dansk Kvindesamfunds Historie, hendes Navn vil være æret indenfor vore Rækker, saa længe Organisationen eksisterer.
Den Tak, der i Dag skal lyde fra Dansk Kvindesamfund, kunde begrundes med mange Uddrag fra vor Organisations Levetid — snart 75 Aar — det kan maaske sammenfattes i det ene, at 'Dansk Kvindesamfund forstaar og værdsætter Betydningen af det Livsværk, Gyrithe Lemche har udrettet for al god Kvindesag.
Paa Dansk Kvindesamfunds — fra Distrikterne, Kredsene og de enkelte Medlemmer — udtaler jeg her ved Gyrithe Lemches Baare et 
Ære være Mindet om vort store Medlem og Æresmedlem Gyrithe Lemche!

Kilde

Kilde

Kvinden og Samfundet 1945

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags