Skip to content

Hulda Pedersens tale ved mødet på Højskolehjemmet i Herning

Wikimedia Commons

Om

Taler

Hulda Pedersen
Formand for Dansk Kvindesamfunds Århuskreds

Dato

Sted

Højskolehjemmet i Herning

Omstændigheder

Fra kilden:
Dansk Kvindesamfund kunde melde fuldt Hus til Mødet paa Højskolehjemmet i Herning i Gaar Eftermiddag.
Fru Ingrid Larsen bød velkommen, og efter at der var sunget en Sang, holdt Frk. Hulda Petersen, Aarhus, et interessant og fornøjeligt Foredrag om Kvindernes Opgave ved de kommende Valg.

Tale

I den Tid, da kvinderne har været politisk umyndige, har det selvfølgelig skortet paa politisk Interesse og Forstaaelse. Men nu maa de vise, at de er den viste Tillid værdig. Kvinderne maa ikke alene intersessere sig for Politik i Almindelighed, men ogsaa for Partipolitik. Med den nuværende Ordning er det nødvendigt, at hver finder sin Baas, saafremt man vil have nogen Indflydelse.
Kvindernes Opgave skal vel være ikke at uddybe Svælget mellem Partierne men snarere at bygge Bro; men vi maa alligevel begynde med Partipolitik.
Senere maa vi arbejde for en Sag som Folkeafstemning og kræve vigtige Spørgsmaal forelagt Vælgerne. Vi prøvede det ved Salget af de Vestindiske Øer. En Sag som Forbudsspørgsmaalet bør til Folkeafstemning, ligeledes Spørgsmaalet om Forholdet mellem Kirke og Stat.
Taleren omtalte nærmere, hvorledes folkeafstemningen virker i Svejts, og gik derfra over til at omtale, hvorledes her skal foretages Valg til Landstinget.
Kvinderne maa være vaagne og være villige til at bringe Ofre for at faa valgt kvindelige Valgmænd, som atter kan virke for, at der vælges kvindelige Landstingsmedlemmer.
Først maa dog kvinderne melde sig ind i de politiske Organisationer og der fremføre deres Ønsker. Der skulde gerne vælges 18 kvindelige Landstingsmedlemmer, derved afværger vi et Kvindeparti. Det vigtigste er at faa de rigtige Kvinder valgt, ikke nogle, som blot løber i Hælene paa Førerne, for saa kunde vi lige saa godt vælge Mænd.

Kilde

Kilde

Kvinderne og Valgene i Herning Avis 21. marts 1918, nr. 144: 15. årg.

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags