Skip to content

N.F.S. Grundtvigs tale om afskaffelse af kongeloven i Den Grundlovgivende Rigsforsamling

Wikimedia Commons

Om

Taler

Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling

Dato

Sted

Christiansborg

Omstændigheder

Den Grundlovgivende Rigsforsamling diskuterede afskaffelsen af Kongeloven

Tale

Jeg behøver vistnok ikke at sige, at det hverken 
er som en Beundrer af det foreliggende Grundlovsudkast eller som 
en Fjende af Kongemagten eller Kongeglandsen, at jeg finder mig 
dreven til at reise mig imod endeel af de Paastande, hvormed det 
ærede kongevalgte Medlem nys fremtraadte her i Salen; men ialtfald maa jeg dog erklære, at Alt, hvad han paastod om Nødvendigheden af, at Kongen efter denne Grundlovsbestemmelse maatte blive 
til et Nul, det beroer, synes mig, dog aabenbart paa den Feiltagelse, 
at man forvexler den Stilling, hvori Kongen før stod; uden alt Hensyn til hvad han var som Menneske, forvexler den med den Stilling, som Kongen nu under alle Omstændigheder, vil faae; thi det er 
ganske rigtigt, at efter enhver saadan Indskrænkning i Brugen af 
Enevoldsmagten, som ikke blot Udkastet til Grundloven stræber at 
give sit Udtryk, men som ogsaa den ærede kongevalgte Rigsdagsmand 
har foreslaaet, ved enhver saadan Indskrænkning kommer aabenbart 
Kongens Indflydelse til at beroe paa hans Personlighed; men det 
er dog vel ogsaa klart, at, naar man kun har Ret til at antage eller 
afskedige det Ministerium eller Raad, igjennem hvilket han skal udøve sin 
Magt, at da, dersom han er et Hoved høiere end Folket og et Hoved høiere end selve Ministrene, at da vil han jo ogsaa beholde sin 
Indflydelse; og nu er det Spørgsmaalet, om man ogsaa kunde ønske, 
at han skulde beholde den, naar han var et Hoved lavere. 
(Hør!)Hvad nu Kongeloven angaaer, da har jeg selv erklæret, at jeg 
anseer dens høitidelige Ophævelse for nødvendig; men naar man vil 
paastaae, at det er en Grundlov, som vi egentlig, for at gaae historisk frem, maatte bygge paa, og som man kunde beraabe sig paa 
imod os, imod Rigsforsamlingen, der selv er sammenkaldt af den retmæssige Konge, da mener jeg, at dette er aldeles feil, thi Kongeloven, den fattes aabenbar som Grundlov hvad der maa være den 
første Egenskab ved en saadan, det er, at den ikke er eensidig, men 
gjensidig. Den er, som vi jo maae vide, aldrig forelagt nogen Rigsforsamling eller antagen af en saadan; den er, som vi ogsaa skulde 
vide, ikke udstedt af den Konge, som kunde tænkes at have havt Fuldmagt til at gjøre den til en Grundlov for Riget (skjøndt jeg ikke 
forstaaer det); den er ikke engang udstedt af ham, og det synes da 
Intet i mine Øine, om hans Navn end hundrede Gange findes underskrevet i Archivet; thi netop det, at den kun findes i Archivet, og 
efter Historien endog har været vanskeligt at finde der, det beviser paa 
bedste Maade, at, hvad ogsaa Kongeloven var, havde Kongen ikke 
besluttet at udgive den som Grundlov. Hvad der hidtil har været 
Danmarks Grundlov, det er aabenbart den Overdragelse af Rigsdagen i Aaret 1660 til Frederik den Tredie af Enevoldsmagten og Arveligheden paa Mands- og Qvindelinien. Denne Overdragelse, modtagen af Kongen, har en Grundlovs første Egenskab og fattes kun 
den Egenskab, som en god Grundlov skal have: at fastsætte den 
Maade, hvorpaa Kongen igrunden skal bruge sin Enevoldsmagt, saa 
at det kunde efter menneskelig Tanke blive til Gavn og ikke til Skade, 
blive til Godt og ikke til Ondt; thi her kan jo ikke være Spørgsmaal om, at naar det danske Folk igjennem Rigsdagen overdrog 
Kongen Enevoldsmagten, da var det ikke for at blive tyranniseret, 
da var det, fordi det troede, at den vilde i hans Hænder blive bedst 
og ligeligst anvendt til Folkets Gavn og begrunde den Frihed og Ligelighed, som det danske Folk vist aldrig har ophørt at elske og ønske.Derfor, hvad jeg end kunde have imod Udkastet til Grundloven, og 
hvor langt jeg end maa være fra at tænke paa, at disse constitutionelle Former og at denne Rigsdagens Myndighed, at det skulde være 
en Betryggelse for Folket, at det aldrig mere skulde kunne savne 
eller miste dets Rettigheder eller dets Frihed, hvor langt jeg end er 
derfra, saa maa jeg sige, at jeg ikke har mindste Forstand paa, hvad 
det skulde nytte Alt, hvad en Konge vilde love sit Folk under nærværende Omstændigheder, dersom der ikke blev et Ministerium, der 
maatte være ansvarligt for enhver Magtsudøvelse, at det jo ikke kan 
være Andet, end at det ogsaa maa være raadigt over sine Handlinger, 
og hvad man endogsaa har villet kalde Kongens Stilling under disse 
Vilkaar, saa mener jeg, at disse Vilkaar ere aldeles uadskillelige fra 
den Borgen og Sikkerhed, som Ministrene maae give og alene kunne 
give Folket for dets Frihed og Rettigheder; men det er vistnok derfor, 
at jeg paastaaer, at vi ganske anderledes, end i Grundlovsudkastet 
skeet er, skulle lægge an paa, saavidt skee kan, at Enkeltmændene og 
Folket, som bestaaer af Enkelte, at vi skulle sikkre og ikke glemme at 
sikkre den Enkelte og det hele Folk de Rettigheder og den Frihed, som 
hører til for at gjøre Livet i det Hele virksomt, og gjøre det virksomme Liv, som det bør være, lysteligt.

Kilde

Ophavsret

Tags