Skip to content

Fatima Osbornes tale ved Black Lives Matter-demonstration

Om

Taler

Fatima Osborne
Muslimsk feminist

Dato

Sted

Christiansborg Slotsplads, København

Omstændigheder

Da amerikaneren George Floyd døde som følge af politivold i USA, affødte det store antiracistiske demonstrationer over hele verden, også i Danmark, på trods af den igangværende coronaepidemi.

Tale

The white Danish confusion
People are asking, why we’re marching and what a black man’s death in the US has to do with us in Denmark?
To those of you, I would like to ask you, what does anything that happens in the world then have to do with us in Denmark?
What does people dying anywhere in the world have to do with us?
How about when wildfire and tsunamis hit parts of the world? 
Isn’t it human nature to grieve them and to aid them in any way we can? 
According to the telegraph the #JeSuisCharlie was tweeted more than 6.500 times a minute at it's peak, when terror struck the Charlie Hebdo newspaper in Paris! That is all well and great but …. is sympathy and freedom of speech only reserved for people who kick downwards at people already laying down? 
How about the fact that our country is using millions of taxpayer's money on a man who on a weekly basis harass black and brown people outside of their homes, with the police next to him – protecting him and willing to shoot for him?
I would like for all of you to now close your eyes and think for a minute
that there was a black man travelling up and down this country, every week for years to harass people in their residential areas. Imagine that he would burn holy books or even at times come with them with foul things on them. Imagine then that he was being protected with YOUR taxpayer’s money. It is hard to imagine that, is it not? Because that would never be the case. That is the differences how we are systematically treated differently. No one should be enabled to act in horrific, racist and discriminatory ways, but I am only highlighting to you – that when we black and brown people hear that "Vi er lige overfor loven" (that we’re equal in the eyes of the law) – that is not our experience. That is not what we see. 
For me as a black woman and for many of the Afro-Danes living in Denmark and black people all over the world, George Floyds death and particularly the way which he was murdered, is a metaphor and in some cases a direct representative for how the world treats us and has been treating black people for centuries. 
Here in Denmark, many of us are alive but we cannot breath.
I personally cannot breathe when our government is refusing to renew 800 of my Somali people living in DK for years with their kids and sending them back to a country with no hope and security for their lives. 
We cannot breathe at the lack of jobs – even though we often are more qualified than our white peers who are offered the jobs.
We cannot breath when you hire a white Dane for a job that is about us and is supposed to benefit black and brown people – just because Søren and Sanne have taken a few courses on “Cultural understanding and ethnicity” at RUC.
We cannot breath at our jobs where we are often belittled, micro-managed and stressed from the unnecessary challenges and microaggressions we are subjected to from our colleagues and our bosses.
We cannot breath at our schools and universities where we are often isolated and where teachers have to beg our student peers to choose us for group projects – often black and brown students work alone because no one wants to be in a study group with them.
We cannot breath because our young children are bullied in school every day and often by their town teachers who don’t believe in them or understand their needs.
We cannot breath as long as Ellebæk, Sjælsmark and Kærshovedgård has black and brown people locked up and forgotten about.
We cannot breath when you have labelled our homes and neighborhoods as ghettos.
We cannot breath because our young boys and men are harassed by police on a daily basis and stopped, to be searched for no reason other than their skin color.
We cannot breath because you have failed to look around at your work places and educational institutions where we’re excluded and absent from, and you have not demanded change, you have not demanded diversity and inclusion. In fact, I am sure that is something some of you haven’t even noticed or thought about? We’re here, you see us every day, but we’re rarely ever invited to have a seat at the table anywhere – why? Because of systematic racism and discrimination. 
Finally, we cannot breath because when we tell you all this, you don’t believe us.
I will like to end with a quote from Audre Lord:
"Without community, there is no liberation … but community must not mean a shedding of our differences, nor the pathetic pretense that these differences do not exist."
I am just here to remind you, black lives matter – and like my 11 year old daughter said to me the other day: only when black lives matter, will all lives matter.

Kilde

Kilde

Fatima Osbornes facebookside

Kilde type

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Oversættelse

Hvide danskeres forvirring
Folk spørger os, hvorfor vi demonstrerer, og hvad en sort mands død i USA har at gøre med os i Danmark?
Til jer, vil jeg gerne spørge, hvorfor har noget som helst, der sker i verden, at gøre med os i Danmark?
Hvad har folk, der dør et sted i verden, at gøre med os?
Hvad når skovbrande og tsunamier hærger i verden?
Ligger det ikke i menneskets natur at sørge over dem og at hjælpe dem på alle de måder, vi kan?
I følge The Telegraph blev #JeSuisCharlie på sit højdepunkt tweetet over 6.500 gange i minuttet, da avisen Charlie Hebdo i Paris blev udsat for et terrorangreb! Det er rigtig godt, men — er medfølelse og ytringsfrihed kun for folk, der sparker nedad mod mennekser, der allerede ligger ned? 
Hvad med det faktum, at vores land bruger millioner af skatteydernes penge på en mand, der på ugentlig basis chikanerer sorte og brune folk uden for deres hjem med politiet stående lige ved siden af sig – til at beskytte ham og klar til at trække våben på grund af ham?
Jeg vil bede jer allesammen om at lukke jeres øjne nu og forestille jer, at der var en sort mand, der rejste rundt i dette land hver uge for at chikanere folk i deres parcelhuskvarterer.
Forestil jer, at han brændte hellige bøger og endda nogengange havde nogen med, med ækle ting i.
Forestil jer så, at han blev beskyttet via jeres skattepenge. Det er svært at forestille sig, er det ikke? Fordi det ville aldrig ske. Det er forskellen på, hvordan vi udsættes for systematisk forskelsbehandling.
Ingen bør have mulighed for at handle på så forfærdelige, racistiske og diskriminerende måder, men jeg vil bare understrege over for jer – at når vi sorte og brune personer hører, at “vi er lige for loven” [siges på dansk og forklares på engelsk] – så er det ikke vores erfaring. Det er ikke det, vi ser.
For mig, som en sort kvinde, og for mange afro-danskere, der bor i Danmark, og sorte personer over hele verden er George Floyds død, og særligt den måde, han blev myrdet på, en metafor og i nogle tilfælde en direkte gengivelse af, hvordan verden behandler os og har behandlet sorte personer i århundreder.
Her i Danmark er mange af os i live, men vi kan ikke få vejret.
Jeg kan personligt ikke få vejret, når vores regering nægter at forlænge 800 personer fra mit somaliske folk, der har boet i Danmark i årevis med deres børn, for at sende dem tilbage til et land uden håb og sikkerhed for deres liv.
Vi kan ikke få vejret på grund af arbejdsløsheden – selvom vi ofte er mere kvalificerede end vores hvide modkandidater, der får jobbet.
Vi kan ikke få vejret, når I ansætter en hvid dansker til et job, der handler om os, og hvis formål er at forbedre vilkårene for sorte og brune folk – bare fordi Søren og Sanne har taget et par fag på Kulturforståelse og etnicitet på RUC.
Vi kan ikke få vejret på arbejde, hvor vi ofte møder nedværdigelser, micromanagement og stress pga. de unødige udfordringer og mikroaggressioner, vi udsættes for fra vores kollegaer og ledere.
Vi kan ikke få vejret i skolen og på universitet, hvor vi ofte isoleres, og hvor underviserne skal tigge vores kammerater om at vælge os til gruppearbejde – sorte og brune studerende arbejder ofte alene, fordi ingen vil være i studiegruppe med dem.
Vi kan ikke få vejret, så længe sorte og brune folk er spærret inde og glemt i Ellebæk, Sjælsmark og Kærshovedgård.
Vi kan ikke få vejret, fordi I har mærket vores hjem og boligområder som ghettoer.
Vi kan ikke få vejret, fordi unge drenge og mænd chikaneres af politiet på daglig basis og bliver stoppet for at blive visiteret uden nogen anden grund end deres hudfarve.
Vi kan ikke få vejret, fordi I ikke har gidet udfordre arbejdspladser og undervisningsinstitutioner, som vi ekskluderes fra, og hvor vi ikke er til stede, og I har ikke forlangt, at der skal gøre noget, og I har ikke forlangt diversitet og inklusion. Faktisk er jeg sikker på, at det er noget, nogle af jer ikke engang har lagt mærke til eller tænkt på?
Vi er her, I ser os hver dag, men vi bliver sjældent inviteret med ved bordet nogen steder – hvorfor? Fordi vi har systematisk racisme og diskriminiation.
Endelig kan vi ikke få vejret, fordi når vi fortæller jer alt dette, så tror I ikke på os.
Jeg vil gerne slutte af med et citat fra Audre Lord:
“Uden fællesskab er der ingen frihed …  men fællesskab må ikke betyde en affærdigelse af vores forskelligheder eller den ynkelige hykleriske benægtelse af forskellene.”
Jeg står bare her for at minde jer om, at black lives matter – og som min 11-årige datter sagde til mig den anden dag: Først når sorte menneskers liv er noget værd, er alle menneskers liv noget værd.

Kilde

Oversat af Danske Taler

Type

Oversættelse

Tags