Skip to content

Elna Munchs tale om lønninger for folkeskolelærere II

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Omstændigheder

Behandling af Forslag til Lov om Lønninger m.m. for Folkeskolens lærere
Opr. trykt i Rigsdagstidende 1918/19 Forhandlingerne Folketinget. s. 7158-1759
 

Tale

Den højtærede Undervisningsminister havde ikke rigtigt forstaaet mit Spørgsmaal. Naar jeg har nævnt baade det i Loven benyttede Ord Hovedgrupper og det i Forhandlingsreglerne af 4. Maj 1910 for et særligt Tilfælde, nemlig for den mundtlige Forhandling, brugte Ord Interessegrupper, saa var det for at gøre opmærksom paa, at Medlemmerne meget vel i de forhandlende Organisationer kan ordne sig og vælge Bestyrelse efter Hovedgrupper, uden at derfor Interessegrupperne er sikre paa at være repræsenterede ved selve Forhandlingerne med Administrationen. Indenfor Lærerstanden er det jo saaledes, at Lærerinderne staar sammen med Lærerne i Organisationen, og dette billiger jeg ganske. Jeg har altid, overalt hvor jeg har deltaget i Organisationsarbejde, anbefalet, at Kvinderne skulde staa i Organisation sammen med Mændene. Men naar de altsaa har indordnet sig under Hovedgrupperne, der er dannede uden Hensyn til Kønnene, bør det selvfølgelig være under den Forudsætning, at naar Forhandlinger skal finde Sted, kan de blive repræsenterede som Interessegrupper. Men det var netop det, der ikke var Tilfældet forleden under den mundtlige Forhandling, idet Lærerorganisationen vedtog en saadan Repræsentation, at Kvinderne blev udelukket til Trods for deres Anmodning om at deltage som Interessegruppe. Dette er nu imidlertid forbigangent; men det, der er af Vigtighed, er, at Undervisningsministeriet, naar Forhandlingsregler for Lærernes Organisation skal godkendes, har Blikket aabent for, at Kvinderne meget vel kan være en Interessegruppe indenfor den Gruppe, der er ordnet uden Hensyn til Kønnene. Ganske vist vil Lærerinderne forhaabentlig i Fremtiden blive stillet væsentlig paa samme Maade som Lærerne, men det kan ikke undgaas, at der bliver Punkter tilbage, hvor deres Stilling ikke er ganske den samme. Der er f. Eks. hele Gruppen Forskolelærerinderne, som der ikke findes nogen tilsvarende analog Gruppe til for Lærernes Vedkommende, og en betydelig Del af Andenlærerne vil være blandt Kvinder, der bliver tilbage, efter at deres mandlige Kolleger ved at overtage kirkelige Forretninger har aabnet sig Chancer for at faa Førstelærerembeder. Jeg mener altsaa ikke, at Lærerinderne skulde danne en særlig Gruppe indenfor Organisationen, men jeg vil meget anmode om, at der sikres dem Repræsentanter under Forhandlinger.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags