Skip to content

Elna Munchs tale om lønninger for folkeskolelærere

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Omstændigheder

Rigsdagstidende 1918/19 Forhandlingerne Folketinget. s. 6958-6959

Tale

Jeg har kun bedt om Ordet for at gøre et Par Bemærkninger om Forhandlingsretten. Der er al mulig Grund til at udtale Tilfredshed med, at Tjenestemandsreglerne i denne Henseende er gjorte gældende for Lærerne. Men det bliver paa den anden Side, da de Udtryk, der benyttes om Lærerorganisationerne, er direkte de samme, som benyttes i Tjenestemandsreglerne, nødvendigt at sikre Lærerinderne, at disse Udtryk ”Hovedgrupper” og ”Interessegrupper” ikke fortolkes saaledes, at Forhandlingsretten for Lærerindernes Vedkommende bliver illusorisk. Forhandlingsmødet i Dag lover ikke godt i saa Henseende. Lærerinderne har af Lærerne været udelukkede fra i Dag at være til Stede ved Mødet. Jeg beder derfor den højtærede Minister bekræfte, hvad jeg er sikker paa har været Kommissionens Opfattelse, at Lærerinderne danner en saadan Interessegruppe indenfor Lærergruppen, at de er berettigede til at deltage i eventuelle Forhandlinger som saadanne.
Dernæst vil jeg gøre opmærksom paa, at det foreliggende Lovforslag paa et enkelt Punkt er formuleret anderledes for Lærerinders Vedkommende end Lovforslaget om Statens Tjenestemænd for gifte Kvinders Vedkommende. For kvindelige Tjenestemænd gives der i sidst nævnte Lovforslags § 15 en Bestemmelse om Forsømmelser i Anledning af Barnefødsel. En tilsvarende. Bestemmelse findes ikke i det foreliggende Lovforslag for gifte Lærerinder. Jeg ser ikke rettere end, at der bør indsættes en analog Paragraf for Lærerindernes Vedkommende. Jeg henstiller, at man tager dette under Overvejelse.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags