Skip to content

Elna Munchs tale om kvinders adgang til tjenestestillinger og hverv

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Omstændigheder

Opr. trykt i Rigsdagstidende 1918/19 Forhandlingerne Folketinget s. 2922-2923
Talen fandt sted ved behandling af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv.

Tale

Jeg skal paa mit Partis Vegne anbefale det foreliggende Lovforslag til Gennemførelse. Under Finanslovdebatten i Efteraaret havde jeg Lejlighed til at fremhæve, at nu, da Kvinderne havde faaet politisk Ligestillethed med Mændene. [sic] vilde det være ganske inkonsekvent, om man ikke vilde give dem Adgang til Stillinger og Embeder under Stat og Kommune under de samme Betingelser som Mændene. Forholdet har været det, at i enkelte Tilfælde udelukkes Kvinder positivt ved Loven fra at opnaa Embeder, der staar aabne for Mænd. Dette er saaledes Tilfældet med Dommer og Rektorembeder. I andre Tilfælde er Sagen tvivlsom, saaledes med Hensyn til Præsteembeder, hvad ogsaa den højtærede Kirkeminister hævdede under Finanslovdebatten sidste Efteraar. Han ansaa derfor sandsynligt, at der maatte en Lovændring til for at skaffe Kvinder Adgang til Præsteembeder. I Motiverne til det foreliggende Lovforslag siges det endvidere at det ”vistnok som gældende dansk Ret maa antages, at Kvinder ikke har Adgang til at ansættes i egentlige Embeder, medmindre særlig Lovhjemmel dertil haves”. I Praksis er denne Opfattelse blevet fulgt i de fleste Tilfælde, og det er derfor saa meget vigtigere, at dette Lovforslag bringer en klar Afgørelse af Spørgsmaalet. I 1913 har Konseilspræsidenten udsendt til alle de forskellige Ministerier et Cirkulære af følgende Indhold: ”Der kan ikke stilles særlige eller andre Betingelser end dem, der stilles til Mænd, til Kvinder ved disses Ansættelse i Statstjeneste og ganske særlig ikke tillægges Ægteskabs Indgaaelse nogen som helst Virkning med Hensyn til vedkommende Kvindes Forbliven eller Ikke-Forbliven i Statens Tjeneste”. Hermed er Tvivlen allerede fjernet paa enkelte Punkter og navnlig paa det meget vigtige Punkt, om Kvinder ved Indgaaelse af Ægteskab skulde udelukkes fra at beklæde visse Stillinger under Stat og Kommune.
Det maa fremhæves, at det foreliggende Lovforslag ikke blot omfatter Tjenestestillinger, men ogsaa Hverv og Ombud. Derved tilfredsstilles blandt andet et Krav, der har været rejst gennem lange Tider, om, at Kvinder skulde være valgbare til Skolekommissionerne, selv om de ikke er Enker, og selv om de ikke er Medlemmer af kommunale Raad. Samtidig med, at man indrømmer Kvinder Ligestilling med Mænd paa de her nævnte Omraader, vil det være naturligt, saaledes som det ogsaa angives i Lovforslaget, at paalægge dem Pligt til at overtage alle borgerlige Ombud.
Det foreliggende Lovforslag, der rummes i tre korte Linier, er i Virkeligheden af meget stor og vidtrækkende Betydning. Det anerkender det Princip, at man ved Besættelse af Embeder og Stillinger udelukkende skal tage Hensyn til Ansøgernes Evner og Kvalifikationer og ikke til deres Køn. Lovforslaget udmærker sig ved, at det skærer gennem Uklarheder og Tvivl om, hvorledes denne eller hin af de nugældende Bestemmelser skal forstaas. Jeg skal derfor paa det varmeste anbefale Lovforslaget til hurtig og velvillig Fremme. Jeg vil gerne tilføje, at Gennemførelsen af dette Lovforslag vil blive hilst med Glæde af meget store Kredse af Kvinder Landet over.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret