Skip to content

Elna Munchs tale om forskelsbehandling af mandlige og kvindelige lærere II

Om

Taler

Elna Elisabeth Munch
Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Omstændigheder

Behandling af Forslag til Lov angående Lønforhold ved Skoler i Københavns m.fl. Kommuner
Opr. trykt i Rigsdagstidende 1917/18 (2.samling) Forhandlingerne (Folketinget) s. 827-828.

Tale

Der er indenfor Udvalget opnaaet Enighed om at indstille Lovforslaget til Vedtagelse i omtrent uforandret Form; kun paa et Par Punkter har man fraveget Lovforslagets Bestemmelser. For det første har man ikke ment at burde opretholde den Forskel i Aldersgrænsen mellem Mænd og Kvinder, som var foreslaaet i Lovforslagets §§ 1 og 2. Dels har det nemlig vist sig, at Forskellen kun rent undtagelsesvis vilde faa praktisk Betydning, og dels har man ikke ved at fastslaa en saadan Forskel villet bidrage til at skabe et Præcedens for fremtidig Lovgivning. I Overensstemmelse hermed har man stillet Ændringsforslagene under Nr. 1 og 2. For det andet foreslaar Udvalget, at man i § 11. retter ”1. Oktober” til: ”1. August”, saaledes at Retten til at opnaa Dyrtidstillæg begynder med August Maaned, det Tidspunkt, da Skolerne gaar over til det offentlige. Ændringsforslagene er stillede af hele Udvalget, og tiltraadte af den højtærede Undervisningsminister.
Lovforslaget har været forelagt Lønningsudvalget, som har henstillet til nærværende Udvalg at affatte § 4 paa en noget anden Maade. Ihvorvel Udvalget meget godt forstaar Lønningsudvalgets Betænkeligheder ved den ganske ekstraordinære Form for Ansættelse, som § 4, 2det Punktum, indeholder, har man dog ment at turde anbefale Paragraffens uforandredeVedtagelse i Betragtning af, at Loven overhovedet er en ganske ekstraordinær og kortvarig Overgangslov,[sic]
Indenfor Udvalget har der fra forskellig Side været fremsat Ønsker om visse Ændringer, men man har resigneret, idet man har ment, det vilde lette Sagens Gang gennem de høje Ting, hvis man ændrede saa lidt som muligt ved Lovforslaget. Tillige har man stadig haft for Øje, at Lovforslaget er bygget paa en Overenskomst mellem Repræsentanter for alle Partier i de tre paagældende Kommuner, saa at de forskellige Bestemmelser ogsaa lettest gennemføres dèr, hvis der foretages saa faa Ændringer som muligt. Jeg skal da henstille til det høje Ting at fremme Lovforslaget saa hurtigt som muligt og at vedtage de stillede Ændringsforslag.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags