Skip to content

Eleanor Roosevelts åbne brev til verdens kvinder

Om

Taler

Eleonor Roosevelt
Kvindesagsforkæmper

Dato

Omstændigheder

Til verdens kvinder fra de kvindelige delegerede og radgivere ved UNO's (FN's) første forsamling, oplæst af Eleanor Roosevelt.

Tale

Denne De Forenede Nationers første Forsamling markerer det andet Forsøg gjort af Folkene i verden paa at leve fredeligt i et demokratisk Verdenssamfund. Denne ny Fredschance blev vundet ved forenede Anstrengelser af Mænd og Kvinder, der arbejdede for den menneskelige Friheds fælles Idealer, paa et Tidspunkt, da Nødvendigheden af en fælles Bestræbelse nedbrød Skrankerne mellem Race, Tro og Køn. Med Henblik paa de forskelligartede Hverv, som Kvinder udførte saa udmærket og modigt under Krigen, tilfredsstiller det os, at 17 kvindelige Delegerede og Raadgivere deltager fra begyndelsen i denne nye Face af international Stræben. Vi haaber, at deres Deltagelse i Arbejdet under De Forenede Nationers organisation maa vokse og forøges i Indsigt og Dygtighed. Med dette Formaal opfordrer vi regeringerne i verden til at opmuntre Kvinderne til overalt at tage mere aktivt Del i det nationale og internationaler Liv, og saadanne Kvinder, som er deres Evner bevidst, til at møde frem og deltage i Freds- og Genopbygningsarbejdet, som de gjorde i Krigen og Modstanden. 
Vi erkender, at Kvinderne i de forskellige Egne af Verden staar paa forskellige Trin med Hensyn til Deltagelse i Livet inden for deres Samfund, at nogle af dem ved Lov er hindret i at udøve fulde borgerlige Rettigheder, og at de derfor maa betragte deres umiddelbart foreliggende Problemer noget anderledes. Enige heri, ønsker vi i Fællesskab at bevidne Kvinderne i alle vore Lande vor stærke Tro paa, at De Forenede Nationers kvinder staar overfor vigtige Muligheder og stort Ansvar:
»For det første, at erkende det Fremskridt, Kvinder har gjort under Krigen og aktivt deltage i Bestræbelsen for at forbedre levestandarden i deres egne Lande, og i det paakrævede Genopbygningsarbejde, saaledes at kvalificerede Kvinder vil staa rede til at paatage sig et Ansvar, naar nye Muligheder dukker op;
For det tredie, ikke lade sig vildlede af anti-demokratiske Bevægelser nu eller i Fremtiden;
For det fjerde, erkende, at Opnaaelsen af fuld Deltagelse i Livet og Ansvaret i deres Lande og i Verdenssamfundet er et fælles Maal frem imod hvilket Verdens Kvinder skulde hjælpe hverandre.«
Alle her tilstedeværende kvinder underskrev dette Brev, og vi anmoder nu hver enkelt delegeret her om Støtte. 

Kilde

Kilde

Kvinden og Samfundet. 1946, s. 81

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags