Skip to content

Astrid Stampe Feddersens åbningstale ved formandsmødet

Wikimedia Commons

Om

Taler

Astrid Stampe Feddersen
Formand for Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse

Dato

Omstændigheder

Oprindelig trykt i Kvinden og Samfundet årgang 34 (3) 1918, s. 28-29.
I umiddelbar forlængelse af talen vedlægger følgende kommentar: 

Blandt de vigtigste Punkter paa Dagsordenen var „Interpellationerne til Valget 4918“. Disse drøftedes indgaaende og gav Anledning til en interessant Diskussion om de mange Forhold, som berøres af de 12 Interpellationer, som D. K. i Aar stiller ved Valget til Folketinget.

Med Hensyn til at skaffe Interpel­lanter lød Beretningen gunstig fra de fleste Steder, men mindre gunstigt fra andre, dog syntes man gennemgaaende at have frisk Mod til at gaa i Lag med dette Arbejde.

Dernæst drøftede man, paa hvil­ken Maade Kredsene bedst kunde gø­re deres Indflydelse gældende overfor de politiske Partier. Et Spørgsmaal, der ogsaa gav Anledning til en inter­essant Udveksling af Erfaringer om, hvordan man allerede med Held har gjort sig respekteret flere Steder overfor de almægtige politiske Par­tier.

Under dette Spørgsmaal rejste Hulda Pedersen, Aarhus, det interes­sante Spørgsmaal om „Kvinderne og Lands tingsvalget“, der som bekendt gav Anledning til Indkaldelse af et ekstraordinært Landsmøde i Fredericia den 17. Februar.

Endelig drøftedes Spørgsmaalet om, hvorvidt Bladet kunde være tilgæn­geligt for en Diskussion om andre Spørgsmaal end rent kvindesaglige. — Med Bladets nuværende Rammer og uden Udsigt til økonomiske Midler, saa det kan udvides, mente man i det Store og Hele ikke, at det lod sig gøre at drage flere Felter ind un­der Bladet.

Mødet holdt Frokstpause i „Kvin­dernes Køkken“, der med vanlig Elskværdighed og Dygtighed havde arrangeret en fælles Frokost, der gjor­de umaadelig Lykke baade ved Til­lavning og Anretning. Det er fornøjeligt, at, naar D. K.s Formænd kom­mer til Møde i Hovedstaden, man da har et Sted at byde dem, hvor de un­der disse Dyrtider kan blive betjent saa billigt og godt som Tilfældet var i „Kvindernes Køkken“.

Paa Grund af de ekstraordinære Forhold havde man ikke om Aftenen arrangeret hverken Møde eller Kaffesammenkomst. Hver Deltager dispo­nerede over sin Aften. Tilbage paa Grundtvigs Hus blev dog en lille Flok paa 12, som drøftede Dagens Ind­hold ved et fornøjeligt Kaffebord.

Tale

Det er første Gang, vi mødes i det nye Aar, og det falder saa naturligt at kaste Blikket tilbage paa det Aar, som svandt. 1917 var et mørkt og ræd­selsfuldt Aar ude i den store Verden; i 1917 gik vi ind i det fjerde Krigsaar. Det er sagt med faa Ord, men disse faa Ord gemmer Rædsler, som det ikke er muligt at gøre sig nogen Forestilling om, naar man ikke selv har oplevet dem.
Og dog synes det, som om der ud af dette forfærdelige Ragnarok skal fremgaa vidunderlige Ting. Man faar det Haab, at Timen nu er nær, da den mægtige Tanke: Nationalitetstanken — Folkenes Selvbestemmelsesret — endelig skal gaa sejrende igennem Verden, løse de undertrykte Folk af Trældom, give Folkene Selvstyre og bringe hvert et Jordlag til sin Ret.” [sic, red]
Der er voldsomme Kræfter, som modstaar denne Udvikling, og det ser endnu ud, som om de var de stærke­ste. Men naar vi saa med dyb Glæde hilser Finland velkommen i de frie Staters Rækker, saa vokser vort Haab, og vi kan ikke lade være med at tro, at ogsaa andre Folk og Dele af Folk, som er undertrykte, maa blive frie.
Og noget af det store, som ogsaa bringer en Trøst over alt det forfær­delige, dette Ætled maa lide, er, at Kvinderne rundt omkring i Verden bliver frigjorte og faar Valgret, fordi Mændene ikke kan nægte dem den længere, efter at de har udført alt Mændenes Arbejde i Markerne, Fabrikerne, paa Sporvogne o. s. v. med den største Dygtighed, mens Mænde­ne kæmpede ved Fronten. I England har nu saavel Underhus som Overhus vedtaget en Lov om Kvindernes Valg­ret. Rigtignok har de engelske Mænd ikke givet den rundhaandede Valgret som de danske, men kun til de 30-aarige Kvinder. Men der er, om jeg saa maa sige, gaaet Hul paa Bylden — og de engelske Kvinder vil nok kunne arbejde sig frem til at blive Mændenes ligestillede.
I Amerika giver den ene Stat efter den anden sine Kvinder Valgret, og sidst har Staten New Yorks Kvinder faaet den.
I Ungarn er der blevet forelagt et Lovforslag som giver Valgret til alle 24-aarige Kvinder, og Østrigs Inden­rigsminister har i disse Dage svaret en Deputation af Arbejdere, der bl. a. havde krævet Valgret for Kvinder­ne, at han skulde arbejde derfor.
Endnu har Sveriges ypperlige Kvin­der ikke faaet Röstret, men ogsaa deroppe lysner det; Sverige har faaet et liberalt Ministerium, og Kongen be­budede i sin Trontale, at der vilde blive forelagt et Lovforslag om Röst­ret for Kvinder, saa de kan nu gøre sig Haab om, at 1918 vil blive det store Aar for dem. For alle os, der tror, at et retfærdigt Samfund kun kan skabes, naar Kvinderne faar Lov at faa sin Del af Raadigheden og An­svaret, og er med at vedtage de Love, der skal skærme de svage og under­trykte samt at skabe den Retsorden, hvorved hvert Folk faar sin Ret til at leve og udvikle sig frit, og Stridighe­derne mellem Folkene ikke længer afgøres ved Mitrailleuser og Kanoner — for os er der dog noget, der lys­ner og giver Haab om, at der dæmrer en Morgenrøde, hinsides Valplad­sernes Rædsler.
Og her i Danmark kommer Grund­loven endelig ud af Sølvskrinet i 1918! Vi Kvinder skal gaa første Gang til Valg til Folketinget allerede i April. Nu skal Danmarks Kvin­der vise, om de virkelig føler sit store Ansvar, føler at de skal være med at bygge det nye Samfund op. Og blandt Danmarks Kvinder paahvi­ler der D. K.s Kvinder det største Ansvar. Igennem D. K. har Kvinderne allerede længe været med at tale de forurettedes Sag, og ofte med Held, søgt at paavirke Lovene, for at nævne et Eksempel, Loven om Børn født udenfor Ægteskab. Men vi maatte komme ydmygt ansøgende til de Magthavende, nemlig Mændene. Nu har vi selv faaet Lod og Del i Magten: vi kan ved at vælge de Mænd eller Kvin­der, der vil fremme den Retfærdig­hed, som vi arbejder for, lægge vort Lod i Vægtskaalen; og ved paa Væl­germøderne at adspørge Tingmandsemnerne om de vil fremme vor Sag, kan vi lade dem føle, at Danmarks Kvinder er vaagne og véd, hvad de vil. — Ved de sidste kommunale Valg skuffede Kvinderne ved at tage for ringe Del i Valgene og sætte for faa Kvinder ind i Raadene. Lad os haabe, at de denne Gang langt overgaar vor Forventning!
Formanden plejer jo ellers ved Formandsmødet at aflægge en lille Beretning om Arbejdet i det svundne Aar. Men da Tiden er kort, og Fru Lemche i sidste Nr. af Aargangen 1917 af Kv. og Sf. har ladet os ka­ste Blikket tilbage over D. K.s Ar­bejde, vil jeg springe denne lille Be­retning over og foreslaa, at vi gaar lige over til Arbejdet.
Saa vil jeg da slutte med at hilse D. K.s Formænd et hjerteligt Vel­kommen og minde dem om, at nu stunder det store Øjeblik til, da vi Kvinder skal vise, at vi ikke har faaet den politiske Valgret forgæves.

Kilde

Kilde

kvinfo.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags