Skip to content

Anna Hjorts tale ved Lærermødet i Haderslevgadens Skole

Ingen kendte rettigheder

Om

Taler

Anna Elisabeth Hjort
Seminarieforstander og kvindesagsformkæmper

Dato

Sted

Haderslevgadens Skole,

Omstændigheder

Oprindelig trykt i Kvinden og Samfundet årgang 18 (10) 1902, s. 39.
Spatieret tekst er ændret til kursiv, red.
Som indledning til den trykte tale vedlægger følgende kommentar:
Vi har, som vore Læsere maaske erindrer, allerede tidligere her i Bladet taget Ordet for denne vigtige Sag, der i Franciska Petersen mistede sin bedste Forkæmper. Alene som et Minde om hende vil den være anbefalet til Overvejelse hos mange. Naar den nu tages op af Anna Hjort er den atter i saa gode Hænder, at man tør haabe i en ikke altfor fjern Fremtid at se den som det, den bør være, et uundværligt Led i den offentlige Skoles Or­ganisation; det er os derfor baade en Ære og en Glæde at meddele følgende Tale ved Lærermødet i Haderslevgadens Skole Fredag den 7. Februar Kl. 5 1902.

Tale

Forældremøder i Kommuneskolerne
Jeg vil gærne sige lidt om 3 Ting:
1) om hvorfor vi skulde ønske „For­ældremøder”.
2) Hovedtrækkene i Planen for Mø­derne;
3) Den ydre Ordning af disse.
1. Vi er vist enige om, at gensi­dig Tillid er en væsentlig Faktor til at bringe et virkeligt Udbytte af Ar­bejdet mellem Skole og Hjem — og vi er vist ogsaa enige om, at den gen­sidige Tillid som oftest er lidt spar­som i vore Dage. Selv om der er Undtagelser — og det er der — saa ser dog mangt et Hjem paa Skolen, som om den var en Voldsmand, der vil hindre Forældrene i at have deres retmæssige Nytte af Børnene, ser paa Mulkterne for Forsømmelserne som en Hævn fra Skolens Side, og — naar jeg nu som Modsætning vil sige, at det Skolen vil, snarere kan betegnes ved, at den vil hjælpe Børnene til et godt Underlag for Folkekraft og Folkelykke; at den vil bringe dem til at se, at dertil er Moral uundværlig, faa dem til at tro, at Gud-Fader har alle behov, selv den mindste Sjæl iblandt os, — saa er der et Svælg imel­lem de to Synsmaader, og der maa lægges Bro, før et virkeligt Samarbejde bliver muligt.
Denne Bro skal „Forældremøder” være med til at danne.
2. Jeg tænker mig ikke, at disse skal kunne gøre noget med eet Spring, men de skal ganske lempeligt fortsætte, hvad der er en Del af det Arbejde, Inspektøren gør i Kontortiden, fort­sætte Læreres, og Lærerinders Arbejde, naar de gør Besøg i Hjemmene. — For at kunne komme hinanden nærmere, maa man jo helst have set hinanden, tale det samme Sprog, i alt i Fald have lært at forstaa lidt af hinandens Sprog. Og kommer først de nævnte barske Forældre inden for de røde Mure og mærker, at der kan man møde Hygge og Venlighed, saa begynder man at have oplevet noget sammen, der kan ende med, at man kan komme til at holde af hinanden, og det er jo det, det gælder! Hvad Inspektør, Lærere og Lærer­inder — mulig Kommissionsmedlem­mer — vil sige til Forældrene fra Talerstolen kan være saa mange­artet, at jeg ikke vil fremhæve noget — skulde jeg udtale et Ønske, da vilde det maaske være at der første Gang, taltes om Forældres Rettighe­der gennem Skolen og om Pligter, som følger dermed — men det er mig endnu vigtigere, at en Tid af Mødet bliver brugt til Samtaler paa Tomandshaand, mellem Lærere eller Lærerinder og Forældrene.
3. Med Hensyn til den praktiske Ordning, da foreslaas:
1. og 6. Klasses Forældre skal hver Vinter have l Møde hver.
Der uddeles 200 Adgangsmærker til de seks sideordnede Klassers Lærere og Lærerinder. Børnene brin­ger Besked til Klasselæreren eller — lærerinden, om Hjemmet ønsker l eller 2 Adgangsmærker. Vedkommende Klasses Lærere og Lærerinder give Møde; desuden saa mange som mu­ligt af Skolens øvrige Lærere og Lærerinder. Inspektøren taler første Gang.

Jeg har saa megen Tillid til slige Sammenkomster, at jeg tror, de en­gang kunde ende med, at Forældrene derigennem fik et Glimt af Forstaaelse af, at Livets Arbejde egentlig er: at vokse op til af gøre det, som Gud vil, at vokse op til at bære det, som Gud gør.

Kilde

Kilde

kvinfo.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags