Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's tale ved Rigsdagens åbning

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Konge af Danmark

Dato

Sted

Christiansborg

Omstændigheder

Kong Frederik IX og Dronning Ingrid ankom kl. 12 til Christiansborg sammen med Prins Knud, Gemalinde, Prinsesse Caroline-Mathilde, Prinsesse Margaretha, Prins og Prinsesse Viggo, Prins Georg og Prins Flemming. Og efter at have taget plads foran tronstolen oplæste Kongen sin åbningstale. Derefter holdt Statsminister Knud Kristensen tale.  

Tale

Danske Kvinder! Danske Mænd!

Mit første Ord til Folkets Repræsentanter her i Dag skal være at udtale Ønsket om, at det Samarbejde og Sammenhold mellem Kongen og Rigsdagen, som udfoldede sig under min Faders Regeringstid, og som udvikledes paa forbilledlig Maade i de tunge Aar, maa fortsættes til Velsignelse for det Land og det Folk, vi alle tjener.

Selv vil jeg med bedste Vilje bestræbe mig for, at dette Ønske kan gaa i Opfyldelse.

Tiderne stiller store Krav til Rigsdagen og lægger et tungt Ansvar paa dens Skuldre. Det er vel uundgaaeligt, at Dønningerne efter Verdenskrigen ogsaa herhjemme maa fremkalde Menings- og Interesseforskelle, men i alt dette maa vi fastholde, at vor fælles Opgave er at arbejde for Danmarks Vel.

Mere end nogen Sinde er der Brug for et fælles Arbejde for Fred og Forstaaelse mellem Jordens Folk og Lande. Danmark tager gerne sin Del af dette Arbejde og Arbejdet for at hjælpe den lidende Menneskehed. Vi nærer den Fortrøstning, at vor venskabelige Stilling til de fremmede Magter og deres Kendskab til de Bevæggrunde, der er ledende for os, vil give os Mulighed for at gøre en Indsats paa dette Omraade.

Det er mit Haab, som jeg ogsaa ved, at det er Rigsdagens, at den nye Ordning med udstrakt Hjemmestyre for det færøske Folkesamfund, som er under Udarbejdelse, maa blive til Gavn og Ære for Færingerne og for hele Riget.

Jeg udtaler ogsaa Ønsket om en Udvikling paa Grønland til Bedste for den grønlandske Befolkning og til Ære for vort Land.

Med den dybeste Opmærksomhed vil vi følge Udviklingen Syd for Grænsen og søge at bidrage til en Løsning paa Retfærdighedens Grundlag.

Jeg udtaler Haabet om, at det Arbejde, der skal udføres paa Rigsdagen, maa bringe vort Folk et godt Stykke frem mod Genrejsning, Genoprettelse af økonomisk Ligevægt og Sikring af den Levefod, som er Betingelsen for en god kulturel og social Udvikling. Til dette Arbejde ønsker jeg Dem Guds Velsignelse.

Saa erklærer jeg herved Rigsdagens ordentlige Samling for aabnet.

[Derefter udbragte Folketingets Formand (Bomholt) et: Kongen leve, der efterfulgtes af et nifoldigt Hurra, hvorefter de kongelige Herskaber med Følge forlod Salen]

[Statsministeren Knud Kristensen holdt derefter sin åbningstale]

Kilde

Kilde

Folketingstidende.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret