Skip to content

Thorvald Staunings tale ved Rigsdagens åbning

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Christiansborg

Tale

I Overensstemmelse med § 40 i Danmarks Riges Grundlov har Hans Majestæt Kongen ved aabent Brev af 14. September d. A. indkaldt til en ordentlig Rigsdagssamling, der i Henhold til Grundlovens Bestemmelse skal aabnes i Dag.

Ved Reskript af 14. f. M. har Hans Majestæt Kongen dernæst overdraget mig som Statsminister at aabne denne Tirsdag den 1. Oktober sammentrædende Rigsdag og til at foranledige det i saa Henseende videre fornødenhed.-

Dette sker herved. I Kongens Navn erklærer jeg den ordentlige Rigsdags- samling for aabnet. 
Forindejeg anmoder Tingene om at konstituere sig, skal jeg paa Regeringens Vegne fremsættnogle Udtalelser om ArbBjdet paa Rigsdagen i den kommende Tid.

Som det allerede er fremhævet ved det nuværende Ministeriums Fremtræden for Folketinget, tils

Mer dette Ministerium ikke nogen Ændring i Lannets Udenrigs- politik. Det vil fremdeles være Opgaven at befæste det bestaaende venskabelige For- hold til andre Nationer. Arbejdet for at tilvejebringe raktater, der sikrer det fredelige Sarbejde og Samkvem med andre Befolkninger, vil blive fortsat.

Ivlinisteriet har igennem den udsendte Delegatio~ søgt at bidrage til en gavnlig Udvikling indenfor Folkenes Forbund, og den afsluttede Forsamling har da ogsaa beskæftiget sig med en Rækkepørgsmaal af. stor Rækkevidde. At dømme efter For- sa

mlingens Forløb er der Grund til at veed, at man indenfor Folkenes Fing af en fredelig økonomisk Udvikling, ligesom de tidligere paabegyndte Forberedelser t international Afrustningspolitik nu kan ventes at blive fremmet, saaledes at den plan- lagte Afrustningskonference snart kan træde sammen.

Det maa ligeledes hilses med Tfredshed, at man indenfor Folkenes l1"orbund e

r dmærksom paa Misforholdet imellem Antallet af vedtagne og ratificerede Konven-

tioner, saa det kan forventes, at man fremtidig virkelig vil tilstræbe, at de forskellige Arter af Konventioner faar den forventede Tilslutning fra de Lae, hvis Repræsen- tanter har deltaget i Beslutninger om disse.

Mecl Hensyn til de økonomiske Forhold her i Landet kan det med Tilfredshed fremhæves, at Prisudviklingen i Udlandet samt to gode Høstaar har medfør, nogen Bedring fne, hvis Optagethed bevirker en forøget Produktion langt udenfor Fagene selv. Trods disse gode Tegn er der dog fremdeles Grund til Bekymring. Nogle Industrier er endnu ude af Stand til at beskæftige den forhaandenværende Arbejderstab, og Arbejdsløsheden er uforholdsmæssig stor. Den Omstændighed, at der paa Aarets bedste Arbejdstid er dobbelt saa mange arbejdsløse, som Landet havde i tidligere normale Perioder, viser, at der fremdeles er Trang til visse ekstraordinære Foranstaltninger og til en Medvirken fra Lovgivningsmagtens Side for at hidføre forøget Afsætning af dansk Produktion og dermed forøget Beskæftigelse for danske Arbejdere.

Ministeriet har været opmærksom paa disse Forhold og har iværksat en Undersøgelse af de tilstedeværende Muligheder og en Planlæggelse af egnede Foranstaltninger og vil i den kommende Tid forelægge Undersøgelsernes Resultat og dertil hørende Forslag for Rigsdagen.

Opmærksomheden er ogsaa henvendt paa de offentlige Arbejder, idet det vil være Formaalet – saa vidt det kan forenes med Statens Interesser – at afpasse Arbejdets Udførelse efter de forhaandenværende Beskæftigelsesforhold i det private Erhvervsliv.

Med Hensyn til de arbejdsløses Forhold vil Ministeriet gennem en Styrkelse af Arbejdsløshedsforsikringen søge vedtaget saadanne Ændringer i Lovgivningen, at de, der fremdeles lider under Erhvervslivets Lammelse, og netop lider ved langvarig Arbejdsløshed, i videre Omfang sikres Ret til en Understøttelse uden at blive henvist til Fattigvæsenet.

I øvrigt er den samlede Sociallovgivning taget op til Revision, og man tilstræber herved ikke blot en haardt tiltrængt Forbedring, men ogsaa en Systematisering, Forenkling og Billiggørelse af en særdeles indviklet og spredt Administration og Refusionsordning. Da en saadan Reform af Sociallovgivningen, derunder en Reform af Forsørgelses- og Børnelovgivningen, vil kræve omhyggelig Overvejelse fra Rigsdagens Side, maa det anses for ugørligt at faa denne gennemført saa hurtigt, som Hensynet til Retfærdighed byder det, og der vil derfor blive fremsat Lovforslag om midlertidige Foranstaltninger til fornøden Forbedring af Vilkaarene for de Medborgere, der omfattes af Lovene om Aldersrente og Invaliderente m. fl., og det er Ministeriets Forventning, at denne midlertidige Ordning, som er let overskuelig, hurtigt vil kunne gennemføres.

Det er for øvrigt Hensigten i Aar at fremsætte de sociale Forsikringslove til Revision og herunder at sammenbygge Aldersrenteloven med Sygekasse- og Invalideforsikringen, medens Forslag til Forsørgelseslovgivningens Revision kan forventes forelagt den næste ordinære Rigsdagssamling.

For at kunne gennemføre de her nævnte Forbedringer for de vanskeligt stillede i Samfundet maa de senest gennemførte, meget omstridte Ændringer i Formuebeskatningen ophæves, hvorved de økonomisk bedst stillede atter kommer til at bære en rimelig Del af de Omkostninger, som udkræves til social Forsorg.

Den af Folketinget tidligere vedtagne Lov om Omdannelse af Hær og Flaade vil blive genoptaget med det Formaal at organisere de til Bevogtning af Grænser og Farvande fornødne Styrker paa en efter Landets Forhold passende Maade, hvorved en betydelig økonomisk Lettelse kan gennemføres for Befolkningen.

I Bestræbelserne for at skaffe Beskæftigelse for den arbejdsløse Del af Befolkningen arbejdes der paa Planer til Udvikling af Fiskeriet, paa Lovforslag vedrørende Udstykning af Jord og Tilvejebringelse af flere selvstændige Hjem, paa Forslag til en hurtig Gennemførelse af den tiltrængte Forbedring af Landets Veje, og endelig vil Lovforslag om Sikring af Færdselen ved Vejkryds og mellem Veje og Jernbaner atter blive fremsat.

Ministeriet vil atter optage Arbejdet for tidssvarende Lovgivning angaaende Banker, Aktieselskaber og Forsikringsvirksomhed. Forslaget til Næringslov vil blive fremsat, og der arbejdes paa en Lov om Beskyttelse af Befolkningens Interesser i Forholdet til Truster og Ringdannelser. Loven om Erhvervs- og Arbejdsfrihed vil blive foreslaaet ophævet.

Arbejdet paa Ændring af de kommunale Ejendomsskatter og paa videre Udvikling af Grundværdistigningsafgift er paabegyndt; Restaurationsskatten vil blive foreslaaet ophævet, og det samme gælder nogle i 1927 indførte Ændringer i Skattebetingelserne i Loven om kommunale Valg.

Der vil blive fremsat Lovforslag om Forbedring af Lærer-Uddannelsen, Nyordning af det kgl. Teater samt om Tilvejebringelse af Bygninger for Folkemuseet. Lovforslag om Borgerlig Straffelov samt om Ændringer i Lov om Rettens Pleje vil snarest fremkomme, saaledes at det afbrudte Arbejde kan blive genoptaget. Ligeledes vil Forslag til Lov om Jagten, om Indenrigs Kødkontrol og om Ændringer i Købstad-Kommunalloven blive fremsat.

Endelig vil Ministeriet foreslaa at ratificere forskellige Konventioner, vedtagne af Folkenes Forbund og af den internationale Arbejdsorganisation, og i de Tilfælde, hvor Konventionerne kræver ny Lovgivning, vil Forslag derom fremkomme.

Ministeriet vil søge at fuldstændiggøre den indenfor Stats-Administrationen indførte Revisionsordning.

Jeg har her angivet Hovedlinierne i det Arbejde, som er betroet Ministeriet af Vælgernes Flertal paa den sidste Valgdag. Under Udførelsen af dette Arbejde vil det ogsaa være Ministeriets Maal at tilvejebringe en forsvarlig Økonomi baade i Statshusholdningen og i Driften af Statsvirksomhederne.

Jeg haaber paa Rigsdagens Medvirkning og byder den velkommen til Arbejdet idet jeg udtaler Haabet om, at vi vil kunne samles om Løsning af mange Opgaver, som tilsigter Højnelse og Fremgang for vort Folk. Der er meget, som fremkalder Deling i Folket og derfor ogsaa i dets Repræsentation i Rigsdagen, men vi bør kunne samles i et Arbejde for Dygtiggørelse af Folket, for Udvikling af vort Næringsliv, for Højnelse af vort Land, og i Haabet om, at det maa ske, foreslaar jeg, at vi indleder vor Gerning med et Leve vort Fædreland, Danmark.

Medlemmerne besvarede Statsministerens Leve med et trefoldigt Hurra.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags