Skip to content

Niels Neergaards tale ved Rigsdagens åbning

Wikimedia Commons

Om

Taler

Niels Neergaard
Statsminister

Dato

Sted

Christiansborg

Tale

Statsministeren (N. Neergaard) oplæste følgende allerhøjeste Reskript om Rigsdagens Aabning:

Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Vi vil herved have Dem som Vor Statsminister bemyndiget til i Vort Navn at erklære den Tirsdagen den 2. Oktober d. A. til en ordentlig Samling sammentrædende Rigsdag for aabnet og til at foranledige det i saa Henseende videre fornødne.

Skrevet paa Amalienborg, den 25. September 1923.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

N. Neergaard.

Til

Vor Statsminister, Hr. Stats- og Finansminister N. Neergaard, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Efter Oplæsningen af det kongelige Reskript udbragte Folketingsmand Jensen-Klejs et "Kongen og Grundloven leve", der besvaredes med et nifoldigt Hurra.

Statsministeren erklærede derefter i Henhold til den ham givne Bemyndigelse i Kongens Navn nærværende ordentlige Rigsdagssamling for aabnet og opfordrede Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere sig under Aldersformændenes Ledelse.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags