Skip to content

N.F.S. Grundtvigs tale om kongehusets rolle i samfundet i Den Grundlovgivende Rigsforsamling

Om

Taler

Nikolai Frederik Severin Grundtvig
Medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling

Dato

Sted

Christiansborg

Omstændigheder

Den Grundlovgivende Rigsforsamling diskuterede Kongehusets fremtidige rolle

Tale

I Henseende til Spørgsmaalet om Magtens 
Deling, da synes mig, at det er vel meest et Ordspil, jeg kan i det 
Mindste ikke see Andet deri, thi hvad den udøvende Magt angaaer, 
som egentlig er den Magt, som giver sig tilkjende som saadan, da 
er Spørgsmaalet kun om hvad denne Haand skal kaldes, thi i een 
Haand maa Magten ligge, naar det ikke enten skal føre til Anarki 
eller til det groveste Aristocrati, som opløser baade Staten og Folket. 
Men det, jeg egentlig reiste mig for, det var for at gjøre opmærksom 
paa, at man vel med en vis Ret kan sige om ethvert Forsøg paa at 
indskrænke Anvendelsen, — jeg siger aldrig indskrænke Kongemagten, thi 
ialtfald saaledes som jeg forstaaer Sproget, kan jeg ikke sige det, 
men derimod Anvendelsen af Magten — om enhver Bestræbelse derfor, 
naar den virkelig skal kunne naae sin Hensigt, at den maa mere 
eller mindre give os Skin af at ville ophæve hele Betydningen af 
Kongens Stilling, hvad jeg ogsaa troer for nærværende Tid finder 
Sted i Udkastet til Grundloven langt mere, end det behøvedes; men 
jeg vil paa den anden Side gjøre opmærksom paa, at naar man 
vender Sagen om, saa kunde man jo ved Overdragelsen af Enevoldsmagten i Danmark i 1660 langt mindre undgaae, at Folket derved 
sigtedes for at have tilintetgjort sig selv og aldeles at have opgivet 
alt Krav paa Ret og Frihed, saa at vi endog have maattet høre af 
Mange i Udlandet, at vi være de største Daarer.Jeg vil nu ikke 
videre prise den Viisdom, som dengang lagdes for Dagen, men jeg 
vil kun gjøre opmærksom paa, at det ingenlunde blev Følgen deraf, 
og jeg er vis paa, at hvis det danske Folk vedbliver at blive sig 
selv, saa vil det ligesaalidt blive Følgen heraf, at Kongen vil blive 
til Intet, fordi hans Stilling ikke rager saaledes frem — hvad den 
umuligt kan — som i det sidste halvandethundrede Aar; men jeg haaber, at det om halvandethundrede Aar vil staae ligesaa klart, at Kongen kan bestaae med Folket, saaledes som det har været seet i den 
foregaaende Tid, at Folket har kunnet bestaae med Kongen.

Kilde

Ophavsret

Tags